Youtube Nguyễn Hữu Trí - Học Quản trị kinh doanh DỄ THẤT NGHIỆP?! Ra trường làm SẾP???

Chia sẻ từ thầy Nguyễn hữu Trí về ngành quản trị kinh doanh và những thách thức khó khăn thực tế bạn cần đối diện.

 Những phần của thầy và những lời khuyên mang tính thực tế thực sự là rất có ít đối với các bạn đang theo đuổi ngành quản trị kinh doanh.