Ngành Kỹ thuật máy tính (Computer Engineering) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính (Computer Engineering) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Kỹ thuật máy tính (Computer Engineering), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Kỹ thuật máy tính

(Computer Engineering)

Mã ngành: ...............................................................

(Ban hành kèm theo Quyết định số......./2008/QĐ-BGDĐT ngày......tháng.....năm 2008

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

 

 

I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức khoa học và công nghệ về thiết kế, xây dựng, cài đặt và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của các hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp, có thể tham gia thiết kế, xây dựng, cài đặt và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của các hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính. Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cụ thể sau:

  1. Kiến thức giáo dục đại cương: theo qui định chung của khối ngành kỹ thuật nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu và đảm bảo khả năng tương thích về giáo dục đại cương của tất cả ngành.

  2. Kiến thức cơ sở ngành: Kiến thức cốt lõi của ngành (Kiến trúc hệ máy tính, hệ điều hành, cấu trúc dữ liệu, kỹ thuật lập trình, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin) và các kiến thức cơ sở cần thiết cho kỹ sư của ngành (Kỹ thuật điện tử, mạch logic, mạch và tín hiệu).

  3. Kiến thức ngành: Những kiến thức tối thiểu cần thiết là những kiến thức về vi xử lý, về thiết kế, phát triển và ứng dụng các hệ máy tính hoặc hệ thống dựa trên máy tính.

2.Mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính có khả năng:

  1. Thiết kế, xây dựng, cài đặt và bảo trì cả phần cứng và phần mềm (tập trung vào các phần mềm cho các thiết bị điện tử số) của các hệ thống điện tử số bao gồm các hệ thống truyền thông, máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính.

  2. Thiết kế, xây dựng và ứng dụng các hệ thống nhúng.

  3. Có các kiến thức và kỹ năng khác phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp.

 

II.KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

1.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 150 tín chỉ (tc).

1.2. Thời gian đào tạo theo thiết kế: 5 năm.

2.Cấu trúc kiến thức của chương trình

(Tính theo số tín chỉ, tc)

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức bắt buộc

Kiến thức các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

46

8

54

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

57

39

96

- Kiến thức cơ sở ngành

27

..

..

- Kiến thức ngành

14

..

..

- Thực tập nghề nghiệp

8

..

..

- Đồ án tốt nghiệp

8

..

..

Tổng khối lượng

103

47

150

 

III.KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

1.Danh mục các học phần bắt buộc

TT

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG (tc)

 

Kiến thức giáo dục đại cương

46

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 1.  

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 1.  

Ngoại ngữ cơ bản

6

 1.  

Giáo dục thể chất

5*

 1.  

Giáo dục quốc phòng-an ninh

3*

 1.  

Đại số

3

 1.  

Giải tích 1

4

 1.  

Giải tích 2

4

 1.  

Vật lý 1

3

 1.  

Vật lý 2

3

 1.  

Hoá học đại cương

2

 1.  

Tin học đại cương

3

 

Kiến thức cơ sở ngành

27

 1.  

Tiếng Anh chuyên ngành

2

 1.  

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

2

 1.  

Toán rời rạc

2

 1.  

Toán chuyên đề

2

 1.  

Mạch và tín hiệu

2

 1.  

Điện tử

3

 1.  

Mạch lôgic

3

 1.  

Kiến trúc máy tính

3

 1.  

Hệ điều hành

2

 1.  

Cơ sở dữ liệu

2

 1.  

Kỹ thuật lập trình

2

 1.  

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

2

 

Kiến thức ngành

14

 1.  

Mạng máy tính

3

 1.  

Hệ vi xử lý

3

 1.  

Xử lý tín hiệu số

2

 1.  

Hệ thống nhúng

2

 1.  

Lập trình thiết kế mạch số

2

 1.  

Kỹ năng giao tiếp

2

 

Thực tập và đồ án

16

 1.  

Thực tập cơ sở

2

 1.  

Thực tập chuyên ngành

2

 1.  

Thực tập tốt nghiệp

4

 1.  

Đồ án tốt nghiệp

8

* Hai môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng cũng thực hiện tích lũy theo tín chỉ, nhưng được cấp chứng chỉ riêng.

 

2.Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

3.Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

4.Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

5.Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

6.Ngoại ngữ cơ bản 6 tc

- Điều kiện tiên quyết: Trình độ ngoại ngữ phổ thông

- Nội dung: Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (Intermediate Level) sau khi hoàn thành học phần.

7.Giáo dục thể chất 5 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

8.Giáo dục quốc phòng-an ninh 3 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng-an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

9.Đại số 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số, số phức, đa thức, phân thức hữu tỉ, ma trận-định thức. Hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, không gian Euclid, ánh xạ tuyến tính, trị riêng và vectơ riêng. Dạng toàn phương.

10.Giải tích 1 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Số thực và dãy số thực, hàm số một biến số. Giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm số khả vi, tích phân, hàm số nhiều biến số, ứng dụng phép tính vi phân vào hình học.

11.Giải tích 2 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt. Phương trình vi phân, chuỗi.

12.Vật lý 1 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Cơ học chất điểm, trường hấp dẫn Newton, cơ học hệ chất điểm-cơ học vật rắn, dao động và sóng cơ, nhiệt học, điện từ I, điện từ II.

13.Vật lý 2 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Trường và sóng điện từ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối Einstein, quang lượng tử, cơ lượng tử, nguyên tử-phân tử, vật liệu điện và từ, vật liệu quang laser, hạt nhân-hạt cơ bản.

14.Hoá học đại cương 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, áp dụng nhiệt động học cho hóa học. Dung dịch, dung dịch điện ly. Điện hóa học, động hóa học, hoá học hiện tượng bề mặt dung dịch keo, các chất hóa học. Hóa học khí quyển.

15.Tin học đại cương 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tin học căn bản gồm sơ lược về cấu trúc máy tính, giải quyết bài toán bằng máy tính, biểu diễn thông tin trong máy tính, hệ thống máy tính, hệ điều hành; nhập môn lập trình (sử dụng một ngôn ngữ thông dụng như Pascal, Visual Basic, C hoặc Java) gồm: tổng quan về ngôn ngữ lập trình, kiểu dữ liệu, biểu thức và cấu trúc lập trình; các kiểu dữ liệu phức tạp: con trỏ, mảng và xâu, cấu trúc; tệp dữ liệu.

16.Tiếng Anh chuyên ngành 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Ngoại ngữ cơ bản (tiếng Anh)

- Nội dung: Cung cấp các thuật ngữ chuyên ngành công nghệ thông tin. Cách đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành, các cấu trúc ngữ pháp hay gặp trong tài liệu chuyên ngành.

17.Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Tin học đại cương

- Nội dung: Thiết kế và phân tích, giải thuật đệ quy. Mảng và danh sách. Danh sách móc nối, cấu trúc cây. Đồ thị và một vài cấu trúc phi tuyến khác. Sắp xếp, tìm kiếm. Tính phức tạp của thuật toán.

18.Toán rời rạc 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Lý thuyết tổ hợp gồm mở đầu, bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê, bài toán tối ưu tổ hợp. Lý thuyết đồ thị gồm các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị, biểu diễn đồ thị trên máy tính, tìm kiếm trên đồ thị, đồ thị Euler và đồ thị Hamilton, cây và liệt kê cây, các bài toán tối ưu trên đồ thị.

19.Toán chuyên đề 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Ứng dụng của thống kê và xác suất trong công nghệ thông tin. Các nguyên tắc của thực nghiệm: thiết kế thí nghiệm và phân tích kết quả. Khảo sát các ví dụ thực tế từ các lĩnh vực của công nghệ thông tin. Lý thuyết hàm biến phức và ứng dụng.

20.Mạch và tín hiệu 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Toán chuyên đề

- Nội dung: Các đại lượng điện, các mạch điện thụ động, các mạch tích cực, đáp ứng tần số, đáp ứng thời gian (tích chập), biến đổi Laplace, phân tích điều hòa, biến đổi Fourrier, các mạch lọc.

21.Điện tử 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Mạch và tín hiệu

- Nội dung: Cung cấp các kiến thức về các linh kiện điện tử, các mạch điện tử cơ bản (dao động, tạo xung, điều chế, chỉnh lưu…) và đo lường điện tử (phép đo và các thiết bị đo).

22.Mạch lôgic 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Điện tử

- Nội dung: Giới thiệu chung về hệ thống số, cơ sở số học của hệ thống số, cơ sở logic của hệ thống số, các hệ tổ hợp và hệ dãy cơ bản, phân tích và tổng hợp hệ tổ hợp, phân tích và tổng hợp hệ dãy.

23.Kiến trúc máy tính 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Mạch lôgic

- Nội dung: Giới thiệu chung về kiến trúc máy tính và hệ thống máy tính. Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính, bộ xử lý trung tâm (CPU), bộ nhớ máy tính, kỹ thuật vào/ra. Giới thiệu các mô hình kiến trúc tiến tiến (kiến trúc pipeline, kiến trúc đa bộ xử lý, kiến trúc các hệ thống đa máy tính).

24.Hệ điều hành 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Tin học đại cương

- Nội dung: Chức năng và kiến trúc hệ điều hành, giới thiệu về tầng vật lý và lập trình các cơ chế ở mức thấp. Tiến trình, lập trình các tiến trình song song, đồng bộ và truyền thông giữa các tiến trình, quản lý tiến trình. Điều độ hệ thống tiến trình, hệ thống đa chương trình, đa người sử dụng, quản lý bộ nhớ, hệ thống quản lý file, quản lý hệ thống vào/ra, tổ chức hệ thống bảo vệ an toàn thông tin. Giới thiệu một số hệ điều hành thông dụng (tuỳ chọn): Windows, UNIX, LINUX.

25.Cơ sở dữ liệu 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Tin học đại cương

- Nội dung: Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu. Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu đối với mô hình quan hệ. Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, tổ chức dữ liệu vật lý, tối ưu hóa câu hỏi, an toàn và toàn vẹn dữ liệu.

26.Kỹ thuật lập trình 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Tin học đại cương

- Nội dung: Lược sử phát triển của kỹ thuật lập trình, các nguyên lý lập trình, kỹ thuật lập trình có cấu trúc, kỹ thuật lập trình hướng đối tượng, các kỹ thuật lập trình tiên tiến.

27.Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học Tin học đại cương

- Nội dung: Tìm hiểu các yêu cầu, phân tích hệ thống về chức năng, phân tích hệ thống về dữ liệu. Thiết kế hệ thống, hướng tới việc xây dựng các hệ thông tin cho từng ứng dụng cụ thể, phù hợp với từng môi trường cụ thể.

28.Mạng máy tính 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành

- Nội dung: Cơ sở kỹ thuật truyền số liệu - định nghĩa và phân loại mạng máy tính. Kiến trúc phân tầng ISO. Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng Internet/ Intranet, mạng thế hệ mới. Quản trị mạng, an toàn-an ninh mạng, mạng di động và không dây. Đánh giá hiệu năng mạng.

29.Hệ vi xử lý 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Điện tử và Mạch lôgic

- Nội dung:

+ Cung cấp các kiến thức về cấu trúc phần cứng, lập trình Assembly và các vi mạch lập trình được cho phối ghép ngoại vi để sinh viên làm quen với hệ vi xử lý 8088/86 của Intel, làm tiền đề để có thể hiểu được hoạt động của các bộ vi xử lý khác.

+ Các kiến thức tổng quan về các thiết bị ngoại vi, ghép nối vào ra IO, các giao thức ghép nối, các chuẩn IO bus, ghép nối số, ghép nối analog và phương pháp xây dựng các chương trình điều khiển.

30.Xử lý tín hiệu số 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Mạch và tín hiệu

- Nội dung: Cung cấp các kiến thức về tín hiệu và hệ rời rạc, phép biến đổi Z, các bộ lọc số, hàm cửa sổ và phép biến đổi Fourier rời rạc.

31.Hệ thống nhúng 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Hệ vi xử lý

- Nội dung: Giới thiệu chung về hệ nhúng, ngôn ngữ lập trình C và ASM cho các hệ nhúng, tổ chức máy tính – quan điểm của người lập trình, giới thiệu các vi điều khiển và các công cụ phát triển, công nghệ thiết kế mạch, thử nghiệm và đánh giá hệ nhúng.

32.Lập trình thiết kế mạch số 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Mạch logic

- Nội dung: Cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ VHDL và ứng dụng ngôn ngữ này vào việc thiết kế các mạch số cơ bản.

33.Kỹ năng giao tiếp 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Kiến thức căn bản về giao tiếp gồm nói, viết và trình bày bằng máy chiếu. Các nguyên tắc của văn phong kỹ thuật gồm các hình thức văn bản, các chiến lược thu thập thông tin, viết tài liệu và trình bày qua máy chiếu. Phương pháp làm việc hiệu quả với người khác, tìm biết các động cơ khiến con người làm việc hăng say, các khái niệm của động học nhóm làm việc. Các chiến lược về cách lắng nghe, thuyết phục và thỏa thuận.

 

 

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỤ THỂ

IV.Hướng dẫn chung

Chương trình khung giáo dục đại học là quy định về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo ở trình độ đại học. Đây là căn cứ để các đại học, học viện và các trường đại học (sau đây gọi chung là trường đại học) và các xây dựng chương trình giáo dục cụ thể phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện cụ thể của trường, đồng thời là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình khung này được sử dụng để xây dựng chương trình cho các hệ đào tạo đại học 5 năm, 4,5 năm hoặc 4 năm. Đối với chương trình 4,5 hoặc 4 năm thì khối lượng kiến thức giáo dục đại cương không thay đổi; khối lượng kiến thức bắt buộc của phần giáo dục chuyên nghiệp có thể thay đổi như sau:

 

STT

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG

4,5 năm

4 năm

14

Tiếng Anh chuyên ngành

2

2

15

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

2

2

16

Toán rời rạc

2

2

17

Toán chuyên đề

2

có thể bỏ

18

Mạch và tín hiệu

2

2

19

Điện tử tương tự và số

(thay cho Điện tử và Mạch lôgic)

3

2

20

21

Kiến trúc máy tính

3

3

22

Hệ điều hành

2

2

23

Cơ sở dữ liệu

2

2

24

Kỹ thuật lập trình

2

2

25

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

2

2

26

Mạng máy tính

3

2

27

Hệ vi xử lý

3

3

28

Xử lý tín hiệu số

3

2

29

Hệ thống nhúng

2

2

30

Lập trình thiết kế mạch số

2

2

31

Kỹ năng giao tiếp

2

2

32

Thực tập cơ sở

2

2

33

Thực tập chuyên ngành

34

Thực tập tốt nghiệp

3

2

35

Đồ án tốt nghiệp

7

5

 

Nội dung phần chuyên sâu đưa vào khối kiến thức tự chọn của các trường. Các học phần bắt buộc cũng có thể tăng khối lượng tùy theo đặc thù từng trường và chuyên ngành đào tạo cụ thể. Khuyến nghị các môn tự chọn theo các khối kiến thức sau:

  • Thiết kế điện tử

  • Kiến trúc máy tính tiên tiến

  • Mạng truyền thông, an ninh và quản trị mạng

  • Lập trình hệ nhúng và hệ thời gian thực

  • Các bộ xử lý tín hiệu số và lọc số

  • Kỹ thuật đo lường và thu thập số liệu

V.Hướng dẫn về trình tự bố trí các học phần

Các học phần cần được bố trí giảng dạy theo trình tự như đã trình bày trong phần “Kiến thức cơ sở ngành” và “Kiến thức ngành” của bảng Danh mục các học phần bắt buộc ở phần III.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PHẠM VŨ LUẬN