Ngành Kỹ thuật Tàu thuỷ (Naval Architecture and Marine Engineering) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật Tàu thuỷ (Naval Architecture and Marine Engineering) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Kỹ thuật Tàu thuỷ (Naval Architecture and Marine Engineering), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Tàu thuỷ

(Naval Architecture and Marine Engineering)

Mã ngành: ...............................................................

(Ban hành kèm theo Quyết định số......./2008/QĐ-BGDĐT ngày......tháng.....năm 2008

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

 

I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Tàu thuỷ nhằm trang bị cho sinh viên có đủ kiến thức lý thuyết cơ bản và kiến thức thực tế cần thiết của kỹ sư về lĩnh vực thiết kế tàu thuỷ và công trình nổi, có thể công tác tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và quản lý liên quan đến tàu thuỷ, có thể tiếp tục học sau đại học ở trong và ngoài nước.

2.Mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Kỹ thuật Tàu thuỷ đạt được:

  1. Trình độ lý thuyết: Nắm vững các kiến thức chuyên ngành trên nền tảng các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học và kỹ thuật.

  2. Trình độ thực tế: Có kiến thức và kỹ năng thực hành đại cương, cơ sở và chuyên ngành áp dụng vào thực tế thiết kế và đóng mới các loại tàu thuỷ và công trình nổi với việc sử dụng hiệu quả các phương pháp tính toán hiện đại trong công nghệ thiết kế.

  3. Có khả năng làm việc tập thể, nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án, ứng dụng kiến thức được đào tạo vào hoạt động sản xuất và đời sống. Có khả năng tự học để nâng cao trình độ.

  4. Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ trong thực tiễn chuyên ngành.

 

II.KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

1.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 150 tín chỉ (tc).

1.2. Thời gian đào tạo theo thiết kế: 5 năm.

2.Cấu trúc kiến thức của chương trình

( Tính theo số tín chỉ, tc)

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức bắt buộc

Kiến thức các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

46

8

54

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

63

33

96

- Kiến thức cơ sở ngành

29

 

 

- Kiến thức ngành

21

 

 

- Thực tập nghề nghiệp

6

 

 

- Đồ án tốt nghiệp

7

 

 

Tổng khối lượng

109

41

150

 

III.KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

1.Danh mục các học phần bắt buộc

TT

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG (tc)

 

Kiến thức giáo dục đại cương

46

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 1.  

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 1.  

Ngoại ngữ cơ bản

6

 1.  

Giáo dục thể chất

5*

 1.  

Giáo dục quốc phòng-an ninh

3*

 1.  

Đại số

3

 1.  

Giải tích 1

4

 1.  

Giải tích 2

4

 1.  

Vật lý 1

3

 1.  

Vật lý 2

3

 1.  

Hoá học đại cương

2

 1.  

Tin học đại cương

3

 

Kiến thức cơ sở ngành

29

 1.  

Cơ học lý thuyết

4

 1.  

Sức bền vật liệu

4

 1.  

Kỹ thuật nhiệt

2

 1.  

Kỹ thuật điện

2

 1.  

Cơ học thuỷ khí ứng dụng

3

 1.  

Nguyên lý máy

2

 1.  

Vật liệu kỹ thuật

3

 1.  

Hình hoạ-Vẽ kỹ thuật

4

 1.  

Cơ sở thiết kế máy

3

 1.  

Kỹ thuật điện tử

2

 

Kiến thức ngành

21

 1.  

Lý thuyết tàu

3

 1.  

Vẽ tàu

2

 1.  

Kết cấu tàu thuỷ

3

 1.  

Thiết kế tàu thuỷ

3

 1.  

Trang bị điện - Điện tử tàu thuỷ

3

 1.  

Công nghệ đóng tàu

3

 1.  

Sức bền tàu thuỷ

2

 1.  

Công ước trong đóng tàu

2

 

Thực tập và đồ án

13

 1.  

Thực tập kỹ thuật

2

 1.  

Thực tập tốt nghiệp

4

 1.  

Đồ án tốt nghiệp

7

* Hai môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-an ninh cũng thực hiện tích lũy theo tín chỉ, nhưng được cấp chứng chỉ riêng.

 

 

2.Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

3.Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

4.Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

5.Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

6.Ngoại ngữ cơ bản 6 tc

- Điều kiện tiên quyết: Trình độ ngoại ngữ phổ thông

- Nội dung:  Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (Intermediate Level) sau khi hoàn thành học phần.

7.Giáo dục thể chất 5 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

8.Giáo dục quốc phòng-an ninh 3 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng-an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

9.Đại số 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số, số phức, đa thức, phân thức hữu tỉ, ma trận-định thức. Hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, không gian Euclid, ánh xạ tuyến tính, trị riêng và vectơ riêng. Dạng toàn phương.

10.Giải tích 1 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Số thực và dãy số thực, hàm số một biến số. Giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm số khả vi, tích phân, hàm số nhiều biến số, ứng dụng phép tính vi phân vào hình học.

11.Giải tích 2 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt. Phương trình vi phân, chuỗi.

12.Vật lý 1 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Cơ học chất điểm, trường hấp dẫn Newton, cơ học hệ chất điểm-cơ học vật rắn, dao động và sóng cơ, nhiệt học, điện từ I, điện từ II.

13.Vật lý 2 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Trường và sóng điện từ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối Einstein, quang lượng tử, cơ lượng tử, nguyên tử-phân tử, vật liệu điện và từ, vật liệu quang laser, hạt nhân-hạt cơ bản.

14.Hoá học đại cương 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, áp dụng nhiệt động học cho hóa học. Dung dịch, dung dịch điện ly. Điện hóa học, động hóa học, hoá học hiện tượng bề mặt dung dịch keo, các chất hóa học. Hóa học khí quyển.

15.Tin học đại cương 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tin học căn bản gồm sơ lược về cấu trúc máy tính, giải quyết bài toán bằng máy tính, biểu diễn thông tin trong máy tính, hệ thống máy tính, hệ điều hành; nhập môn lập trình (sử dụng một ngôn ngữ thông dụng như Pascal, Visual Basic, C hoặc Java) gồm: tổng quan về ngôn ngữ lập trình, kiểu dữ liệu, biểu thức và cấu trúc lập trình; các kiểu dữ liệu phức tạp: con trỏ, mảng và xâu, cấu trúc; tệp dữ liệu.

16.Cơ học lý thuyết 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 1,2.

- Nội dung:

+ Tĩnh học: Xây dựng mô hình lực, thu gọn hệ lực phẳng; thành lập phương trình cân bằng của hệ lực phẳng tác dụng lên vật rắn và hệ vật rắn, thu gọn hệ lực không gian, phương trình cân bằng của hệ lực không gian, trọng tâm vật rắn.

+ Động học: Các đặc trưng động học của vật rắn và các điểm thuộc vật. Công thức tính vận tốc và gia tốc với chuyển động cơ bản của vật rắn. Tổng hợp chuyển động điểm, chuyển động vật.

+ Động lực học: Động lực học chất điểm và hệ cơ, các định luật Newton, các định lý tổng quát của động lực học, nguyên lý Đalambe, phương pháp tĩnh hình học- động lực, phương trình chuyển động của máy.

17.Sức bền vật liệu 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý 1, Cơ học lý thuyết

- Nội dung: Các kiến thức cơ bản, thanh chịu kéo, nén, uốn, xoắn, thanh chịu lực phức tạp, tính toán ổn định, tính chuyển vị. Giải bài toán siêu tĩnh bằng phương pháp lực, tính toán tải trọng động, tính toán ống dày, tính độ bền khi ứng suất thay đổi.

18.Kỹ thuật nhiệt 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 1

- Nội dung: Nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt gồm qui luật biến đổi năng lượng (nhiệt năng và cơ năng), tính chất của các loại môi chất. Nguyên lý làm việc của các đông cơ nhiệt (động cơ đốt trong, động cơ phản lực, turbine hơi và turbine khí nhà máy nhiệt điện) và máy lạnh. Các dạng truyền nhiệt cơ bản: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ. Hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và các loại trao đổi nhiệt.

19.Nguyên lý máy 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu

- Nội dung: Cấu trúc và xếp loại cơ cấu, phân tích động học cơ cấu phẳng, lực cơ cấu phẳng, hiệu suất ma sát, truyền động thực của máy, cơ cấu cam, cân bằng máy, cơ cấu bánh răng và hệ bánh răng, cơ cấu bánh răng không gian.

20.Cơ học thuỷ khí ứng dụng 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1,2, Vật lý, Cơ học lý thuyết

- Nội dung: Giới thiệu các tính chất cơ bản của chất lỏng, chất khí. Nghiên cứu tĩnh học, động học, động lực học chất lỏng và các trạng thái dòng chảy, tính toán dòng chảy thực (phương trình Navie-Stock). Lực tương tác giữa vật rắn và chất lỏng. Tính toán thuỷ lực đường ống, tính toán lớp biên. Lý thuyết thứ nguyên tương tự và ứng dụng.

21.Kỹ thuật điện 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2

- Nội dung: Khái niệm cơ bản về mạch điện, dòng điện hình sin, các phương pháp giải mạch điện, mạch điện ba pha, khái niệm cơ bản về máy điện, máy biến áp, động cơ không đồng bộ ba pha, máy điện một chiều, máy điện đồng bộ.

22.Cơ sở thiết kế máy 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy

- Nội dung: Nghiên cứu về phương pháp tính toán thiết kế hợp lý các chi tiết công dụng chung làm cơ sở cho việc tính toán thiết kế máy công tác.

23.Vật liệu kỹ thuật 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Hóa học đại cương

- Nội dung: Giới thiệu cấu trúc tinh thể của vật liệu, quá trình hình thành và biến đổi tổ chức của vật liệu, các tính chất cơ, lý, hoá của vật liệu, các phương pháp xử lý nhiệt và bề mặt vật liệu để thay đổi cơ tính vật liệu phù hợp với yêu cầu. Quá trình ăn mòn và bảo vệ vật liệu. Giới thiệu các nhóm vật liệu kỹ thuật gồm: vật liệu kim loại, vật liệu phi kim được sử dụng phổ biến trong công nghiệp, đặc biệt trong ngành kỹ thuật tàu thuỷ và trong đời sống.

24.Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Biểu diễn phẳng các đối tượng hình học bằng các hình chiếu thẳng góc. Vấn đề liên thuộc: xác định một phần tử trên một đối tượng, xác định thấy khuất, giao của các đối tượng. Biến đổi hình chiếu và các bài toán về lượng: độ lớn thật, khoảng cách, góc... các bài toán về tập hợp và mặt tiếp xúc. Quy ước trong bản vẽ kỹ thuật, khai triển các hình khối cơ bản, xây dựng các bản vẽ chi tiết, xây dựng các bản vẽ lắp.

25.Kỹ thuật điện tử 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2

- Nội dung: Diode và Transistor, khuếch đại sử dụng transistor, khuếch đại thuật toán, hệ thống số, mạch logic tổ hợp, mạch logic dãy, bộ nhớ bán dẫn, biến đổi A/D và D/A.

26.Lý thuyết tàu 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Cơ học lý thuyết, Cơ học thuỷ khí ứng dụng.

- Nội dung: Tĩnh học tàu thuỷ gồm các khái niệm cơ bản, các yếu tố thuỷ lực tàu thuỷ: hình học thân tàu, tính nổi, tính chống chìm. Xây dựng bản vẽ tuyến hình. Động lực học tàu thuỷ: lực cản, tính ổn định và ăn lái của tàu…

27.Vẽ tàu 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật.

- Nội dung: Các qui định, qui ước của bản vẽ đóng tàu. Nội dung và trình tự hoàn thành bản vẽ tuyến hình. Nội dung và trình tự hoàn thành bản vẽ bố trí chung. Nội dung và trình tự hoàn thành bản vẽ kết cấu tàu. Bản vẽ nhóm kết cấu vỏ tàu và thiết bị.

28.Thiết kế tàu thuỷ 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết tàu.

- Nội dung: Phương pháp xác định các đặc trưng thiết kế của tàu dân dụng. Phương pháp xây dựng tuyến hình lý thuyết. Phương pháp luận trong thiết kế tàu thuỷ. Phương pháp tối ưu hóa tàu thiết kế. Các nguyên tắc cơ bản trong bố trí chung và kiến trúc tàu thủy.

29.Kết cấu tàu thuỷ 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết tàu, Sức bền vật liệu.

- Nội dung: Những khái niệm cơ bản về kết cấu thân tàu, điều kiện làm việc của các kết cấu và thân tàu, các kết cấu điển hình của một số dạng tàu đặc trưng. Phân tích đánh giá lựa chọn tải trọng, xây dựng mô hình tính toán, lựa chọn phương án, rèn luyện kỹ năng tính toán thiết kế v.v.. Sử dụng quy phạm để thực hành thiết kế kết cấu cho một con tàu cụ thể.

30.Trang bị điện - điện tử tàu thuỷ 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử

- Nội dung: Trạm phát điện tàu thủy, tự động điều khiển quá trình phát điện, lưới điện tàu thủy, thiết bị điều khiển động cơ điện, truyền động điện tàu thủy, chiếu sáng tàu thủy. Các nguồn điện hoá học. Hệ thống liên lạc nội bộ. Nghi khí hàng hải. Liên lạc vô tuyến.

31.Công nghệ đóng tàu 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Vật liệu kỹ thuật,lý thuyết tàu, kết cấu tàu thuỷ.

- Nội dung: Mô hình và qui mô của nhà máy đóng tàu. Nguyên tắc cơ bản và qui trình công nghệ đóng tàu.

32.Sức bền tàu thuỷ 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Sức bền vật liệu, Kết cấu tàu thuỷ.

- Nội dung: Độ bền dọc của tàu, tính toán các loại tải trọng, lực cắt, moment uốn và độ võng. Ảnh hưởng dạng và chiều cao sóng đến sức bền dọc. Phân tích sức bền cục bộ, mô hình kết cấu chịu tải trọng cục bộ khung phẳng, hệ dàn và các phương pháp tính. Tính toán độ bền trên triền và ụ.

33.Công ước trong đóng tàu 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển, phòng chống ô nhiễm môi trường biển, mạn khô, phòng tránh va chạm trên biển, đo dung tích tàu.

34.Thực tập kỹ thuật 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết tàu, kết cấu tàu.

- Nội dung: Tìm hiểu nhà máy đóng tàu, nắm được qui trình công nghệ đóng một con tàu hoặc một công trình nổi. Tham gia lao động sản xuất cùng công nhân, cán bộ kỹ thuật tại nhà máy.

 

IV.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỤ THỂ

1.Hướng dẫn chung

Chương trình khung giáo dục đại học là quy định về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo ở trình độ đại học. Đây là căn cứ để các đại học, học viện và các trường đại học (sau đây gọi chung là trường đại học) và các xây dựng chương trình giáo dục cụ thể phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện cụ thể của trường, đồng thời là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình khung này được sử dụng để thiết kế chương trình cho hệ đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Tàu thuỷ với thời gian đào tạo 5 năm, 4,5 năm hoặc 4 năm (đối với các hệ 4,5 năm hoặc 4 năm thì nội dung và thời lượng các học phần bắt buộc vẫn giữ nguyên). Nội dung phần chuyên sâu đưa vào khối kiến thức tự chọn của các trường. Các học phần bắt buộc cũng có thể tăng khối lượng tùy theo đặc thù từng trường và chuyên ngành đào tạo cụ thể.

Các học phần tự chọn do các trường lựa chọn để đào tạo theo nhóm chuyên ngành cụ thể, có thể tham khảo theo danh mục các học phần ở bảng dưới theo từng nhóm chuyên ngành như dưới đây.

 1. Nhóm chuyên ngành: Thiết kế Tàu thuỷ

 

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG TỰ CHỌN

 1.  

Môi trường và con người

 1.  

Xác suất thống kê

 1.  

Quản trị học

 1.  

An toàn lao động

 1.  

Xã hội học

 1.  

Toán chuyên đề

 

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH TỰ CHỌN

 1.  

Kỹ thuật đo

 1.  

Thiết kế hệ dẫn động cơ khí

 1.  

Thực tập cơ khí

 1.  

Công nghệ vật liệu

 1.  

Dung sai lắp ghép

 1.  

Đồ hoạ vi tính và CAD

 1.  

Kỹ thuật an toàn và môi trường

 1.  

Kinh tế và quản lý doanh nghiệp

 1.  

Phương pháp tính

 1.  

CAD/CAM-CNC

 1.  

Máy và truyền động thuỷ khí

 

KIẾN THỨC NGÀNH TỰ CHỌN

 1.  

Sức bền tàu thuỷ

 1.  

Cơ kết cấu tàu thuỷ

 1.  

ĐATK kết cấu tàu thuỷ

 1.  

Thiết bị năng lượng tàu thuỷ

 1.  

Hệ động lực tàu thủy

 1.  

Lý thuyết đàn hồi

 1.  

Rung động tàu thuỷ

 1.  

Hàn tàu

 1.  

Thiết bị tàu thuỷ

 1.  

ĐAMH - Thiết bị tàu thuỷ

 1.  

Hệ thống tàu thuỷ

 1.  

Kỹ thuật đo và thử tàu

 1.  

Bố trí chung và kiến trúc tàu thuỷ

 1.  

Thiết kế tàu chuyên dụng

 1.  

Tin học ứng dụng

 1.  

Tính toán sức cản- Thiết kế thiết bị đẩy

 1.  

Các vật liệu mới làm vỏ tàu.

 1.  

Tiếng anh chuyên ngành

 1.  

An toàn lao động trong đóng và sửa chữa tàu

 1.  

Thiết bị tự đông lái tàu

 1.  

ĐAMH thiết kế thiết bị đẩy

 1.  

Đồ án môn học thiết kế tàu thuỷ

 

 

 1. Nhóm chuyên ngành Đóng tàu:

 

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG TỰ CHỌN

 1.  

Môi trường và con người

 1.  

Xác suất thống kê

 1.  

Lý thuyết xác suất và quá trình ngẫu nhiên

 1.  

Quản trị học

 1.  

Xã hội học

 

 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH TỰ CHỌN

 1.  

Kỹ thuật đo và thử tàu

 1.  

Thiết kế hệ dẫn động cơ khí

 1.  

Thực tập cơ khí

 1.  

Công nghệ vật liệu

 1.  

Dung sai lắp ghép

 1.  

Đồ hoạ vi tính và CAD

 1.  

Quản trị sản xuất trong công nghiệp đóng tàu

 1.  

CAD/CAM-CNC

 1.  

Kỹ thuật an toàn và môi trường

 1.  

Phương pháp tính

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành

 

KIẾN THỨC NGÀNH TỰ CHỌN

 1.  

Cơ kết cấu tàu thuỷ

 1.  

Ưưcs bền tàu thuỷ

 1.  

Tính toán thiết kế kết cấu tàu thủy

 1.  

ĐAMH - Tính toán thiết kế kết cấu tàu thủy

 1.  

Thiết bị năng lượng tàu thuỷ

 1.  

Hệ động lực tàu thủy

 1.  

Lý thuyết đàn hồi

 1.  

Rung động tàu thuỷ

 1.  

Hàn tàu

 1.  

Thiết bị tàu thuỷ

 1.  

Hệ thống tàu thuỷ

 1.  

Kỹ thuật đo và thử tàu

 1.  

Bố trí chung và kiến trúc tàu thuỷ

 1.  

Thiết kế tàu chuyên dụng

 1.  

ĐAMH - Thiết kế tàu chuyên dụng

 1.  

Các vật liệu mới làm vỏ tàu

 1.  

An toàn lao động trong đóng và sửa chữa tàu

 1.  

Thiết bị tự động lái tàu

 1.  

Tin học ứng dụng trong đóng tàu

 1.  

Thực hành tin học ứng dụng trong đóng tàu

 1.  

Công nghệ chế tạo và lắp đặt thiết bị tàu

 1.  

ĐAMH - Công nghệ đóng mới tàu thủy

 1.  

Công nghệ sửa chữa tàu thủy

 1.  

ĐAMH - Công nghệ sửa chữa tàu thủy

 1.  

Máy và truyền động thuỷ khí

 

 1. Chuyên ngành Kỹ thuật Công trình nổi:

 

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG TỰ CHỌN

 1.  

Môi trường và con người

 1.  

Xác suất thống kê

 1.  

Lý thuyết xác suất và quá trình ngẫu nhiên

 1.  

Quản trị học

 1.  

Xã hội học

 

 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH TỰ CHỌN

 1.  

Kỹ thuật đo và thử tàu

 1.  

ĐAMH - Thiết kế hệ dẫn động cơ khí

 1.  

Thực tập cơ khí

 1.  

Công nghệ vật liệu

 1.  

Dung sai lắp ghép

 1.  

Đồ hoạ vi tính và CAD

 1.  

Quản trị sản xuất trong công nghiệp đóng tàu

 1.  

CAD/CAM-CNC

 1.  

Kỹ thuật an toàn và môi trường

 1.  

Phương pháp tính

 1.  

Động lực học công trình ngoài khơi

 1.  

Máy và truyền động thuỷ khí

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành

 

KIẾN THỨC NGÀNH TỰ CHỌN

 1.  

Cơ kết cấu công trình nổi

 1.  

Tính toán thiết kế kết cấu công trình ngoài khơi

 1.  

ĐAMH - Tính toán thiết kế kết cấu công trình ngoài khơi

 1.  

Thiết bị năng lượng tàu thuỷ và công trình ngoài khơi

 1.  

Lý thuyết đàn hồi

 1.  

Rung động tàu thuỷ và công trình ngoài khơi

 1.  

Hàn tàu

 1.  

Thiết bị tàu thuỷ và công trình ngoài khơi

 1.  

Hệ thống tàu thuỷ và công trình ngoài khơi

 1.  

Kỹ thuật đo và thử tàu

 1.  

Bố trí chung và kiến trúc công trình ngoài khơi

 1.  

Tính toán sức bền công trình nổi

 1.  

Thiết kế công trình ngoài khơi

 1.  

ĐAMH - Thiết kế công trình ngoài khơi

 1.  

Tin học ứng dụng trong thiết kế và chế tạo công trình ngoài khơi

 1.  

Thực hành tin học ứng dụng

 1.  

Công nghệ vận chuyển và lắp đặt công trình ngoài khơi

 1.  

ĐAMH - Công nghệ vận chuyển và lắp đặt công trình ngoài khơi

 1.  

ĐAMH - Công nghệ chế tạo công trình ngoài khơi

 1.  

Công nghệ sửa chữa công trình ngoài khơi

 

 1. Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thuỷ:

 

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG TỰ CHỌN

1

Môi trường và con người

2

Quản trị học

3

Xác suất thống kê

4

Ngoại ngữ chuyên ngành

5

Phương pháp phần tử hữu hạn

6

Xã hội học

 

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH TỰ CHỌN

 1.  

Cơ sở thiết kế máy 2

 1.  

ĐAMH Cơ sở thiết kế máy

 1.  

Công nghệ vật liệu

 1.  

Dung sai lắp ghép

 1.  

Kỹ thuật chế tạo máy

 1.  

Kỹ thuật xung số ứng dụng

 1.  

Robot công nghiệp

 1.  

Nhiên liệu và vật liệu bôi trơn

 1.  

Cảm biến và kỹ thuật đo

 1.  

Ăn mòn và bảo vệ vật liệu tàu

 1.  

Tin học ứng dụng

 1.  

Kinh tế và quản lý doanh nghiệp

 1.  

Thực tập cơ khí đại cương

 

KIẾN THỨC NGÀNH TỰ CHỌN (thay cho phần bắt buộc)

 1.  

Lý thuyết tàu *

 1.  

Vẽ tàu *

 1.  

Kết cấu tàu thuỷ *

 1.  

Trang bị điện-ĐT tàu thuỷ *

 1.  

Công ước trong đóng tàu

 1.  

Thực tập kỹ thuật *

 1.  

Nguyên lý động cơ đốt trong *

 1.  

Diesel tàu thuỷ *

 1.  

Thiết kế hệ động lực tàu thuỷ

 1.  

Dao động xoắn hệ thống trục *

 1.  

Hệ thống tàu

 1.  

Thiết bị tàu thuỷ

 1.  

Thiết bị đo báo và kiểm tra

 1.  

Công nghệ sửa chữa máy tàu

 1.  

Công nghệ lắp đặt máy tàu *

 1.  

Công nghệ lắp đặt thiết bị phụ tàu thuỷ

 1.  

Công nghệ lắp ráp hệ thống ống tàu thuỷ

 1.  

ĐKTĐ máy thủy

 1.  

Kỹ thuật đo và thử tàu

 1.  

Thí nghiệm máy tàu

 1.  

Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí

 1.  

Máy phụ tàu thuỷ

 1.  

Nồi hơi tàu thuỷ *

 1.  

Tuabin tàu thuỷ*

 1.  

An toàn lao động trong đóng và sửa chữa tàu

 1.  

ĐA Thiết kế hệ ĐL tàu thủy

 1.  

Máy và truyền động thuỷ khí

 1.  

ĐA Thiết kế máy tàu

 

Các học phần giáo dục đại cương và cơ sở ngành bắt buộc không thay đổi so với chương trình khung, còn các học phần của kiến thức ngành có thể tham khảo theo danh mục ở bảng trên để đó chọn các học phần bắt buộc (có thể tham khảo các học phần dược đánh dấu * ở cuối).

2.Hướng dẫn về trình tự bố trí các học phần

Các học phần cần được bố trí giảng dạy theo trình tự như đã trình bày trong phần “Kiến thức cơ sở ngành” và “Kiến thức ngành” của bảng Danh mục các học phần bắt buộc ở phần III.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PHẠM VŨ LUẬN