Ngành Sư phạm Kỹ thuật (Engineering Education) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Sư phạm Kỹ thuật (Engineering Education) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Sư phạm Kỹ thuật (Engineering Education), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Sư phạm Kỹ thuật

(Engineering Education)

Mã ngành: ...............................................................

(Ban hành kèm theo Quyết định số......./2008/QĐ-BGDĐT ngày......tháng.....năm 2008

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

 

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  1. Mục tiêu chung

Tốt nghiệp ngành Sư phạm Kỹ thuật, người học có thể:

  1. Giảng dạy lý thuyết và thực hành ở các cơ sở dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp và các trung tâm kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp.

  2. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật và Sư phạm Kỹ thuật.

  3. Học các bậc tiếp theo.

  1. Mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp, người học có:

2.1. Về kiến thức:

- Kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưỏng Hồ Chí Minh, đường lối và quan điểm giáo dục của Đảng, các chủ trương chính sách về giáo dục của nhà nước

- Kiến thức khoa học cơ bản, kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành để giảng dạy

- Kiến thức về khoa học giáo dục.

2.2. Về kỹ năng:

- Kỹ năng thực hành nghề

- Kỹ năng vận dụng các kiến thức khoa học giáo dục vào quá trình dạy học

- Kỹ năng áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học công nghệ vào lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo

2.3. Về thái độ:

Phẩm chất đạo đức người giáo viên và tác phong sư phạm mẫu mực.

 1. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

1.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 135 tín chỉ (tc).

1.2. Thời gian đào tạo theo thiết kế: 4,5 năm.

  1. Cấu trúc kiến thức của chương trình

(Tính theo số tín chỉ, tc)

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức bắt buộc

Kiến thức các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

46

8

54

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

42

39

81

- Kiến thức cơ sở ngành

30

6

36

* Kĩ thuật

18

..

..

* Sư phạm

12

..

..

- Kiến thức ngành

4

33

37

* Kĩ thuật

0

..

..

* Sư phạm

4

..

..

* Thực hành nghề

0

24

24

- Thực tập tốt nghiệp

3

 

3

- Đồ án tốt nghiệp

5

 

5

Tổng khối lượng

88

47

135

 

 1. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

  1. Danh mục các học phần bắt buộc

TT

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG (tc)

 

Kiến thức giáo dục đại cương

46

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 1.  

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 1.  

Ngoại ngữ cơ bản

6

 1.  

Giáo dục thể chất

5*

 1.  

Giáo dục quốc phòng-an ninh

3*

 1.  

Đại số

3

 1.  

Giải tích 1

4

 1.  

Giải tích 2

4

 1.  

Vật lý 1

3

 1.  

Vật lý 2

3

 1.  

Hoá học đại cương

2

 1.  

Tin học đại cương

3

 

Kiến thức cơ sở ngành

30

 1.  

Tâm lý học đại cương

2

 1.  

Lôgic học

2

 1.  

Giáo dục học nghề nghiệp

4

 1.  

Tâm lý học Sư phạm Kỹ thuật nghề

2

 1.  

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

2

 1.  

Phương pháp tính

2

 1.  

Xác xuất thống kê

2

 1.  

Kỹ thuật điện

2

 1.  

Kỹ thuật điện tử

3

 1.  

Kỹ thuật nhiệt

2

 1.  

Hình học hoạ hình

2

 1.  

Vẽ kỹ thuật

2

 1.  

Cơ kỹ thuật

3

 

Kiến thức ngành

4

 1.  

Phương pháp và kỹ năng dạy học chuyên ngành kỹ thuật

4

 

Thực tập và đồ án

8

 1.  

Thực tập tốt nghiệp

3

 1.  

Đồ án tốt nghiệp

5

* Hai môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-an ninh cũng thực hiện tích lũy theo tín chỉ, nhưng được cấp chứng chỉ riêng.

 

  1. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

  1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  1. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  1. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  1. Ngoại ngữ cơ bản 6 tc

- Điều kiện tiên quyết: Trình độ ngoại ngữ phổ thông

- Nội dung: Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (Intermediate Level) sau khi hoàn thành học phần.

  1. Giáo dục thể chất 5 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

  1. Giáo dục quốc phòng-an ninh 3 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng-an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

  1. Đại số 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số, số phức, đa thức, phân thức hữu tỉ, ma trận-định thức. Hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, không gian Euclid, ánh xạ tuyến tính, trị riêng và vectơ riêng. Dạng toàn phương.

  1. Giải tích 1 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Số thực và dãy số thực, hàm số một biến số. Giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm số khả vi, tích phân, hàm số nhiều biến số, ứng dụng phép tính vi phân vào hình học.

  1. Giải tích 2 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt. Phương trình vi phân, chuỗi.

  1. Vật lý 1 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Cơ học chất điểm, trường hấp dẫn Newton, cơ học hệ chất điểm-cơ học vật rắn, dao động và sóng cơ, nhiệt học, điện từ I, điện từ II.

  1. Vật lý 2 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Trường và sóng điện từ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối Einstein, quang lượng tử, cơ lượng tử, nguyên tử-phân tử, vật liệu điện và từ, vật liệu quang laser, hạt nhân-hạt cơ bản.

  1. Hoá học đại cương 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, áp dụng nhiệt động học cho hóa học. Dung dịch, dung dịch điện ly. Điện hóa học, động hóa học, hoá học hiện tượng bề mặt dung dịch keo, các chất hóa học. Hóa học khí quyển.

  1. Tin học đại cương 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tin học căn bản gồm sơ lược về cấu trúc máy tính, giải quyết bài toán bằng máy tính, biểu diễn thông tin trong máy tính, hệ thống máy tính, hệ điều hành; nhập môn lập trình (sử dụng một ngôn ngữ thông dụng như Pascal, Visual Basic, C hoặc Java) gồm: tổng quan về ngôn ngữ lập trình, kiểu dữ liệu, biểu thức và cấu trúc lập trình; các kiểu dữ liệu phức tạp: con trỏ, mảng và xâu, cấu trúc; tệp dữ liệu.

  1. Tâm lý học đại cương 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

- Nội dung:

+ Bản chất, chức năng của tâm lý người.

+ Sự nảy sinh và phát triển tâm lý – ý thức.

+ Các hoạt động giao tiếp, hoạt động nhận thức.

+ Tình cảm và ý chí, các thuộc tính tâm lý điển hình của nhân cách.

  1. Logic học 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

- Nội dung:

+ Các quy luật cơ bản của logic hình thức

+ Các yếu tố cấu thành tư duy trừu tượng/các hình thức của tư duy (khái niệm, phán đoán, suy luận)

+ Chứng minh và giả thuyết

  1. Giáo dục học nghề nghiệp 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung : Khái niệm về giáo dục nghề nghiệp, mục đích, nguyên lí và mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp; nội dung, đặc điểm, nguyên tắc và phương pháp của quá trình giáo dục nhân cách người học nghề và quá trình dạy học nghề; những vấn đề chung về quản lý quá trình dạy học nghề.

  1. Tâm lý học Sư phạm kỹ thuật nghề (SPKTN) 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương, Giáo dục học nghề nghiệp.

- Nội dung: Bản chất, đặc điểm của hoạt động dạy, hoạt động học; quá trình hình thành tri thức lý thuyết và tư duy kỹ thuât; quá trình hình thành kỹ năng, kỹ xảo, tay nghề; đặc điểm tâm lý người học nghề và quá trình giáo dục, tác phong công nghiệp cho người học nghề; cơ sở tâm lý học của tổ chức lao động khoa học và tâm lý học về nhân cách người giáo viên SPKTN.

  1. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (NCKHGD) 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học Sư phạm kỹ thuật, Logic học.

- Nội dung: Các khái niệm cơ bản về nghiên cứu khoa học, khoa học và công nghệ, phương pháp nghiên cứu khoa học. Cấu trúc một đề tài NCKHGD, các giai đoạn nghiên cứu một đề tài NCKHGD, vận dụng các phương pháp NCKH vào thực tiễn giảng dạy.

  1. Phương pháp tính 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1, Giải tích 2

- Nội dung: Sai số, giải gần đúng phương trình và hệ phương trình, nội suy và phương pháp bình phương tối thiểu, tính gần đúng đạo hàm, tích phân, giải gần đúng bài toán Côsi cấp I.

  1. Xác xuất thống kê 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1, Giải tích 2

- Nội dung :

+ Phần 1. Cơ sở toán học của thống kê ứng dụng (sự kiện ngẫu nhiên, xác suất, biến số ngẫu nhiên, luật phân phối xác suất, kỳ vọng, phương sai, phân phối chuẩn, biến hai chiều, hiệp phương sai...)

+ Phần 2. Phần công cụ thống kê (mẫu thống kê, đặc trưng mẫu, ước lượng đ điểm, khoảng tin cậy, kiểm định giả thuyết, hồi quy...)

  1. Kỹ thuật điện 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý 1

- Nội dung :

+ Mạch điện: Những khái niệm cơ bản về mạch điện, dòng điện sin, các phương pháp phân tích mạch điện, mạch ba pha, quá trình quá độ trong mạch điện.

+ Máy điện: Khái niệm chung về máy điện, máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy điện đồng bộ, máy điện một chiều.

  1. Kỹ thuật điện tử 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý 1

- Nội dung: 

+ Cấu kiện điện tử: Điốt bán dẫn, Tranzito (Bipolar và FET), các phần tử nhiều mặt ghép PN(SCR), các vi mạch tương tự và vi mạch số.

+ Kỹ thuật mạch tương tự: Các mạch khuếch đại, tạo dao động, các mạch điện tử chức năng sử dụng khuếch đại thuật toán, nguồn cung cấp điện một chiều.

+ Kỹ thuật xung-số: Các mạch tạo xung (xung vuông, xung tam giác), cơ sở đại số logic (Đại số Boole), các phần tử logic cơ bản, thông dụng, biểu diễn và tối thiểu hóa các hàm logic.

  1. Kỹ thuật nhiệt 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý 1

- Nội dung: Nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt gồm quy luật biến đổi năng lượng (Nhiệt năng và Cơ năng), tính chất của các loại môi chất. Nguyên lý làm việc của các động cơ nhiệt (động cơ đốt trong, động cơ phản lực, turbine hơi và turbine khí nhà máy Nhiệt điện) và máy lạnh, các dạng truyền nhiệt cơ bản: dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ, hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và các loại thiết bị trao đổi nhiệt.

  1. Hình học hoạ hình 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung:

+ Biểu diễn các đối t­ượng như điểm, đ­ường thẳng, mặt phẳng, đa diện, mặt cong.

+ Bài toán liên thuộc

+ Bài toán vị trí: giao của các đối t­ượng

+ Biến đổi hình chiếu, các bài toán về l­ượng

+ Các bài toán về tập hợp, mặt tiếp xúc.

  1. Vẽ kỹ thuật 2 tc

 • Điều kiện tiên quyết: Hình học hoạ hình

 • Nội dung:

+ Các tiêu chuẩn trong vẽ kỹ thuật

+ Kỹ thuật vẽ phẳng

+ Các hình biểu diễn: Hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, hình trích.

+ Phân tích, đọc hiểu bản vẽ phẳng, vật thể xuyên.

+ Biểu diễn các chi tiết ghép và mối ghép.

+ Biểu diễn các chi tiết truyền động và các bộ truyền động.

+ Một số kết cấu kỹ thuật điển hình.

+ Tạo bản vẽ lắp.

+ Đọc hiểu bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết.

+ Dung sai, lắp ghép, nhám bề mặt.

+ Sử dụng Auto_CAD 2D và 3D

  1. Cơ kỹ thuật 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, Vật lý 1

- Nội dung:

+ Kiến thức cơ bản về nguyên lý máy: cấu trúc và nguyên lý truyền động của các cơ cấu thường gặp.

+ Kiến thức cơ bản về sức bền vật liệu: Ứng suất, kéo, nén, cắt, xoắn…

+ Kiến thức cơ bản về chi tiết máy: chi tiết ghép, chi tiết truyền động, chi tiết đỡ.

  1. Phương pháp và kỹ năng dạy học chuyên ngành kỹ thuật 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học SPKT nghề, Giáo dục học nghề nghiệp.

- Nội dung:

+ Phần 1: Phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuật gồm đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của môn phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuật; mục tiêu dạy học, phân tích nội dung chương trình, các kiểu bài dạy, các phương pháp dạy học có hiệu quả đối với các môn chuyên ngành; định hướng vận dụng.

+ Phần 2: Kỹ năng dạy học gồm kỹ năng soạn giáo án, kỹ năng mở đầu bài dạy, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng kiểm tra đánh giá, kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, kỹ năng trình diễn mẫu, kỹ năng sử dụng phương tiện dạy học.

 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỤ THỂ

  1. Hướng dẫn chung

Chương trình khung giáo dục đại học là quy định về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo ở trình độ đại học. Đây là căn cứ để các đại học, học viện và các trường đại học (sau đây gọi chung là trường đại học) và các xây dựng chương trình giáo dục cụ thể phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện cụ thể của trường, đồng thời là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình khung này được sử dụng để thiết kế chương trình cho các hệ đào tạo đại học 5 năm hoặc 4,5 năm (đối với các hệ 5 năm thì nội dung và thời lượng các học phần bắt buộc vẫn giữ nguyên, phần tự chọn của các trường sẽ nhiều thêm). Nội dung phần chuyên sâu đưa vào khối kiến thức tự chọn của các trường. Các học phần bắt buộc cũng có thể tăng khối lượng tùy theo đặc thù từng trường và chuyên ngành đào tạo cụ thể.

  1. Hướng dẫn về trình tự bố trí các học phần cho kế hoạch 9 học kỳ

TT

Tên học phần

TC

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Đại số

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Giải tích 1

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Giải tích 2

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Vật lý 1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Vật lý 2

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 1.  

Hoá học đại cương

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 1.  

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Ngoại ngữ cơ bản

6

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 1.  

Giáo dục thể chất

5

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 1.  

Giáo dục quốc phòng-an ninh

3

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 1.  

Tâm lý học đại cương

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 1.  

Lôgic học

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 1.  

Giáo dục học nghề nghiệp

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 1.  

Tâm lý học SPKT nghề

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 1.  

Phương pháp NCKH giáo dục

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 1.  

Phương pháp tính

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 1.  

Xác xuất thống kê

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 1.  

Kỹ thuật điện

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 1.  

Kỹ thuật điện tử

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 1.  

Kỹ thuật nhiệt

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 1.  

Hình học hoạ hình

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Vẽ kỹ thuật

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Cơ kỹ thuật

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 1.  

Phương pháp và kỹ năng dạy học chuyên ngành

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 1.  

Thực tập tốt nghiệp

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 1.  

Đồ án tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Trình tự bố trí các môn học ở đây có tính chất tham khảo. Với các trường theo học chế tín chỉ có thể bố trí lại cho phù hợp điều kiện riêng của mình nhưng phải đảm bảo các điều kiện tiên quyết, học trước và song hành của các môn học như đã ghi rõ trong phần giới thiệu từng môn học.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

PHẠM VŨ LUẬN