Cơ khí, công việc thực tế tại Nhật Bản, clip by Ngọc Anh JP