Ngành Thống kê kinh tế

Ngành Thống kê kinh tế, bạn cũng thường gặp tên ngành thống kê kinh doanh. Hai tên ngành này có các khai niệm và đăc trưng khá trùng khớp với nhau. 

Ngành Thống kê kinh tế

Về kiến thức:

 Cử nhân Thống kê kinh doanh được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về tổ chức hệ thống thông tin thống kê, điều tra thống kê, các công cụ và mô hình để mô tả, phân tích - dự đoán thống kê trong các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp; nắm vững  kiến thức thống kê chuyên sâu làm công cụ cho việc thực hiện các chức năng quản trị kinh doanh  trong doanh nghiệp.

Về kỹ năng:

 Cử nhân Thống kê kinh doanh biết vận dụng các kiến thức, công cụ và phần mềm thống kê để xây dựng và tính toán hệ thống chỉ tiêu thống kê, có năng lực thiết kế nghiên cứu điều tra, phân tích thị trường; có kỹ năng tổng hợp, phân tích - dự đoán thống kê phục vụ cho việc quản lý và hoạch định chính sách kinh tế xã hội và quản trị kinh doanh ở các cấp trên tất cả các mặt (quản trị vốn, nhân lực, quản trị chất lượng và kết quả hoạt động…); có kỹ năng viết báo cáo phân tích, thuyết trình và làm việc theo nhóm.

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: 

Chuyên viên trong các cơ quan trong hệ thống thống kê Nhà nước, Bộ ngành, các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế; chuyên viên trong các lĩnh vực có liên quan đến việc thu thập, nghiên cứu và phân tích dữ liệu (như kế hoạch, thống kê, nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm, PR, tổ chức lao động, kinh doanh…) đặc biệt trong các Ngân hàng, các quỹ tín dụng và các tổ chức trung gian tài chính khác; nghiên cứu viên trong các viện, trung tâm nghiên cứu, giảng viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; nghiên cứu viên trong các tổ chức tư vấn, nghiên cứu thị trường.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Thống kê kinh tế

Video clip liên quan Ngành Thống kê kinh tế

Các trường có đào tạo Ngành Thống kê kinh tế

  • Trường Đại học kinh tế quốc dân - KHA (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Kinh Tế ( ĐH Huế) DHK (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Kinh Tế (ĐH Đà Nẵng) DDQ (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Kinh Tế TP.HCM KSA (Hệ Đại học)
Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Thống kê kinh tế