Vấn đề quản trị kinh doanh - Tình huống trước mắt và lâu dài