Bốn Lúa - Tâm sự nghề nghiệp: Làm thiết kế chip là làm gì?

Chia sẻ từ Youtube Bốn Lúa về công việc thực tế của thiết kế mạch và chip điện tử mà chị đang trực tiếp làm việc.