Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (Mechatronics Engineering) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (Mechatronics Engineering) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (Mechatronics Engineering), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử

(Mechatronics Engineering)

Mã ngành: ...............................................................

(Ban hành kèm theo Quyết định số......./2008/QĐ-BGDĐT ngày......tháng.....năm 2008

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

 

I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ điện tử có mục tiêu đào tạo các kỹ sư Cơ điện tử có trình độ chuyên môn cao, hướng tới chuẩn quốc tế, có kỹ năng thực hành giỏi, có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt để có khả năng tự nghiên cứu, tự đào tạo, hoàn thiện và phát triển, xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho cá nhân và gia đình, đồng thời đóng góp thật nhiều cho xã hội.

2.Mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ điện tử có khả năng:

  1. Được trang bị kiến thức toàn diện bao gồm các khối kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành, lý luận chính trị, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

  2. Nắm vững các kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ cơ điện tử. Kỹ sư cơ điện tử là kiến trúc sư có khả năng thiết kế, sáng tạo các sản phẩm cơ điện tử: các máy, thiết bị, các hệ thống, dây chuyền sản xuất tự động linh hoạt với sự tích hợp các lĩnh vực khoa học kỹ thuật như cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học,....

  3. Kỹ sư cơ điện tử có khả năng tư duy tổng hợp và hệ thống, thành thạo trong việc thiết kế cơ khí, sử dụng tốt các phần mềm tính toán, đồ họa, mô phỏng, khai thác tốt các phần mềm phân tích, kiểm tra độ bền, kiểm định ứng suất và biến dạng của các chi tiết máy và các bộ phận cấu thành hệ thống cơ điện tử. Khả năng tự lập trình, xây dựng các phần mềm chuyên dụng phục vụ sản xuất và nghiên cứu.

  4. Kỹ sư cơ điện tử có khả năng tiếp cận, khai thác, ứng dụng các sản phẩm cơ điện tử: robots, các máy CNC, … của các nước tiên tiến trên thế giới. Có khả năng vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, kế thừa và phát triển trên cơ sở các sản phẩm đã có.

  5. Đáp ứng nhanh nhu cầu về sử dụng nguồn nhân lực trình độ cao của xã hội, của các doanh nghiệp, của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, xây dựng, quốc phòng.

  6. Có khả năng tự nghiên cứu, tự đào tạo để không ngừng cập nhật, nâng cao kiến thức; khả năng làm việc theo nhóm, khả năng thiết kế, sáng tạo những sản phẩm mới vì lợi ích của cá nhân, của các doanh nghiệp, của tập thể, nhà nước và nhân dân.

 

II.KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

1.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 150 tín chỉ (tc).

1.2. Thời gian đào tạo theo thiết kế: 5 năm.

2.Cấu trúc kiến thức của chương trình

(Tính theo số tín chỉ, tc)

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức bắt buộc

Kiến thức các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

46

8

54

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

56

40

96

- Kiến thức cơ sở ngành

25

..

..

- Kiến thức ngành

18

..

..

- Thực tập nghề nghiệp

6

..

..

- Đồ án tốt nghiệp

7

..

..

Tổng khối lượng

102

48

150

 

 

 

III.KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

1.Danh mục các học phần bắt buộc

TT

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG (tc)

 

Kiến thức giáo dục đại cương

46

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 1.  

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 1.  

Ngoại ngữ cơ bản

6

 1.  

Giáo dục thể chất

5*

 1.  

Giáo dục quốc phòng-an ninh

3*

 1.  

Đại số

3

 1.  

Giải tích 1

4

 1.  

Giải tích 2

4

 1.  

Vật lý 1

3

 1.  

Vật lý 2

3

 1.  

Hoá học đại cương

2

 1.  

Tin học đại cương

3

 

Kiến thức cơ sở ngành

25

 1.  

Hình học họa hình

2

 1.  

Vẽ kỹ thuật

2

 1.  

Cơ học kỹ thuật 1

2

 1.  

Cơ học kỹ thuật 2

3

 1.  

Sức bền vật liệu

3

 1.  

Mạch tuyến tính 1

2

 1.  

Mạch tuyến tính 2

2

 1.  

Điện tử 1

2

 1.  

Điện tử 2

2

 1.  

Thiết kế cơ khí

3

 1.  

Kỹ thuật điều khiển tự động

2

 

Kiến thức ngành

18

 1.  

Các hệ thống cơ điện tử

2

 1.  

Đo lường và dụng cụ đo

2

 1.  

Công nghệ chế tạo máy

4

 1.  

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

2

 1.  

Kỹ thuật vi xử lý

2

 1.  

Thiết kế máy

2

 1.  

Thiết kế hệ thống số

2

 1.  

Mạch giao diện máy tính

2

 

Thực tập và đồ án

13

 1.  

Thực tập kỹ thuật

2

 1.  

Thực tập tốt nghiệp

4

 1.  

Đồ án tốt nghiệp

7

* Hai môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng cũng thực hiện tích lũy theo tín chỉ, nhưng được cấp chứng chỉ riêng.

 

2.Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

3.Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

4.Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

5.Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

6.Ngoại ngữ cơ bản 6 tc

- Điều kiện tiên quyết: Trình độ ngoại ngữ phổ thông

- Nội dung: Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (Intermediate Level) sau khi hoàn thành học phần.

7.Giáo dục thể chất 5 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

8.Giáo dục quốc phòng-an ninh 3 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng-an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

9.Đại số 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số, số phức, đa thức, phân thức hữu tỉ, ma trận-định thức. Hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, không gian Euclid, ánh xạ tuyến tính, trị riêng và vectơ riêng. Dạng toàn phương.

10.Giải tích 1 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Số thực và dãy số thực, hàm số một biến số. Giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm số khả vi, tích phân, hàm số nhiều biến số, ứng dụng phép tính vi phân vào hình học.

11.Giải tích 2 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt. Phương trình vi phân, chuỗi.

12.Vật lý 1 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Cơ học chất điểm, trường hấp dẫn Newton, cơ học hệ chất điểm-cơ học vật rắn, dao động và sóng cơ, nhiệt học, điện từ I, điện từ II.

13.Vật lý 2 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Trường và sóng điện từ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối Einstein, quang lượng tử, cơ lượng tử, nguyên tử-phân tử, vật liệu điện và từ, vật liệu quang laser, hạt nhân-hạt cơ bản.

14.Hoá học đại cương 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, áp dụng nhiệt động học cho hóa học. Dung dịch, dung dịch điện ly. Điện hóa học, động hóa học, hoá học hiện tượng bề mặt dung dịch keo, các chất hóa học. Hóa học khí quyển.

15.Tin học đại cương 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tin học căn bản gồm sơ lược về cấu trúc máy tính, giải quyết bài toán bằng máy tính, biểu diễn thông tin trong máy tính, hệ thống máy tính, hệ điều hành; nhập môn lập trình (sử dụng một ngôn ngữ thông dụng như Pascal, Visual Basic, C hoặc Java) gồm: tổng quan về ngôn ngữ lập trình, kiểu dữ liệu, biểu thức và cấu trúc lập trình; các kiểu dữ liệu phức tạp: con trỏ, mảng và xâu, cấu trúc; tệp dữ liệu.

16.Hình học họa hình 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Biểu diễn phẳng các đối tượng hình học bằng các hình chiếu thẳng góc. Vấn đề liên thuộc: xác định một phần tử trên một đối tượng. Xác định thấy khuất. giao của các đối tượng. Biến đổi hình chiếu và các bài toán về lượng: độ lớn thật, khoảng cách, góc… Các bài toán về tập hợp và mặt tiếp xúc.

17.Vẽ kỹ thuật 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Hình học họa hình

- Nội dung: Biểu diễn phẳng các vật thể (chi tiết máy) trên bản vẽ kỹ thuật. Đọc hiểu bản vẽ phẳng: 2D sang 3D. Biểu diễn quy ước các mối ghép và truyền động. Đọc hiểu được bản vẽ lắp mô tả thiết bị, nguyên lý hoạt động, lắp ráp, kết cấu hình học của từng chi tiết. Giới thiệu kỹ thuật đồ họa trên máy tính, thiết kế bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp 2D, 3D bằng phần mềm AutoCAD.

18.Cơ học kỹ thuật 1 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2

- Nội dung: Các quy luật về chuyển động cơ học và tương tác cơ học (lực tác dụng) giữa các vật rắn, quan hệ giữa chuyển động cơ học và lực tác dụng. Môn học này gồm ba phần: Tĩnh học vật rắn, động học vật rắn, động lực học vật rắn. Cơ học kỹ thuật I có nội dung gồm các phần tĩnh học và động học. Tĩnh học nghiên cứu hệ lực và tác dụng của hệ lực lên vật rắn và hệ vật rắn, các phép tính về hệ lực, điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hệ lực. Động học nghiên cứu phương pháp biểu diễn các chuyển động cơ học về mặt hình học, xác định các đặc trưng động học của chuyển động cơ học, mối quan hệ giữa các đại lượng đó, ứng dụng các phần mềm giải các bài toán tĩnh học và động học.

19.Cơ học kỹ thuật 2 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học kỹ thuật 1

- Nội dung: Động lực học vật rắn và hệ vật rắn, các định luật tổng quát của động lực học, các nguyên lý cơ học, va chạm, chuyển động tương đối, ứng dụng các phần mềm giải các bài toán động lực học.

20.Sức bền vật liệu 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học kỹ thuật 1

- Nội dung: Sức bền và tính dẻo của vật liệu, cấu trúc, biến dạng, ứng suất, lực cắt, mô men uốn, xoắn, quan hệ giữa biến dạng và dịch chuyển với các lực cắt, mô men. Khảo sát các mô hình thanh chịu kéo; nén; uốn; xoắn; thanh chịu lực phức tạp.

21.Mạch tuyến tính 1 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2

- Nội dung: Phân tích mạch một chiều và mạch hình sin, bao gồm các phần tử điện trở, điện cảm và mạch dẫn điện và các nguồn độc lập; biến thế lý tưởng. Định lý mạch Thevenin và Norton và chồng mạch. Pha, trở kháng, cộng hưởng và nguồn xoay chiều. Phân tích mạch xoay chiều 3 pha.

22.Mạch tuyến tính 2 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Mạch tuyến tính 1

- Nội dung: Kỹ thuật phân tích mạch cho mạng với nguồn độc lập và phụ thuộc. Topo của mạng. Nguồn gốc và tác động hưởng ứng của mạch RLC. Hệ thống tần số, cực và điểm không. Các mạch đôi từ tính và mạng hai cổng. Cơ sở đại số tuyến tính, mô tả mạch sử dụng PSPICE và giải tích sử dụng MATLAB.

23.Điện tử 1 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Mạch tuyến tính 1, học cùng Mạch tuyến tính 2

- Nội dung: Điốt lý tưởng. Điốt Zene và điều chỉnh. Phôtô điốt và pin mặt trời. Tính chất thiên áp và một chiều của transito lưỡng cực. JFETs và MOSFETS. Các mạch tương đương xoay chiều tín hiệu nhỏ. Các bộ khuyếch đại transito đơn trạng thái. Hưởng ứng tần số thấp. Khuyếch đại phản hồi rời rạc.

24.Điện tử 2 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Điện tử 1

- Nội dung: Mạch Op Amp, máy phát dạng sóng, bộ tạo dao động hình sin, bộ khuyếch đại tần số cao, bộ lọc tích cực, bộ điều chỉnh nguồn cấp, bộ cấp nguồn điện tử, mạch IC tuyến tính nâng cao.

25.Thiết kế cơ khí 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học kỹ thuật 1-2, Sức bền vật liệu

- Nội dung: Cấu trúc cơ cấu, cách phân tích và tổng hợp các cơ cấu và máy thông dụng. Tính toán thiết kế chi tiết máy, tải trọng, ứng suất, chỉ tiêu về khả năng làm việc, độ bền của các chi tiết máy. Tính toán, thiết kế các chi tiết máy, các bộ truyền động, các máy trong điều kiện tải tĩnh và tải động. Khái quát về lý thuyết hư hỏng, độ tin cậy, sử dụng các bảng mã và tiêu chuẩn, thực hành thiết kế hệ thống chuẩn.

26.Kỹ thuật điều khiển tự động 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Mạch tuyến tính 1, Điện tử 1

- Nội dung: Giới thiệu về hệ thống điều khiển tự động, phương pháp thiết lập mô hình vật lý, mô hình toán, sơ đồ khối và hàm truyền của hệ điều khiển tự động tuyến tính. Phương pháp nghiên cứu động lực học hệ thống và các phương pháp khảo sát đánh giá chất lượng của hệ điều khiển tự động. Điều khiển số và điều khiển phi tuyến. Thiết lập và giải các bài toán điều khiển của một số mô hình thường gặp trong công nghiệp.

27.Các hệ thống cơ điện tử 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Thiết kế cơ khí, Mạch tuyến tính 1, Điện tử 1

- Nội dung: Giới thiệu khái quát về các hệ thống cơ điện tử, cấu trúc cơ bản của một hệ thống cơ điện tử: kết cấu cơ khí, hệ thống dẫn động, hệ thống điều khiển, thiết bị nghe nhìn, cảm biến, đo đạc. Phương pháp phân tích và tổng hợp một hệ thống cơ điện tử.

28.Đo lường và dụng cụ đo 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học kỹ thuật 1-2, Mạch tuyến tính 1

- Nội dung: Khảo sát tình trạng ổn định và các hiện tượng động học với việc sử dụng các thiết bị tại phòng thí nghiệm dụng cụ đo lường. Chuẩn hoá dụng cụ đo, đáp ứng động học của dụng cụ đo, xử lý các dữ liệu thống kê: Dung sai và đo lường kích thước, đo các đại lượng áp suất, tốc độ, dòng chảy, ứng suất. Giới thiệu sensor, cơ cấu chấp hành và điều khiển.

29.Công nghệ chế tạo máy 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Vẽ kỹ thuật, Cơ học kỹ thuật 1- 2, Đo lường và dụng cụ đo

- Nội dung: Các khái niệm cơ bản, chất lượng bề mặt gia công, độ chính xác gia công, chuẩn, lượng dư gia công, tính công nghệ trong kết cấu, chọn phôi và các phương pháp chế tạo phôi, các phương pháp gia công cắt gọt, phương pháp thiết kế qui trình công nghệ cơ khí, qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình, qui trình công nghệ chế tạo bánh răng, công nghệ lắp ráp. Công nghệ CNC, các quy trình công nghệ gia công có trợ giúp của máy tính (CIM).

30.Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2

- Nội dung: Giới thiệu chu trình phát triển của phần mềm và các yếu tố cấu thành hệ thống máy tính. Các phương pháp tổ chức, lưu trữ thông tin trên máy tính thông qua các cấu trúc dữ liệu, lưu trữ dữ liệu thích hợp cho từng bài toán, từng loại máy tính và ngôn ngữ lập trình đã chọn. Cách chia một chương trình lớn thành các phân đoạn và giải thích vai trò của giải thuật trong kỹ thuật lập trình, cách xây dựng các giải thuật cho các bài toán cơ bản.

31.Kỹ thuật vi xử lý 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Điện tử 2, Tin học đại cương

- Nội dung: Cấu trúc bộ vi xử lý, biểu diễn số, dữ liệu, các chỉ dẫn bên trong bộ xử lý. Lập trình ngôn ngữ Assembly sử dụng số học, logic, kiểm thử và chỉ dẫn ra vào.

32.Thiết kế máy 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Cơ học kỹ thuật 1-2, Thiết kế cơ khí

- Nội dung: Về thiết kế sơ đồ kết cấu máy, cấu trúc truyền dẫn, kết cấu, tính toán động học và động lực học máy, điều khiển tự động các cơ cấu: ổ chứa dao, gá và tháo dụng cụ trên trục chính máy phay CNC, cơ cấu thay dao tự động trên máy CNC...

33.Thiết kế hệ thống số 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật vi xử lý

- Nội dung: Mở rộng nghiên cứu mạch số đối với thiết bị LSI và VLSI. Sử dụng mô phỏng trên máy tính trong phân tích hệ thống và kiểm định thiết kế. Bộ vi xử lý 8 bit và 16 bit, cấu trúc, tổ chức bus và giải mã địa chỉ, thiết kế các khái niệm cho bộ vi xử lý, gồm cả hệ thống tích hợp với bộ logic khả trình, mạch nối tiếp, quá trình ngắn mạch. Sử dụng mã để lưu trữ và truyền dữ liệu thông tin: tính chẵn lẻ, ASCII, xác định các sai số khác và hiệu chỉnh mã.

34.Mạch giao diện máy tính 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Điện tử 2

- Nội dung: Việc sử dụng mô hình hóa trên máy tính để phân tích và thiết kế mạch; sử dụng công cụ CAD như PSPICE và Altera MAX+PLUS II. Bao gồm cả dạng sóng xung và số đối với họ mạch tích hợp (TTL, CMOS, ECL). Nguồn cấp dùng cho cả hai hệ thống cỡ nhỏ và cỡ lớn, nguồn và các cấu trúc bus nối đất. Đường dẫn trình điều khiển và bộ thu, chống kết đơn đối với các đường dẫn driver khác nhau. Phương pháp thiết kế thiết bị trạng thái tiên tiến và thủ tục thiết kế giao diện mạch và máy tính.

35.Thực tập kỹ thuật 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: năm học thứ 3,4

- Nội dung: Sinh viên được đưa vào môi trường thực tế tại các cơ sở sản xuất, làm quen với sản xuất công nghiệp, cụ thể là trong lĩnh vực sản xuất cơ khí có các thiết bị và hệ thống cơ điện tử. Sinh viên có thể tiếp xúc, thử nghiệm, vận hành các máy và thiết bị cơ điện tử, rèn luyện kỹ năng thực hành. Trong thời gian thực tập tại cơ sở có thể trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất một mặt hàng cụ thể.

36.Thực tập tốt nghiệp 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Thiết kế máy, Thiết kế hệ thống số, Các hệ thống Cơ điện tử, Thực tập kỹ thuật

- Nội dung: Sinh viên thu thập tài liệu kỹ thuật, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến đồ án tốt nghiệp tại các cơ sở nghiên cứu, chế tạo, sản xuất. Chuẩn bị các số liệu, kiểm tra, thử nghiệm, rèn luyện các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc hoàn thành thiết kế đồ án tốt nghiệp.

37.Đồ án tốt nghiệp 10 tc

- Điều kiện tiên quyết: Thực tập tốt nghiệp

- Nội dung: Sinh viên được giao đề tài tốt nghiệp với nội dung và mục tiêu cụ thể nhằm giải quyết khá trọn vẹn một vấn đề của khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành được đào tạo. Sử dụng các kiến thức được trang bị để giải quyết các nội dung của đề tài tốt nghiệp theo mục tiêu đề ra. Sản phẩm của đồ án tốt nghiệp được thể hiện qua thuyết minh đồ án tốt nghiệp, các bản vẽ kỹ thuật, các chương trình, phần mềm.

 

 

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỤ THỂ

IV.Hướng dẫn chung

Chương trình khung giáo dục đại học là quy định về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo ở trình độ đại học. Đây là căn cứ để các đại học, học viện và các trường đại học (sau đây gọi chung là trường đại học) và các xây dựng chương trình giáo dục cụ thể phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện cụ thể của trường, đồng thời là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình khung này được sử dụng để thiết kế chương trình cho các hệ đào tạo đại học 5 năm hoặc 4,5 năm (đối với các hệ 4,5 năm thì nội dung và thời lượng các học phần bắt buộc vẫn giữ nguyên). Nội dung phần chuyên sâu đưa vào khối kiến thức tự chọn của các trường. Các học phần bắt buộc cũng có thể tăng khối lượng tùy theo đặc thù từng trường và chuyên ngành đào tạo cụ thể.

V.Hướng dẫn về trình tự bố trí các học phần cho kế hoạch 10 học kỳ

TT

TÊN HỌC PHẦN

HỌC KỲ

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

I

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

II

 1.  

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

III

 1.  

Ngoại ngữ cơ bản

I – III

 1.  

Giáo dục thể chất

I – IV

 1.  

Giáo dục quốc phòng-an ninh

I + III

 1.  

Đại số

I

 1.  

Giải tích 1

I

 1.  

Giải tích 2

II

 1.  

Vật lý 1

II

 1.  

Vật lý 2

III

 1.  

Hoá học đại cương

III

 1.  

Tin học đại cương

I

 1.  

Hình học họa hình

I

 1.  

Vẽ kỹ thuật

II

 1.  

Cơ học kỹ thuật 1

III

 1.  

Cơ học kỹ thuật 2

IV

 1.  

Cơ học kỹ thuật 1

IV

 1.  

Cơ học kỹ thuật 2

III

 1.  

Mạch tuyến tính 2

IV

 1.  

Điện tử 1

IV

 1.  

Điện tử 2

V

 1.  

Thiết kế cơ khí

V

 1.  

Kỹ thuật điều khiển tự động

VI

 1.  

Các hệ thống cơ điện tử

V

 1.  

Đo lường và dụng cụ đo

V

 1.  

Công nghệ chế tạo máy

VI

 1.  

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

V

 1.  

Kỹ thuật vi xử lý

VI

 1.  

Thiết kế máy

Từ học kỳ VII

 1.  

Thiết kế hệ thống số

Từ học kỳ VII

 1.  

Mạch giao diện máy tính

Từ học kỳ VII

 1.  

Thực tập kỹ thuật

Từ học kỳ VI

 1.  

Thực tập tốt nghiệp

Từ học kỳ VIII

 1.  

Đồ án tốt nghiệp

Từ học kỳ VIII

 

Trình tự bố trí các môn học ở đây có tính chất tham khảo. Với các trường theo học chế tín chỉ có thể bố trí lại cho phù hợp điều kiện riêng của mình nhưng phải đảm bảo các điều kiện tiên quyết, học trước và song hành của các môn học như đã ghi rõ trong phần giới thiệu từng môn học.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PHẠM VŨ LUẬN

Ngành nghề liên quan