Ngành Sư phạm Kỹ thuật (Engineering Education) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Sư phạm Kỹ thuật (Engineering Education) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Sư phạm Kỹ thuật (Engineering Education), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Kỹ thuật máy tính (Computer Engineering) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính (Computer Engineering) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Kỹ thuật máy tính (Computer Engineering), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Quản lý nguồn lợi thuỷ sản (Management of Aquatic Resources) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Quản lý nguồn lợi thuỷ sản (Management of Aquatic Resources) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Quản lý nguồn lợi thuỷ sản (Management of Aquatic Resources) , các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan (Horticulture) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan (Horticulture)  trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan (Horticulture) , các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Kỹ thuật Công trình biển (Coastal and Offshore Engineering) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật Công trình biển (Coastal and Offshore Engineering) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Kỹ thuật Công trình biển (Coastal and Offshore Engineering), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Phát triển nông thôn (Rural Development) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Phát triển nông thôn (Rural Development) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Phát triển nông thôn (Rural Development) , các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Công nghệ chế biến thủy sản (Fisheries Product Processing) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Công nghệ chế biến thủy sản (Fisheries Product Processing)  trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Công nghệ chế biến thủy sản (Fisheries Product Processing) , các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Kỹ thuật Tàu thuỷ (Naval Architecture and Marine Engineering) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật Tàu thuỷ (Naval Architecture and Marine Engineering) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Kỹ thuật Tàu thuỷ (Naval Architecture and Marine Engineering), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Kỹ thuật sinh học (BioEngineering) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật sinh học (BioEngineering) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Kỹ thuật sinh học (BioEngineering), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Nuôi trồng thuỷ sản (Aquaculture) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Nuôi trồng thuỷ sản (Aquaculture) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Nuôi trồng thuỷ sản (Aquaculture) , các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Chăn nuôi (Animal Science) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Chăn nuôi (Animal Science)  trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Chăn nuôi (Animal Science) , các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Kỹ thuật khai thác thủy sản (Fishing technology) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật khai thác thủy sản (Fishing technology) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Kỹ thuật khai thác thủy sản (Fishing technology), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Công tác xã hội (Social work) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Công tác xã hội (Social work) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Công tác xã hội (Social work), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Lâm sinh (Silviculture) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Lâm sinh (Silviculture)   trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Lâm sinh (Silviculture)  , các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Bệnh học Thuỷ sản (Aquatic Animal Pathology) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Bệnh học Thuỷ sản (Aquatic Animal Pathology)  trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Bệnh học Thuỷ sản (Aquatic Animal Pathology) , các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (Mechatronics Engineering) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (Mechatronics Engineering) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (Mechatronics Engineering), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Sư phạm Âm nhạc (Music Education) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc (Music Education) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Sư phạm Âm nhạc (Music Education), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Khuyến nông (Agricultural Extension) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Khuyến nông (Agricultural Extension)  trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Khuyến nông (Agricultural Extension) , các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Bảo vệ thực vật (Plant Protection) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Bảo vệ thực vật (Plant Protection) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Bảo vệ thực vật (Plant Protection), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (Industrial System Engineering) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (Industrial System Engineering) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (Industrial System Engineering), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Sư phạm Mỹ thuật (Art Education) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Sư phạm Mỹ thuật (Art Education) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Sư phạm Mỹ thuật (Art Education), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Khoa học đất (Soil Science) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Khoa học đất (Soil Science)  trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Khoa học đất (Soil Science) , các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh, các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (Water Resources Engineering) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (Water Resources Engineering) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (Water Resources Engineering), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Giáo dục mầm non (Early Childhood Education) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Giáo dục mầm non (Early Childhood Education) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Giáo dục mầm non (Early Childhood Education), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Khoa học cây trồng (Crop Science) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Khoa học cây trồng (Crop Science)  trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Khoa học cây trồng (Crop Science) , các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Xét nghiệm Y học Dự phòng (Laboratory Science for Preventive Medicine) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Xét nghiệm Y học Dự phòng (Laboratory Science for Preventive Medicine) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Xét nghiệm Y học Dự phòng (Laboratory Science for Preventive Medicine), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Vật lý kỹ thuật (Engineering Physics) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật (Engineering Physics) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Vật lý kỹ thuật (Engineering Physics), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Thú y (Veterinary Medicine) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Thú y (Veterinary Medicine) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Thú y (Veterinary Medicine) , các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Công nghệ sau thu hoạch (Postharvest procesing) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Công nghệ sau thu hoạch (Postharvest procesing)  trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Công nghệ sau thu hoạch (Postharvest procesing) , các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Ngành Kỹ thuật y học (Medical technology) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật y học (Medical technology) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Kỹ thuật y học (Medical technology), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Công nhân sẽ làm việc gì trong nhà máy xử lý thịt gà

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Xét tuyển nghề từ THCS (hết lớp 9) Học bổ túc