Ngành Vật lý kỹ thuật (Engineering Physics) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật (Engineering Physics) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Vật lý kỹ thuật (Engineering Physics), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Vật lý kỹ thuật

(Engineering Physics)

Mã ngành: ......

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2008/QĐ-BGDĐT ngày tháng năm 2008

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

 

 

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vật lý, sự hiểu biết về khoa học kỹ thuật cũng như các kỹ năng giải quyết các vấn đề trong thực tế. Kỹ sư ngành Vật lý kỹ thuật làm việc tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, các xí nghiệp công nghiệp, các cơ quan quản lý và phục vụ quân đội. Những kiến thức về vật lý và các lĩnh vực liên quan như điện tử, tin học, tự động hóa, công nghệ và vật liệu tiên tiến giúp cho người học phát huy ưu thế của những nhà vật lý thực nghiệm: vừa hiểu sâu về vật lý, vừa nắm vững kỹ thuật, có khả năng thích ứng cao, có khả năng phục vụ tốt, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, có tốc độ phát triển nhanh như công nghệ thông tin, công nghệ điện tử, công nghệ vật liệu.

  1. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật - bậc Đại học hướng tới sinh viên với các mục tiêu cụ thể sau:

  1. Sinh viên có kiến thức cơ bản về vật lý, toán, các môn học tự nhiên và xã hội phục vụ cho nghiên cứu cũng như trong công việc hiện tại và tương lai.

  2. Sinh viên có kiến thức về một chuyên ngành được đào tạo như: Vật liệu điện tử, vật lý và công nghệ nano, kỹ thuật hạt nhân và vật lý môi trường, vật lý tin học, vật lý và kỹ thuật ánh sáng, năng lượng tái tạo, phân tích và đo lường vật lý..., cũng như được trang bị kiến thức đủ rộng đáp ứng với môi trường công việc.

  3. Sinh viên có kỹ năng thực hành, nghiên cứu, thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, tham gia các đề tài và công việc thực tế, cũng như khả năng tư duy, tiếp cận các vấn đề khoa học, kỹ thuật trình độ cao.

  4. Sinh viên có đạo đức nghề nghiệp, có kỹ năng giao tiếp chuyên môn, khả năng trình bày vấn đề (hội thảo, báo cáo chuyên đề, viết bài...) cũng như có thể tiếp tục học ở bậc cao.

 

 1. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

1.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 150 tín chỉ (tc).

1.2. Thời gian đào tạo: 5 năm.

  1. Cấu trúc kiến thức của chương trình

(Tính theo số tín chỉ, tc)

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức bắt buộc

Kiến thức các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

46

8

54

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

57

39

96

- Kiến thức cơ sở ngành

29

 

 

- Kiến thức ngành

16

 

 

- Thực tập nghề nghiệp

4

 

 

- Đồ án tốt nghiệp

8

 

 

Tổng khối lượng

103

47

150

 

 1. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

  1. Danh mục các học phần bắt buộc

TT

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG (tc)

 

Kiến thức giáo dục đại cương

46

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 1.  

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 1.  

Ngoại ngữ cơ bản

6

 1.  

Giáo dục thể chất

5*

 1.  

Giáo dục quốc phòng-an ninh

3*

 1.  

Đại số

3

 1.  

Giải tích 1

4

 1.  

Giải tích 2

4

 1.  

Vật lý 1

3

 1.  

Vật lý 2

3

 1.  

Hoá học đại cương

2

 1.  

Tin học đại cương

3

 

Kiến thức cơ sở ngành

29

 1.  

Cơ học kỹ thuật

2

 1.  

Kỹ thuật điện

2

 1.  

Kỹ thuật điện tử

3

 1.  

Phương pháp toán cho vật lý kỹ thuật

2

 1.  

Cơ sở kỹ thuật nhiệt

2

 1.  

Trường điện từ

2

 1.  

Cơ học lượng tử

2

 1.  

Vật lý thống kê

2

 1.  

Vật lý chất rắn đại cương

2

 1.  

Cơ sở vật lý nguyên tử và hạt nhân

2

 1.  

Vật lý tin học

2

 1.  

Kỹ thuật điều khiển tự động

2

 1.  

Xử lý tín hiệu số

2

 1.  

Quang học kỹ thuật

2

 

Kiến thức ngành

16

 1.  

Laser và ứng dụng

2

 1.  

Từ học và vật liệu từ

2

 1.  

Vật liệu và linh kiện bán dẫn

2

 1.  

Các phương pháp tính toán số

2

 1.  

Quang tử và thông tin quang

2

 1.  

Nhập môn khoa học và công nghệ vật liệu

2

 1.  

Các phương pháp phân tích thực nghiệm

2

 1.  

Cảm biến và kỹ thuật đo lường

2

 

Thực tập và đồ án

12

 1.  

Thực tập nghề nghiệp

4

 1.  

Đồ án tốt nghiệp

8

* Hai môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng cũng thực hiện tích lũy theo tín chỉ, nhưng được cấp chứng chỉ riêng.

 

  1. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

  1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  1. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  1. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  1. Ngoại ngữ cơ bản 6 tc

- Điều kiện tiên quyết: Trình độ ngoại ngữ phổ thông

- Nội dung: Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (Intermediate Level) sau khi hoàn thành học phần.

  1. Giáo dục thể chất 5 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

  1. Giáo dục quốc phòng-an ninh 3 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng-an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

  1. Đại số 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số, số phức, đa thức, phân thức hữu tỉ, ma trận-định thức. Hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, không gian Euclid, ánh xạ tuyến tính, trị riêng và vectơ riêng. Dạng toàn phương.

  1. Giải tích 1 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Số thực và dãy số thực, hàm số một biến số. Giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm số khả vi, tích phân, hàm số nhiều biến số, ứng dụng phép tính vi phân vào hình học.

  1. Giải tích 2 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt. Phương trình vi phân, chuỗi.

  1. Vật lý 1 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Cơ học chất điểm, trường hấp dẫn Newton, cơ học hệ chất điểm-cơ học vật rắn, dao động và sóng cơ, nhiệt học, điện từ I; điện từ II.

  1. Vật lý 2 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Trường và sóng điện từ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối Einstein, quang lượng tử, cơ lượng tử, nguyên tử-phân tử, vật liệu điện và từ, vật liệu quang laser, hạt nhân-hạt cơ bản.

  1. Hoá học đại cương 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, áp dụng nhiệt động học cho hóa học. Dung dịch, dung dịch điện ly. Điện hóa học, động hóa học, hoá học hiện tượng bề mặt dung dịch keo, các chất hóa học. Hóa học khí quyển.

  1. Tin học đại cương 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tin học căn bản gồm sơ lược về cấu trúc máy tính, giải quyết bài toán bằng máy tính, biểu diễn thông tin trong máy tính, hệ thống máy tính, hệ điều hành; nhập môn lập trình (sử dụng một ngôn ngữ thông dụng như Pascal, Visual Basic, C hoặc Java) gồm: tổng quan về ngôn ngữ lập trình, kiểu dữ liệu, biểu thức và cấu trúc lập trình; các kiểu dữ liệu phức tạp: con trỏ, mảng và xâu, cấu trúc; tệp dữ liệu.

  1. Cơ học kỹ thuật 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 1

- Nội dung: Các khái niệm cơ bản và các định luật về tĩnh học vật rắn, hệ lực phẳng, hệ lực không gian, động học chất điểm, chuyển động cơ bản của vật rắn, tổng hợp chuyển động điểm, tổng hợp chuyển động vật; các khái niệm và các định luật của động lực học, các định lý tổng quát của động lực học, nguyên lý Đalambe, phương trình chuyển động của máy.

  1. Kỹ thuật điện 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Đại số, Giải tích 2, Vật lý 2

- Nội dung: Những khái niệm cơ bản về mạch điện, các phương pháp phân tích mạch điện hình sin, mạch điện ba pha. Khái niệm cơ bản về máy điện, máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy điện đồng bộ, máy điện một chiều.

  1. Kỹ thuật điện tử 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Giải tích 2

- Nội dung: Cấu kiện điện tử gồm điốt bán dẫn, tranzito (Bipolar và FET), các phần tử nhiều mặt ghép PN(SCR), các vi mạch tương tự và vi mạch số. Kỹ thuật mạch tương tự gồm các mạch khuếch đại, tạo dao động, các mạch điện tử chức năng sử dụng khuếch đại thuật toán, nguồn cung cấp điện một chiều. Kỹ thuật xung-số gồm các mạch tạo xung (xung vuông, xung tam giác), cơ sở đại số logic (đại số Boole), các phần tử logic cơ bản, thông dụng, biểu diễn và tối thiểu hóa các hàm logic.

  1. Phương pháp toán cho vật lý kỹ thuật 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Đại số, Giải tích 2, Vật lý 2

- Nội dung: Véctơ và tensor, không gian hàm, phép tính biến phân; hàm biến số phức và ứng dụng, biến đổi tích phân; toán tử vi phân tuyến tính, phương trình đạo hàm riêng.

  1. Cơ sở kỹ thuật nhiệt 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 1

- Nội dung: Nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt gồm quy luật biến đổi năng lượng (nhiệt năng và cơ năng) ; tính chất của các loại môi chất, nguyên lý làm việc của các động cơ nhiệt (động cơ đốt trong, động cơ phản lực, turbine hơi và turbine khí nhà máy Nhiệt điện) và máy lạnh; các dạng truyền nhiệt cơ bản: dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ, hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và các loại thiết bị trao đổi nhiệt.

  1. Trường điện từ 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Đại số, Giải tích 2, Vật lý 2

- Nội dung: Trường điện từ trong môi trường chất, trường tĩnh điện, từ trường không đổi, sóng điện từ, bức xạ điện từ, các tính chất điện từ của môi trường, điện động lực học tương đối tính.

  1. Cơ học lượng tử 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2

- Nội dung: Các phương pháp chính giải quyết bài toán cơ học lượng tử, một số ví dụ và ứng dụng của cơ học lượng tử nghiên cứu các nguyên tử, nghiên cứu tương tác của electron với trường điện từ...

  1. Vật lý thống kê 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Cơ học lượng tử

- Nội dung: Các hệ nhiệt học gồm có các hệ có mặt trong hầu hết các đối tượng vật chất, dưới cả dạng chất lẫn dạng trường. Phương pháp nghiên cứu là phương pháp thống kê. Các tính chất cơ bản của hệ nhiệt động bao gồm các phân bố cân bằng và không cân bằng, các tính chất cơ bản của các chuyển pha, các quy luật quan hệ giữa các đại lượng. Một số ví dụ và ứng dụng đối với các hệ cụ thể.

  1. Vật lý chất rắn đại cương 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý 2

- Nội dung: Các mô hình chất rắn như cấu trúc tuần hoàn tinh thể, mô hình khí phonon, khí điện tử tự do, lý thuyết vùng năng lượng được diễn giải bằng lý thuyết cổ điển và lượng tử. Dựa trên các mô hình trên giải thích tính chất vật lý của vật rắn tinh thể như tính chất cơ học, tính chất nhiệt, tính chất điện. Các tính chất cơ bản của các loại vật liệu như bán dẫn, điện môi, siêu dẫn, vật liệu từ và chất rắn vô định hình.

  1. Cơ sở vật lý nguyên tử và hạt nhân 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý 2

- Nội dung: Cấu trúc nguyên tử, phổ nguyên tử, các hiệu ứng tương tác của nguyên tử với trường lực ngoài, các đặc trưng hấp thụ và bức xạ của nguyên tử, bức xạ Roentgen; các đặc trưng cơ bản của hạt nhân, tính chất của lực hạt nhân, các mẫu hạt nhân quan trọng, hiện tượng và quy luật phân rã phóng xạ, các quy luật tổng quát của phản ứng hạt nhân và các cơ chế phản ứng hạt nhân chính yếu.

  1. Vật lý tin học 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Các phương pháp tính toán số

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng giải quyết các vấn đề khác nhau của vật lý kỹ thuật bằng các công cụ CNTT như Matlab, ANSYS; tiếp cận một số phương pháp mô phỏng quá trình vật lý hiện đại.

  1. Kỹ thuật điều khiển tự động 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2

- Nội dung: Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động, khảo sát chất lượng hệ thống điều khiển tự động, các cảm biến và chuyển đổi đo công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động công nghiệp.

  1. Xử lý tín hiệu số 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Đại số, Giải tích 2

- Nội dung: Phân loại tín hiệu, hệ thống xử lý tín hiệu rời rạc, rời rạc hóa tín hiệu, phép biến đổi Z, phép biến đổi Fourier rời rạc và phân tích phổ, thiết kế bộ lọc số, tín hiệu ngẫu nhiên, hệ thống xử lý tín hiệu ngẫu nhiên, ước lượng tuyến tính.

  1. Quang học kỹ thuật 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2, Vật lý 2

- Nội dung: Tổng quan bản chất bức xạ ánh sáng, một số tính chất quan trọng của ánh sáng, các đại lượng đo ánh sáng. Các hiệu ứng xảy ra khi ánh sáng truyền tới môi trường vật chất: phản xạ, hấp thụ, truyền qua, tán xạ tổ hợp, tán sắc thường và dị thường. Các phương pháp quang học huỳnh quang, hấp thụ nguyên tử, tán xạ tổ hợp phân tử, hiển vi quang học trường gần.

  1. Laser và ứng dụng 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Vật lý chất rắn đại cương

- Nội dung: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về khuếch đại laser và phát laser, các loại laser thông dụng và ứng dụng của chúng.

  1. Từ học và vật liệu từ 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Vật lý chất rắn đại cương

- Nội dung: Cơ sở vật lý của từ học, quá trình từ hoá và khử từ, các vật liệu từ cứng, từ mềm, vật liệu ghi từ và các vật liệu từ đặc biệt. Các phương pháp đo từ, mạch từ. Vật lý và vật liệu siêu dẫn.

  1. Vật liệu và linh kiện bán dẫn 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý chất rắn đại cương

- Nội dung: Giới thiệu về vùng năng lượng và nồng độ hạt dẫn trong vật liệu bán dẫn, các hiện tượng vận chuyển trong bán dẫn, chuyển tiếp p-n, các linh kiện lưỡng cực. Transistor hiệu ứng trường, các linh kiện vi sóng, các linh kiện quang điện tử và quang tử.

  1. Các phương pháp tính toán số 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Giới thiệu các phương pháp số cơ bản gồm tìm nghiệm của phương trình, hệ phương trình, phương trình đạo hàm riêng, sai số, kỹ thuật tính toán nâng cao, phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp Monte-Carlo, thực nghiệm mô phỏng.

  1. Quang tử và thông tin quang 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Vật lý chất rắn đại cương

- Nội dung: Các hệ dẫn sóng quang (hệ dẫn sóng phẳng, sợi quang), nguồn phát quang (laze bán dẫn, điốt phát quang, linh kiện thu quang, hệ thông tin quang sợi.

  1. Nhập môn khoa học và công nghệ vật liệu 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý chất rắn đại cương

- Nội dung: Mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ vật liệu, các tính chất cơ bản của vật liệu, các yếu tố ảnh hưởng lên các tính chất vật liệu như vi cấu trúc, liên kết và khuyếch tán; các chuyển pha trong vật liệu, các vật liệu cơ bản dùng trong kỹ thuật và đời sống; hiện tượng phá hủy vật liệu do môi trường và các phương pháp bảo vệ vật liệu.

  1. Các phương pháp phân tích thực nghiệm 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Hóa học, Vật lý chất rắn đại cương, Cơ học lượng tử

- Nội dung: Các phương pháp phân tích thực nghiệm sử dụng chùm bức xạ điện từ như ánh sáng, laser, tia X, chùm điện tử, chùm ion… để nghiên cứu bề mặt, phân tích cấu trúc, xác định thành phần hóa học, thành phần nguyên tố của các dạng vật liệu. Môn học cung cấp tổng quan về cơ sở lý thuyết, cấu tạo và nguyên lý hoạt động cũng như các ứng dụng của các phương pháp phân tích vật liệu.

  1. Cảm biến và kỹ thuật đo lường 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Vật lý 2

- Nội dung: Cơ sở của kỹ thuật đo lường và các đặc trưng cơ bản của thiết bị đo. Nguyên lý hoạt động và phạm vi ứng dụng của các loại cảm biến nhiệt, cảm biến cơ, cảm biến quang, cảm biến từ, cảm biến hoá, cảm biến đo thành phần khí và cảm biến sinh học.

 

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỤ THỂ

 1. Hướng dẫn chung

Chương trình khung giáo dục đại học là quy định về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo ở trình độ đại học. Đây là căn cứ để các đại học, học viện và các trường đại học (sau đây gọi chung là trường đại học) và các xây dựng chương trình giáo dục cụ thể phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện cụ thể của trường, đồng thời là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình khung này được sử dụng để thiết kế chương trình cho các hệ đào tạo đại học 5 năm hoặc 4,5 năm (đối với các hệ 4,5 năm thì nội dung và thời lượng các học phần bắt buộc vẫn giữ nguyên). Nội dung phần chuyên sâu đưa vào khối kiến thức tự chọn của các trường. Các học phần bắt buộc cũng có thể tăng khối lượng tùy theo đặc thù từng trường và chuyên ngành đào tạo cụ thể.

 

 1. Hướng dẫn về trình tự bố trí các học phần cho kế hoạch 10 học kỳ

 

TT

TÊN HỌC PHẦN

TC

HỌC KỲ

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

I

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

II

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

III

4

Ngoại ngữ cơ bản

6

I – III

5

Giáo dục thể chất

5

I – IV

 1.  

Giáo dục quốc phòng-an ninh

3

I + III

 1.  

Đại số

3

I

 1.  

Giải tích 1

4

I

 1.  

Giải tích 2

4

II

 1.  

Vật lý 1

3

II

 1.  

Vật lý 2

3

III

 1.  

Hoá học đại cương

2

III

 1.  

Tin học đại cương

3

I

 1.  

Cơ học kỹ thuật

2

IV

 1.  

Kỹ thuật điện

2

III

 1.  

Kỹ thuật điện tử

3

IV

 1.  

Phương pháp toán cho vật lý kỹ thuật

2

IV

 1.  

Cơ sở kỹ thuật nhiệt

2

IV

 1.  

Trường điện từ

2

V

 1.  

Cơ học lượng tử

2

V

 1.  

Vật lý thống kê

2

VI

 1.  

Vật lý chất rắn đại cương

2

VI

 1.  

Cơ sở vật lý nguyên tử và hạt nhân

2

VI

 1.  

Vật lý tin học

2

VII

 1.  

Kỹ thuật điều khiển tự động

2

V

 1.  

Xử lý tín hiệu số

2

VI

 1.  

Quang học kỹ thuật

2

V

 1.  

Laser và ứng dụng

2

VIII

 1.  

Từ học và vật liệu từ

2

IX

 1.  

Vật liệu và linh kiện bán dẫn

2

VII

 1.  

Các phương pháp tính toán số

2

VI

 1.  

Quang tử và thông tin quang

2

VII

 1.  

Nhập môn khoa học và công nghệ vật liệu

2

VIII

 1.  

Các phương pháp phân tích thực nghiệm

2

IX

 1.  

Cảm biến và kỹ thuật đo lường

2

VII

 1.  

Thực tập nghề nghiệp

4

X

 1.  

Đồ án tốt nghiệp

8

X

 

Trình tự bố trí các môn học ở đây có tính chất tham khảo. Với các trường theo học chế tín chỉ có thể bố trí lại cho phù hợp điều kiện riêng của mình nhưng phải đảm bảo các điều kiện tiên quyết, học trước và song hành của các môn học như đã ghi rõ trong phần giới thiệu từng môn học.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PHẠM VŨ LUẬN