Ngành Kỹ thuật Công trình biển (Coastal and Offshore Engineering) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật Công trình biển (Coastal and Offshore Engineering) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Kỹ thuật Công trình biển (Coastal and Offshore Engineering), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Công trình biển

(Coastal and Offshore Engineering)

Mã ngành: ...............................................................

(Ban hành kèm theo Quyết định số......./2008/QĐ-BGDĐT ngày......tháng.....năm 2008

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

=

I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên có đủ kiến thức cơ bản để trở thành Kỹ sư ngành Kỹ thuật Công trình biển, bao gồm 2 chuyên ngành (Kỹ thuật công trình biển ngoài khơi - Offshore Engineering, và Kỹ thuật công trình ven biển - Coastal Engineeting), có thể công tác tại các cơ quan đơn vị đào tạo, nghiên cứu, sản xuất và quản lý thuộc lĩnh vực xây dựng công trình biển, và một số ngành xây dựng liên quan, phục vụ chiến lược biển và phát triển kinh tế của đất nước trong xu thế hội nhập.

2.Mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Kỹ thuật Công trình biển có khả năng:

  1. Tham gia giảng dạy và nghiên cứu thuộc ngành xây dựng công trình biển, và một số ngành ngành xây dựng liên quan.

  2. Lập các dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng và sửa chữa các công trình ngoài khơi và ven biển, và một số loại công trình xây dựng liên quan, tại các đơn vị trong và ngoài nước.

  3. Tham gia quản lý và khai thác các công trình biển.

  4. Cập nhật thường xuyên và nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách tự bồi dưỡng và theo học có kết quả các khoá đào tạo liên tục và đào tạo sau đại học ở trong và ngoài nước, nhằm vận dụng kịp thời có hiệu quả vào công tác thực tế.

II.KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

1.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 150 tín chỉ (tc).

1.2. Thời gian đào tạo theo thiết kế: 5 năm.

2.Cấu trúc kiến thức của chương trình

(Tính theo số tín chỉ, tc)

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức bắt buộc

Kiến thức các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

46

8

54

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

74

22

96

- Kiến thức cơ sở ngành

38

..

..

- Kiến thức ngành

26

..

..

- Thực tập nghề nghiệp

4

4

8

- Đồ án tốt nghiệp

6

4

10

Tổng khối lượng

120

30

150

 

III.KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

1.Danh mục các học phần bắt buộc

TT

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG (tc)

 

Kiến thức giáo dục đại cương

46

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 1.  

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 1.  

Ngoại ngữ cơ bản

6

 1.  

Giáo dục thể chất

5

 1.  

Giáo dục quốc phòng-an ninh

3

 1.  

Đại số

3

 1.  

Giải tích 1

4

 1.  

Giải tích 2

4

 1.  

Vật lý 1

3

 1.  

Vật lý 2

3

 1.  

Hoá học đại cương

2

 1.  

Tin học đại cương

3

 

Kiến thức cơ sở ngành

38

 1.  

Hình hoạ và vẽ kỹ thuật

3

 1.  

Cơ học cơ sở

3

 1.  

Sức bền vật liệu

3

 1.  

Cơ học kết cấu

3

 1.  

Động lực học công trình

2

 1.  

Vật liệu xây dựng

2

 1.  

Cơ học chất lỏng và thuỷ lực công trình

4

 1.  

Trắc địa

2

 1.  

Cơ học đất, đá

2

 1.  

Nền móng công trình

2

 1.  

Kết cấu bê tông cốt thép

2

 1.  

Kết cấu thép

2

 1.  

Lý thuyết độ tin cậy của kết cấu công trình

2

 1.  

PP số và tin học ứng dụng để tính toán kết cấu công trình

2

 1.  

Cơ sở kỹ thuật thi công xây dựng

2

 1.  

Cơ sở lập dự án đầu tư và quản lý dự án

2

 

Kiến thức ngành

26

 1.  

Tài nguyên biển, luật biển và luật môi trường

2

 1.  

Môi trường biển tác động lên công trình

2

 1.  

Quy hoạch các công trình ven biển

2

 1.  

CN dầu khí và quy hoạch các công trình ngoài khơi

2

 1.  

Ăn mòn vật liệu xây dựng trong môi trường biển

2

 1.  

Động lực học cửa sông và ven biển

2

 1.  

Công trình bảo vệ bờ biển

3

 1.  

Cảng biển

3

 1.  

Công trình biển cố định

4

 1.  

Công trình biển mềm và các phương tiện nổi

2

 1.  

Đường ống dầu khí và trạm bơm

2

 

Thực tập và đồ án

10

 1.  

Thực tập tốt nghiệp

4

 1.  

Đồ án tốt nghiệp

6

2.Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

3.Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

4.Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

5.Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

6.Ngoại ngữ cơ bản 6 tc

- Điều kiện tiên quyết: Trình độ ngoại ngữ phổ thông

- Nội dung: Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (Intermediate Level) sau khi hoàn thành học phần.

7.Giáo dục thể chất 5 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

8.Giáo dục quốc phòng-an ninh 3 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng-an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

9.Đại số 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số, số phức, đa thức, phân thức hữu tỉ, ma trận-định thức. Hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, không gian Euclid ánh xạ tuyến tính, trị riêng và vectơ riêng. Dạng toàn phương.

10.Giải tích 1 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Số thực và dãy số thực, hàm số một biến số. Giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm số khả vi, tích phân, hàm số nhiều biến số, ứng dụng phép tính vi phân vào hình học.

11.Giải tích 2 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt. Phương trình vi phân, chuỗi.

12.Vật lý 1 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Cơ học chất điểm, trường hấp dẫn Newton, cơ học hệ chất điểm-cơ học vật rắn, dao động và sóng cơ, nhiệt học, điện từ I, điện từ II.

13.Vật lý 2 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Trường và sóng điện từ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối Einstein, quang lượng tử, cơ lượng tử, nguyên tử-phân tử, vật liệu điện và từ, vật liệu quang laser, hạt nhân-hạt cơ bản.

14.Hoá học đại cương 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, áp dụng nhiệt động học cho hóa học. Dung dịch, dung dịch điện ly, Điện hóa học, động hóa học, hoá học hiện tượng bề mặt dung dịch keo, các chất hóa học. Hóa học khí quyển.

15.Tin học đại cương 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tin học căn bản gồm sơ lược về cấu trúc máy tính, giải quyết bài toán bằng máy tính, biểu diễn thông tin trong máy tính, hệ thống máy tính, hệ điều hành; nhập môn lập trình (sử dụng một ngôn ngữ thông dụng như Pascal, Visual Basic, C hoặc Java) gồm: tổng quan về ngôn ngữ lập trình, kiểu dữ liệu, biểu thức và cấu trúc lập trình; các kiểu dữ liệu phức tạp: con trỏ, mảng và xâu, cấu trúc; tệp dữ liệu.

16.Hình họa và vẽ kỹ thuật 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Phép chiếu và phương pháp xây dựng hình chiếu không gian lên các mặt phẳng, vẽ hình học, biểu diễn các vật thể, bản vẽ kết cấu công trình, lập bản vẽ công trình và chi tiết kế cấu bằng CAD.

17.Cơ học cơ sở 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, vật lý 1

- Nội dung:

+ Về hệ tiên đề cơ học, lý thuyết về lực, bài toán cân bằng lực, các chuyển động cơ bản của vật rắn, các định luật Niuton, các định lý tổng quát của động lực học, nguyên lý Đalembe và nguyên lý di chuyển khả dĩ.

+ Chuyển động tương đối, lý thuyết va chạm, các mạnh đề cơ bản của cơ học giải tích, lý thuyết ổn định của chuyển động và dao động của cơ hệ.

18.Sức bền vật liệu 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học cơ sở

- Nội dung: Về nội lực và ứng suất trong thanh chịu lực dọc, trạng thái ứng suất đơn và phức tạp trong thanh và dầm, các thuyết bền, đặc trưng hình học của thanh và dầm, dầm chịu uốn và xoắn, dầm chịu lực phức tạp, ổn định của thanh chịu nén đúng tâm, dầm chịu tải trọng động.

19.Cơ học kết cấu 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học cơ sở, sức bền vật liệu

- Nội dung:

+ Cấu tạo hình học của hệ thanh, phân tích nội lực của hệ thanh tĩnh định chịu tải trọng tĩnh bất động và di động, tính toán hệ không gian tĩnh định.

+ Xác định chuyển vị của hệ thanh phẳng tĩnh định, khái niệm về hệ thanh siêu tĩnh và siêu động, phương pháp lực để tính hệ thanh siêu tĩnh, phương pháp chuyển vị tính nội lực của hệ siêu động.

20.Động lực học công trình 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học cơ sở 2, Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu

- Nội dung: Khái niệm về tải trọng động, bậc tự do của kết cấu công trình, dao động riêng của kết cấu 1 bậc tự do không có lực cản và có lực cản; dao động cưỡng bức của kết cấu 1 bậc tự do chịu tải trọng điều hoà và tải trọng bất kỳ, dao động riêng của kết cấu nhiều bậc tự do, phương pháp chồng mốt để giải bài toán dao động cưỡng bức nhiều bậc tự do.

21.Vật liệu xây dựng 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Hoá học, sức bền vật liệu

- Nội dung: Tính năng cơ lý và các yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu xây dựng phổ biến: đá thiên nhiên, bê tông xi măng, bê tông nhẹ, bê tông asphal, bê tông chịu được môi trường biển, kim loại, chất kết dính vô cơ, gỗ; phương pháp kiểm tra đánh giá các chỉ tiêu cơ lý; các phụ gia bê tông và công nghệ chế tạo bê tông cường độ cao.

22.Cơ học chất lỏng và thuỷ lực công trình 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đại số, Giải tích, Cơ học cơ sở

- Nội dung: Thuỷ tĩnh lực học, thuỷ động lực học chất lỏng, tổn thất cột nước, trạng thái chảy tầng và chảy rối trong ống, dòng chảy có áp trong ống, dòng chảy đều không áp, dòng chảy đều và không đều trong kênh hở, nước nhảy, đập tràn, thấm; tương tác giữa chất lỏng và kết cấu; mô hình vật lý các hiện tượng thuỷ lực.

23.Trắc địa 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đại số, Giải tích

- Nội dung: Định vị điểm, định hướng đường thẳng, bản đồ địa hình, sử dụng bản đồ, tính toán trắc địa, đo góc, đo dài, đo cao; lưới khống chế mặt bằng, lưới không chế độ cao; đo vẽ bản đồ, đo vẽ mặt cắt địa hình; các dạng bố trí địa hình, bố trí đường cong tròn; đo vẽ hoàn công; quan trắc biến dạng công trình.

24.Cơ học đất 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Sức bền vật liệu

- Nội dung: Các tính chất cơ học của đất; xác định ứng suất trong đất; độ bền, ổn định của khối đất, áp lực đất lên vật chắn; biến dạng của đất và tính toán độ lún của nền công trình; các tính chất cơ học của đá.

25.Nền móng công trình 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học đất, Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu thép

- Nội dung: Các nguyên tắc tính toán và thiết kế nền móng công trình, tính toán móng nông, tính toán móng sâu, giải pháp gia cố nền đất yếu, tính toán móng chịu tải trọng động, tải trọng động đất.

26.Kết cấu bê tông cốt thép 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Vật liệu xây dựng

- Nội dung: Tính toán và cấu tạo các cấu kiện bê tông cố thép chịu nén, kéo, uốn và xoắn; tính toán biến dạng và nứt, tính toán và cấu tạo các cấu kiện bê tông cốt thép ứng suất trước, tính toán và cấu tạo sàn phẳng.

27.Kết cấu thép 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu

- Nội dung: Vật liệu thép trong kết cấu xây dựng, cấu tạo và tính toán các loại liên kết bằng hàn, bu lông và đinh tán; tính toán và thiết kế các cấu kiện cơ bản như dầm thép, cột thép và dàn thép.

28.Lý thuyết độ tin cậy của kết cấu công trình 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Động lực học công trình

- Nội dung: Mở đầu, cơ sở toán học của lý thuyết độ tin cậy, bài toán tổng quát của lý thuyết độ tin cậy của kết cấu công trình, xác định độ tin cậy và chỉ số độ tin cậy của phần tử và hệ kết cấu chịu các tác động là đại lượng ngẫu nhiên và quá trình ngẫu nhiên; đánh giá tuổi thọ mỏi của kết cấu công trình.

29.Phương pháp số và tin học ứng dụng để tính toán kết cấu công trình 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đại số, Giải tích, Tin học đại cương

- Nội dung: Khái quát về các phương pháp số trong tính toán kết cấu, phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán hệ thanh, hệ 2D và 3D, phương pháp sai phân để giải các bài toán động lực học kết cấu trong miền thời gian; thuật toán và phương pháp khai thác một số phần mềm thông dụng để tính toán kết cấu (cần sử dụng để làm các đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp).

30.Cơ sở kỹ thuật thi công xây dựng 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học đất, Nền móng công trình, Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu thép

- Nội dung: Khái niệm cơ bản về thi công xây dựng, thi công đất, thi công bê tông cốt thép toàn khối, thi công lắp ghép kết cấu thép, tổ chức thi công xây dựng.

31.Cơ sở lập dự án đầu tư và quản lý dự án 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Khái niệm về kinh tế xây dựng, phương pháp lập và đánh giá các dự án đầu tư, các nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án xây dựng, vận dụng vào các dự án xây dựng công trình biển.

32.Tài nguyên biển, luật biển và luật môi trường biển 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Biển và các tài nguyên biển; công ước quốc tế về Luật biển 1982; biển Việt Nam và chiến lược phát triển kinh tế biển; các văn kiện quốc tế quan trọng về công ước và luật liên quan đến an toàn hoạt động trên biển và bảo vệ môi trường biển.

33.Môi trường biển tác động lên công trình 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích, Thuỷ lực

- Nội dung: Khái niệm về hải dương học, các yếu tố của môi trường biển tác động lên công trình (khí tượng, thuỷ văn, động lực biển, và các yếu tố liên quan khác); tính chất động học và động lực học của các yếu tố: gió và bão, dòng chảy, sóng biển (gồm sóng tiền định mô tả theo các lý thuyết sóng và sóng ngẫu nhiên mô tả theo các phổ sóng); thuỷ triều và nước dâng do bão; tác động xâm thực của nước biển và sinh vật biển (hà bám) lên công trình.

34.Quy hoạch các công trình ven biển 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Các loại công trình ven biển và phân cấp công trình phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ phòng chống thiên tai; nguyên tắc lập quy hoạch các công trình ven biển; xác định cấu hình cơ bản của các công trình ven biển trong quy hoach tổng thể; các bài toán cần giải quyết phục vụ thiết kế các công trình ven biển.

35.Công nghiệp dầu khí và quy hoạch các công trình ngoài khơi 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Khái niệm về ngành công nghiệp dầu khí và tình hình khai thác dầu khí trên thế giới; kỹ thuật tìm kiếm và thăm dò dầu khí ngoài biển; tiêu chuẩn mỏ thương mại và nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng công trình ngoài khơi khai thác dầu khí; phân loại công trình biển và đặc tính các công trình điển hình; xu thế phát triển các loại công trình biển phục vụ khai thác vùng nước sâu; ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam và vai trò của các công trình biển.

36.Ăn mòn vật liệu xây dựng trong môi trường biển 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Hoá học đại cương

- Nội dung: Bản chất của hiện tượng ăn mòn kim loại trong môi trường biển; các tác động ăn mòn ảnh hưởng đến chất lượng công trình biển, các phương pháp và giải pháp chống ăn mòn kim loại cho các công trình biển (sơn phủ, bảo vệ catốt bằng dòng điện áp, anốt hy sinh,..).

37.Động lực học cửa sông và ven biển 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Môi trường biển tác động lên công trình

- Nội dung: Các hiện tượng vật lý ảnh hưởng đến động lực của sông và ven biển, dòng chảy cửa sông vùng triều; chuyển động bùn cát cửa sông và diễn biến của sông, dòng chảy ven biển, chuyển động bùn cát ven biển và hình thái bờ biển.

38.Công trình bảo vệ bờ biển 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Môi trường biển tác động lên công trình, Động lực cửa sông và ven biển, Nền móng công trình

- Nội dung: Hình thái bờ biển và quá trình diễn biến bờ biển; nguyên nhân gây xói lở bờ biển và các dạng phá hoại đối với bờ biển, các biện pháp bảo vệ bờ biển, các yếu tố và tải trọng tác động lên công trình ven bờ biển; thiết kế đê biển, thiết kế các công trình bổ trợ (ngăn cát và giảm sóng); yêu cầu kỹ thuật về thi công công trình bảo vệ bờ biển.

39.Cảng biển 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Môi trường biển tác động lên công trình, Động lực cửa sông và ven biển, Nền móng công trình

- Nội dung: Phân cấp và phân loại cảng biển; quy hoạch tổng quát cho một cảng biển; cấu hình tổng quát của công trình bến cảng và bể cảng; các yếu tố và tải trọng tác động lên công trình; thiết kế kế công trình bến và đê chắn sóng. Thi công công trình bến và đê chắn sóng.

40.Công trình biển cố định 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Môi trường biển tác động lên công trình, Động lực học công trình, Kết cấu thép, Kết cấu bê tông cốt thép.

- Nội dung:

+ Sự phát triển các công trình biển cố định bằng thép móng cọc và bằng bê tông móng trọng lực; nguyên lý cấu tạo, nguyên lý thi công xây dựng và đặc điểm chịu lực; nguyên tắc thiết kế; các tải trọng tác động lên công trình biển cố định bằng thép kiểu Jacket; tính toán tĩnh và động kết cấu chân đế Jacket, tính toán móng cọc; thiết kế kết cấu chân đế; thiết kế chống ăn mòn cho kết cấu chân đế; các bài toán chủ yếu trong tính toán và thiết kế công trình biển bê tông kiểu trọng lực.

+ Tổ chức thi công kết cấu công trình biển bằng thép (trên bãi lắp ráp, hạ thuỷ xuống sà lan mặt boong, vận chuyển trên biển, đánh chìm và dựng lắp tại mỏ); các bài toán trong các giai đoạn thi công, tổ chức thi công công trình biển bê tông trọng lực.

2.39. Công trình biển mềm và phương tiện nổi 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Thiết kế công trình biển cố định

- Nội dung: Sự phát triển các công trình biển mềm và xu thế khai thác dầu khí ở các vùng nước sâu - cực sâu; phân loại, nguyên lý cấu tạo và đặc điểm từng loại công trình biển mềm; nguyên lý tính toán thiết kế một số công trình biển mềm điển hình (công trình biển nổi neo đứng “TLP”, công trình biển bán chìm “Semi-submersible”; bể chứa dầu nổi một điểm neo “FPSO”); phân loại và nguyên lý tính toán ổn định phương tiện nổi.

41.Đường ống dầu khí và trạm bơm 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Kết cấu thép, Kết cấu bê tông cốt thép

- Nội dung: Hệ thống công nghệ vận chuyển và chứa đựng dầu và khí ở ngoài biển và trên đất liền; nguyên lý cấu tạo, tính toán, thiết kế và thi công hệ thống đường ống vận chuyển dầu khí ngoài biển (bao gồm cả ống đứng “Riser”) và trên đất liền; nguyên lý thiết kế trạm bơm và nén khí phục vụ vận chuyển dầu và khí.

 

 

IV.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỤ THỂ

1.Hướng dẫn chung

Chương trình khung giáo dục đại học là quy định về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo ở trình độ đại học. Đây là căn cứ để các đại học, học viện và các trường đại học (sau đây gọi chung là trường đại học) và các xây dựng chương trình giáo dục cụ thể phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện cụ thể của trường, đồng thời là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình khung này được sử dụng để thiết kế chương trình cho các hệ đào tạo đại học 5 năm hoặc 4,5 năm (đối với các hệ 4,5 năm thì nội dung và thời lượng các học phần bắt buộc vẫn giữ nguyên). Nội dung phần chuyên sâu đưa vào khối kiến thức tự chọn của các trường. Các học phần bắt buộc cũng có thể tăng khối lượng tùy theo đặc thù từng trường và chuyên ngành đào tạo cụ thể.

2.Hướng dẫn về trình tự bố trí các học phần

Các học phần cần được bố trí theo trình tự các học kỳ, với thứ tự đúng như đã sắp xếp trong phần “Kiến thức cơ sở ngành” và “Kiến thức ngành” đã trình bày trong bảng Danh mục các học phần bắt buộc ở phần III.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PHẠM VŨ LUẬN