Ngành Kỹ thuật khai thác thủy sản (Fishing technology) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật khai thác thủy sản (Fishing technology) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Kỹ thuật khai thác thủy sản (Fishing technology), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Kỹ thuật khai thác thủy sản

(Fishing technology)

Mã ngành: ...............................................................

(Ban hành kèm theo Quyết định số......./2008/QĐ-BGDĐT ngày......tháng.....năm 2008

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

 

I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ sư có trình độ cao về kỹ thuật, quản lý và tổ chức sản xuất trong lĩnh vực khai thác thủy sản, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và quản lý Nhà nước.

2.Các mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Kỹ thuật Khai thác thủy sản có khả năng:

  1. Vận dụng được các kiến thức khoa học kỹ thuật cơ bản và lý thuyết khai thác thủy sản để giải quyết các bài toán cụ thể trong lĩnh vực chuyên môn.

  2. Có kỹ năng quản lý và tổ chức sản xuất.

  3. Thiết kế, chế tạo và tổ chức thí nghiệm ngư cụ.

  4. Nghiên cứu đánh giá, tổ chức thăm dò và dự báo khai thác thủy sản.

  5. Am hiểu luật pháp liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản.

  6. Có kỹ năng hàng hải và vận hành các hệ thống kỹ thuật trên tàu.

  7. Có khả năng làm việc theo nhóm và giao tiếp hiệu quả kể cả bằng ngoại ngữ.

  8. Có khả năng ứng dụng tin học để giải quyết các vấn đề chuyên môn.

  9. Hiểu biết về công tác an toàn sản xuất và tìm kiếm cứu nạn.

  10. Đạt chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng.

  11. Có kiến thức về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.

  12. Có đủ sức khỏe và khả năng hành nghề.

  13. Có ý thức và khả năng tự học suốt đời.

II.KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

1.1.Khối lượng kiến thức tối thiểu: 120 tín chỉ (tc).

1.2.Thời gian đào tạo theo thiết kế: 4 năm.

2.Cấu trúc kiến thức của chương trình

(Tính theo số tín chỉ, tc)

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức bắt buộc

Kiến thức các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

46

8

54

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

60

6

66

- Kiến thức cơ sở ngành

30

 

 

- Kiến thức ngành

17

 

 

- Thực tập nghề nghiệp

6

 

 

- Đồ án tốt nghiệp

7

 

 

Tổng khối lượng

106

14

120

 

III.KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

1.Danh mục các học phần bắt buộc

TT

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG (tc)

 

Kiến thức giáo dục đại cương

46

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 1.  

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 1.  

Ngoại ngữ cơ bản

6

 1.  

Giáo dục thể chất

5*

 1.  

Giáo dục quốc phòng-an ninh

3*

 1.  

Đại số

3

 1.  

Giải tích 1

4

 1.  

Giải tích 2

4

 1.  

Vật lý 1

3

 1.  

Vật lý 2

3

 1.  

Hoá học đại cương

2

 1.  

Tin học đại cương

3

 

Kiến thức cơ sở ngành

30

 1.  

Cơ học lý thuyết

2

 1.  

Cơ học chất lỏng

3

 1.  

Thiết bị khai thác cá

2

 1.  

Kỹ thuật điện-Điện tử đại cương

2

 1.  

Máy điện – Vô tuyến điện hàng hải

2

 1.  

Khí tượng hải dương

2

 1.  

Luật biển và pháp luật Hàng hải

2

 1.  

Kỹ thuật Hàng hải

3

 1.  

Công nghệ chế tạo ngư cụ

2

 1.  

Ngư trường - Nguồn lợi thủy sản

2

 1.  

An toàn cho người và tàu cá

2

 1.  

Cơ sở lý thuyết và thiết kế ngư cụ

2

 1.  

Kinh tế và quản lý nghề cá

2

 1.  

Sinh thái học cá biển

2

 

Kiến thức ngành

17

 1.  

Kỹ thuật thăm dò cá

2

 1.  

Kỹ thuật khai thác 1

4

 1.  

Kỹ thuật khai thác 2

3

 1.  

Cơ sở kỹ thuật sinh học khai thác thủy sản

2

 1.  

Cơ sở khoa học tính chọn lọc trong khai thác TS

2

 1.  

Cơ sở điều khiển đối tượng và quá trình đánh bắt

2

 1.  

Quản lý khai thác thủy sản

2

 

Thực tập và đồ án

13

 1.  

Thực tập giáo trình

3

 1.  

Thực tập tốt nghiệp

3

 1.  

Đồ án tốt nghiệp

7

* Hai môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng cũng thực hiện tích lũy theo tín chỉ, nhưng được cấp chứng chỉ riêng.

 

2.Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

3.Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

4.Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

5.Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

6.Ngoại ngữ cơ bản 6 tc

- Điều kiện tiên quyết: Trình độ ngoại ngữ phổ thông

- Nội dung: Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (Intermediate Level) sau khi hoàn thành học phần.

7.Giáo dục thể chất 5 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

8.Giáo dục quốc phòng-an ninh 3 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng-an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

9.Đại số 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số, số phức, đa thức, phân thức hữu tỉ, ma trận-định thức. Hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, không gian Euclid, ánh xạ tuyến tính, trị riêng và vectơ riêng. Dạng toàn phương.

10.Giải tích 1 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Số thực và dãy số thực, hàm số một biến số. Giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm số khả vi, tích phân, hàm số nhiều biến số, ứng dụng phép tính vi phân vào hình học.

11.Giải tích 2 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt. Phương trình vi phân, chuỗi.

12.Vật lý 1 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Cơ học chất điểm, trường hấp dẫn Newton, cơ học hệ chất điểm-cơ học vật rắn, dao động và sóng cơ, nhiệt học, điện từ I, điện từ II.

13.Vật lý 2 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Trường và sóng điện từ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối Einstein, quang lượng tử, cơ lượng tử, nguyên tử-phân tử, vật liệu điện và từ, vật liệu quang laser, hạt nhân-hạt cơ bản.

14.Hoá học đại cương 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, áp dụng nhiệt động học cho hóa học. Dung dịch, dung dịch điện ly. Điện hóa học, động hóa học, hoá học hiện tượng bề mặt dung dịch keo, các chất hóa học. Hóa học khí quyển.

15.Tin học đại cương 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tin học căn bản gồm sơ lược về cấu trúc máy tính, giải quyết bài toán bằng máy tính, biểu diễn thông tin trong máy tính, hệ thống máy tính, hệ điều hành; nhập môn lập trình (sử dụng một ngôn ngữ thông dụng như Pascal, Visual Basic, C hoặc Java) gồm: tổng quan về ngôn ngữ lập trình, kiểu dữ liệu, biểu thức và cấu trúc lập trình; các kiểu dữ liệu phức tạp: con trỏ, mảng và xâu, cấu trúc; tệp dữ liệu.

16.Cơ học lý thuyết 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Đại số, Giải tích 1, Giải tích 2, Vật lý 1

- Nội dung:

+ Phần thứ nhất – Phần tĩnh: Xây dựng các khái niệm cơ bản về vật rắn và lực tác dụng, thiết lập các qui luật cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của lực và việc vận dụng các qui luật đó vào giải quyết các bài toán kỹ thuật.

+ Phần thứ hai – Phần động học: Thiết lập qui luật chuyển động của vật thể về mặt hình học và các phương pháp giải quyết cũng như việc vận dụng các qui luật đó trong thực tế kỹ thuật.

+ Phần thứ ba – Phần động lực học: Thiết lập và nghiên cứu các qui luật chuyển động của vật thể dưới tác dụng của lực, các phương pháp giải quyết cũng như việc vận dụng vào kỹ thuật các qui luật xây dựng nên mối liên hệ giữa các đại lượng đặc trưng cho chuyển động của vật thể và lực tác dụng một cách toàn diện.

17.Cơ học chất lỏng 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Cơ học lý thuyết

- Nội dung:

+ Phần thứ nhất (phần đại cương): Xây dựng các khái niệm cơ bản, các qui luật chung của chất lỏng về cân bằng, chuyển động và lực tương tác giữa chất lỏng với các vật thể khác:Các khái niệm cơ bản, thuỷ tỉnh, thuỷ động học, động lực học chất lỏng lý tưởng và chất lỏng thực, định lý biến thiên động lượng và momen động lượng, phương pháp thứ nguyên và đồng dạng.

+ Phần thứ hai (phần chuyên đề): Nghiên cứu các qui luật tổng quát về chuyển động tương tác giữa chất lỏng với các vật thể cũng như việc vận dụng các kết quả của chúng vào giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan các lĩnh vực chuyên ngành: Chuyển động của chất lỏng trong ống và tổn thất năng lượng, chuyển động phẳng không xoáy của chất lỏng, phản lực thuỷ động và chuyển động của vật trong chất lỏng, lý thuyết cánh, lớp biên và sức cản nhớt, lý thuyết sóng.

18.Thiết bị khai thác cá 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Cơ học lý thuyết

- Nội dung: Các hiểu biết về vấn đề cơ giới nghề cá, các bộ phận chủ yếu của thiết bị cơ giới nghề cá, các thiết bị cơ giới nghề lưới kéo, lưới vây, lưới rê, thiết bị đánh cá không dùng lưới.

19.Kỹ thuật điện-Điện tử 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Vật lý 1, Vật lý 2

- Nội dung:

+ Khái niệm cơ bản về mạch điện, mạch điện hình Sin một pha, ba pha; cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các loại máy điện thông dụng (máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ và máy điện một chiều).

+Cấu tạo, nguyên lý làm việc các linh kiện điện tử, các mạch điện tử cơ bản; một số ứng dụng các mạch điện tử thông dụng trong lĩnh vực dân dụng và công nghiệp, tính toán mạch điện và xác định các thông số điện cơ bản.

20.Máy điện-Vô tuyến điện hàng hải 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Kỹ thuật điện-điện tử

- Nội dung: Nguyên lý cấu tạo, nguyên tắc hoạt động và cấu trúc khối của các thiết bị điện tử hàng hải; các phương pháp lắp đặt máy phù hợp với điều kiện thực tế, lắp đặt hợp lý các an ten của máy đàm thoại dải tần HF, MF, ra đa hàng hải, máy định vị GPS, lắp đặt đầu dò máy đo sâu và dò cá, máy dò ngang; cài đặt các tham số trong MENU cho phù hợp với thực tế Việt Nam; các MODE hiển thị trên màn hình.

21.Khí tượng –hải dương 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Cơ học chất lỏng

- Nội dung: Các quá trình vật lý trong khí quyển, các hình thái thời tiết và phương pháp dự báo, hải dương học đại cương và động lực học nước biển, khí tượng – hải dương học ứng dụng trong nghề cá.

22.Luật biển và pháp luật hàng hải 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Những kiến thức cơ bản về luật biển, hệ thống pháp luật về hàng hải, nghiệp vụ thực thi pháp luật hàng hải.

23.Kỹ thuật hàng hải 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Máy điện-Vô tuyến điện hàng hải

- Nội dung: Những kiến thức cơ bản về hàng hải, sử dụng các thiết bị như la bàn, hải đồ, bảng thuỷ triều trong hàng hải và đánh cá biển, các phương pháp xác định vị trí tàu, vị trí mục tiêu trên biển …; kỹ thuật điều khiển tàu biển trong những tình huống khác nhau, những yếu tố cơ bản ảnh hưởng tính điều khiển tàu, phương pháp điều động tàu cơ bản.

24.Công nghệ chế tạo ngư cụ 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Cơ học chất lỏng

- Nội dung: Các khái niệm cơ bản về vật liệu và kết cấu vật liệu dùng trong nghề cá: xơ sợi, chỉ lưới và lưới đánh cá. Các thông số kỹ thuật của xơ sợi, chỉ lưới và lưới đánh cá. Dây dùng trong nghề cá và phụ tùng ngư cụ. Công nghệ chế tạo ngư cụ. Đánh giá hao mòn, bảo quản vật liệu và ngư cụ

 

25.Ngư trường-nguồn lợi thủy sản 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Sinh thái học cá biển

- Nội dung: Đặc trưng môi trường biển Việt Nam, đặc điểm ngư trường các vùng biển; đặc trưng khu hệ cá biển Việt Nam và sự phân bố theo ngư trường và mùa vụ, đặc trưng sinh học cá biển Việt Nam; các phương pháp đánh giá trữ lượng và dự báo đàn cá khai thác vùng nhiệt đới cho nghề cá đa loài, đa nghề; thực trạng nghề cá, quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản ven bờ.

26.An toàn cho người và tàu cá 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Kỹ thuật hàng hải

- Nội dung: Những quy định chung về bảo hộ lao động; luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động, kỹ thuật vệ sinh lao động; an toàn điện, phòng chống cháy nổ trên tàu cá; an toàn trong công tác cứu sinh, cứu thủng, cứu cạn và trong khai thác cá.

27.Cơ sở lý thuyết và thiết kế ngư cụ 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Cơ học chất lỏng, Công nghệ chế tạo ngư cụ

- Nội dung: Tổng quan về hoạt động của ngư cụ trong quá trình khai thác cá, những vấn đề chung về nghiên cứu tính toán thiết kế ngư cụ, các loại lực tác động lên ngư cụ, mối quan hệ giữa hình dạng ngư cụ và tải trọng tác dụng lên ngư cụ, các phương pháp xác định hình dạng và tải trọng của ngư cụ, mô hình tương tự trong thiết kế ngư cụ.

28.Kinh tế và quản lý nghề cá 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Biến động đàn cá và hoạt động đánh bắt, mô hình kinh tế sinh học đơn giản, phân tích đầu tư, mô hình Gordon-Schaefer, kinh tế học tàu cá, các vấn đề trong quản lý.

29.Sinh thái học cá biển 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Phân loại, đặc điểm sinh sản, sinh trưởng, dinh dưỡng và di cư của cá biển. Mối tương quan giữa các yếu tố vô sinh và hữu sinh đối với đời sống cá.

30.Kỹ thuật thăm dò cá 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Sinh thái học cá biển, Ngư trường nguồn lợi thủy sản

- Nội dung: Các vùng nước và các yếu tố môi trường, đàn cá và sự tập trung của đàn cá, các phương pháp và phương tiện kỹ thuật phục vụ thăm dò cá, tổ chức công tác thăm dò cá.

31.Kỹ thuật khai thác 1 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Cơ sở lý thuyết và thiết kế ngư cụ, Công nghệ chế tạo ngư cụ.

- Nội dung: Nguyên lý làm việc, cách phân loại ngư cụ, cấu tạo, phương pháp tính toán các thông số cơ bản phục vụ thiết kế ngư cụ; kỹ thuật khai thác của lưới rê, lưới rùng, lưới vây và các loại ngư cụ có sử dụng nguồn sáng.

32.Kỹ thuật khai thác 2 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Kỹ thuật khai thác 1

- Nội dung: Nguyên lý làm việc, cách phân loại ngư cụ, cấu tạo, phương pháp tính toán các thông số cơ bản phục vụ thiết kế ngư cụ; kỹ thuật khai thác của lưới kéo, câu và ngư cụ bẫy.

33.Cơ sở kỹ thuật sinh học trong khai thác thủy sản 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Đặc tính chung của các trường vật lý, đánh giá tác động của trường lên đối tượng đánh bắt; các trường vật lý sử dụng trong khai thác cá: trường ánh sáng, trường âm thanh, trường điện, trường thủy động, trường nhiệt, trường các chất hòa tan và lơ lửng, trường màn bọt khí; phương hướng sử dụng trường vật lý nâng cao hiệu quả khai thác.

34.Cơ sở khoa học tính chọn lọc trong khai thác thủy sản 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Kỹ thuật khai thác 1, Kỹ thuật khai thác 2

- Nội dung: Khái niệm cường lực, công suất khai thác; các phương pháp xác định cường lực, công suất khai thác; lý thuyết về tính chọn lọc ngư cụ; phương pháp nghiên cứu tính chọn lọc của ngư cụ; tính toán hệ số chọn lọc, đường cong chọn lọc; các phương pháp nâng cao tính chọn lọc.

35.Cơ sở điều khiển đối tượng và quá trình đánh bắt 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Cơ sở kỹ thuật sinh học trong khai thác thủy sản

- Nội dung: Tập tính đối tượng đánh bắt và các phương pháp mô tả; thông kê mô tả tập tính cá theo các phương pháp đánh bắt khác nhau; các hình thức và phương pháp điều khiển quá trình đánh bắt cá; các hệ thống điều khiển đối tượng đánh bắt; các phương pháp tối ưu hóa qúa trình đánh bắt.

36.Quản lý khai thác thủy sản 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Những vần đề liên quan đến quản lý nghề cá, yêu cầu và sử dụng thông tin, số liệu quản lý, biện pháp và quá trình quản lý, công tác quản lý khai thác thuỷ sản ở Việt Nam.

 

IV.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỤ THỂ

1.Hướng dẫn chung

Chương trình khung giáo dục đại học là quy định về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo ở trình độ đại học. Đây là căn cứ để các đại học, học viện và các trường đại học (sau đây gọi chung là trường đại học) và các xây dựng chương trình giáo dục cụ thể phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện cụ thể của trường, đồng thời là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình khung này được sử dụng để thiết kế chương trình cho các hệ đào tạo đại học 4 năm, 4,5 năm hoặc 5 năm. Đối với các hệ 4,5 năm hoặc 5 năm thì nội dung và thời lượng các học phần bắt buộc vẫn giữ nguyên, phần kiến thức do các trường tự chọn sẽ tăng lên. Nội dung phần chuyên sâu đưa vào khối kiến thức tự chọn của các trường. Các học phần bắt buộc cũng có thể tăng khối lượng tùy theo đặc thù từng trường và chuyên ngành đào tạo cụ thể. Riêng phần Giáo dục đại cương, tùy thuộc điều kiện thực tế mỗi trường, có thể bổ sung học phần Ứng dụng lý thuyết xác suất và thống kê toán học và học phần Sinh học đại cương.

2.Hướng dẫn về trình tự bố trí các học phần cho kế hoạch 8 học kỳ

TT

Tên học phần

TC

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 

5

 

 

 

 

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

 

 

 

 

3

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

 

 

 

 

 

 

4

Đại số

3

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Giải tích 1

4

4

 

 

 

 

 

 

 

6

Giải tích 2

4

 

4

 

 

 

 

 

 

7

Vật lý 1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

8

Vật lý 2

3

 

 

3

 

 

 

 

 

9

Hoá học đại cương

2

 

 

2

 

 

 

 

 

10

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

11

Ngoại ngữ cơ bản

6

2

2

2

 

 

 

 

 

12

Giáo dục thể chất

5

1

1

1

1

1

 

 

 

13

Giáo dục quốc phòng-an ninh

3

2

 

1

 

 

 

 

 

14

Cơ học lý thuyết

2

 

 

3

 

 

 

 

 

15

Cơ học chất lỏng

3

 

 

 

3

 

 

 

 

16

Thiết bị khai thác cá

2

 

 

 

2

 

 

 

 

17

Kỹ thuật điện-Điện tử đại cương

2

 

 

2

 

 

 

 

 

18

Máy điện–Vô tuyến điện hàng hải

2

 

 

 

2

 

 

 

 

19

Khí tượng hải dương

2

 

 

 

2

 

 

 

 

20

Luật biển và pháp luật Hàng hải

2

 

 

 

 

2

 

 

 

21

Kỹ thuật Hàng hải

3

 

 

 

 

2

 

 

 

22

Công nghệ chế tạo ngư cụ

2

 

 

 

 

2

 

 

 

23

Ngư trường - Nguồn lợi thủy sản

2

 

 

 

 

2

 

 

 

24

An toàn cho người và tàu cá

2

 

 

 

 

2

 

 

 

25

Cơ sở lý thuyết và thiết kế ngư cụ

2

 

 

 

 

 

2

 

 

26

Kinh tế và quản lý nghề cá

2

 

 

 

 

 

2

 

 

27

Sinh thái học cá biển

2

 

 

 

 

 

2

 

 

28

Kỹ thuật thăm dò cá

2

 

 

 

 

 

2

 

 

29

Kỹ thuật khai thác 1

4

 

 

 

 

 

4

 

 

30

Kỹ thuật khai thác 2

3

 

 

 

 

 

 

3

 

31

Cơ sở kỹ thuật sinh học KTTS

2

 

 

 

 

 

 

2

 

32

CSKH tính chọn lọc trong KTTS

2

 

 

 

 

 

 

 

2

33

Cơ sở điều khiển đối tượng và quá trình đánh bắt

2

 

 

 

 

 

 

2

 

34

Quản lý khai thác thủy sản

2

 

 

 

 

 

 

2

 

35

Thực tập giáo trình

3

 

 

 

 

 

 

3

 

36

Thực tập tốt nghiệp

3

 

 

 

 

 

 

 

3

37

Đồ án tốt nghiệp

7

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Trình tự bố trí các môn học ở đây có tính chất tham khảo. Với các trường theo học chế tín chỉ có thể bố trí lại cho phù hợp điều kiện riêng của mình nhưng phải đảm bảo các điều kiện tiên quyết, học trước và song hành của các môn học như đã ghi rõ trong phần giới thiệu từng môn học.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PHẠM VŨ LUẬN