Ngành Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering)

Mã ngành: ...............................................................

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2008/QĐ-BGDĐT ngày tháng năm 2008

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  1. Mục tiêu chung

  1. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Y sinh nhằm trang bị cho sinh viên một nền tảng kiến thức vững chắc về Điện, Điện tử, Tin học cùng với các kiến thức cơ bản về Sinh học, Y học để giải quyết các vấn đề về Kỹ thuật Y sinh. Đảm bảo cho sinh viên được tiếp cận với các thành tựu Kỹ thuật Y sinh mới nhất trên thế giới. Chương trình mang tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và con người Việt Nam; linh hoạt, mềm dẻo, mở, liên thông với các chương trình đào tạo Kỹ thuật Y sinh của các nước tiên tiến trên thế giới.

  2. Chương trình cũng trang bị cho sinh viên các kiến thức về đạo đức nghề nghiệp đặc thù của ngành Kỹ thuật Y sinh.

  1. Mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp ra trường, kỹ sư ngành Kỹ thuật Y sinh cần có những khả năng sau:

  1. Nhận biết, biểu diễn các vấn đề về Kỹ thuật Y sinh. Đưa ra các phương pháp giải quyết; áp dụng các kiến thức khoa học cơ bản, kỹ thuật và các công cụ hiện đại để giải quyết các vấn đề này.

  2. Các kỹ sư ngành Kỹ thuật y sinh có thể tham gia nghiên cứu, thiết kế, phát triển các hệ thống, thiết bị, công nghệ, kỹ thuật phục vụ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khoẻ con người.

  3. Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, bao gồm các thí nghiệm trên các cơ thể sống. Phân tích và đánh giá dữ liệu, bao gồm các dữ liệu thu được từ các phép đo lường trên các cơ thể sống.

  4. Thiết kế hệ thống, thiết kế thành phần hay thiết kế toàn bộ thiết bị, quá trình đo lường và xử lý các tín hiệu y sinh đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật trong những điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

  5. Nghiên cứu và làm việc theo nhóm. Có khả năng tự nghiên cứu, học tập, tiếp thu kiến thức lâu dài. Có hiểu biết về các giá trị đạo đức, xã hội, nghề nghiệp và các ảnh hưởng của các giá trị này đến quá trình làm việc.

  6. Trao đổi, bàn bạc, thảo luận và tư vấn một cách có hiệu quả với các nhà khoa học, các kỹ sư, các bác sỹ về các vấn đề chuyên môn cùng các giải pháp giải quyết chúng.

  7. Sử dụng tiếng Anh đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn về lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh.

  1. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

1.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 150 tín chỉ (tc).

1.2. Thời gian đào tạo theo thiết kế: 5 năm.

  1. Cấu trúc kiến thức của chương trình

(Tính theo số tín chỉ, tc)

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức bắt buộc

Kiến thức các trường tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

46

8

54

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

58

38

96

- Kiến thức cơ sở ngành

32

..

..

- Kiến thức ngành

15

..

..

- Thực tập tốt nghiệp

4

..

..

- Đồ án tốt nghiệp

7

..

..

Tổng khối lượng

104

46

150

 1. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BẮT BUỘC

  1. Danh mục các học phần bắt buộc

TT

TÊN HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG (tc)

 

Kiến thức giáo dục đại cương

46

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin

5

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 1.  

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 1.  

Ngoại ngữ cơ bản

6

 1.  

Giáo dục thể chất

5*

 1.  

Giáo dục quốc phòng-an ninh

3*

 1.  

Đại số

3

 1.  

Giải tích 1

4

 1.  

Giải tích 2

4

 1.  

Vật lý 1

3

 1.  

Vật lý 2

3

 1.  

Hoá học đại cương

2

 1.  

Tin học đại cương

3

 

Kiến thức cơ sở ngành

32

 1.  

Cấu kiện điện tử

4

 1.  

Cảm biến và kỹ thuật đo lường y sinh

3

 1.  

Giải phẫu và sinh lý học cơ thể người

3

 1.  

Sinh học đại cương

3

 1.  

Cơ sở điện sinh học

3

 1.  

Điện tử tương tự

4

 1.  

Điện tử số

4

 1.  

Kỹ thuật vi xử lý

4

 1.  

Tín hiệu và hệ thống

4

 

Kiến thức ngành

15

 1.  

An toàn bức xạ và an toàn điện trong y tế

2

 1.  

Hệ thống thông tin y tế

3

 1.  

Cơ sở xử lý ảnh y sinh

3

 1.  

Thiết kế mạch điện tử y sinh

3

 1.  

Thiết kế kỹ thuật y sinh

4

 1.  

Thực tập và đồ án

11

 1.  

Thực tập tốt nghiệp

4

 1.  

Đồ án tốt nghiệp

7

* Hai môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng cũng thực hiện tích lũy theo tín chỉ, nhưng được cấp chứng chỉ riêng.

 

  1. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

  1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin 5 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  1. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  1. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  1. Ngoại ngữ cơ bản 6 tc

- Điều kiện tiên quyết: Trình độ ngoại ngữ phổ thông

- Nội dung: Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về một ngoại ngữ làm nền tảng vững chắc giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi những bài học ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu đạt được trình độ trung cấp (Intermediate Level) sau khi hoàn thành học phần.

  1. Giáo dục thể chất 5 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

  1. Giáo dục quốc phòng-an ninh 3 tc

Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng-an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

  1. Đại số 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung : Tập hợp và ánh xạ, cấu trúc đại số, số phứ,. đa thức, phân thức hữu tỉ, ma trận-định thức. Hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, không gian Euclid, ánh xạ tuyến tính, trị riêng và vectơ riêng. Dạng toàn phương.

  1. Giải tích 1 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Số thực và dãy số thực, hàm số một biến số. Giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm số khả vi, tích phân, hàm số nhiều biến số, ứng dụng phép tính vi phân vào hình học.

  1. Giải tích 2 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt. Phương trình vi phân, chuỗi.

  1. Vật lý 1 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Cơ học chất điểm, trường hấp dẫn Newton, cơ học hệ chất điểm-cơ học vật rắn, dao động và sóng cơ, nhiệt học, điện từ I, điện từ II.

  1. Vật lý 2 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Giải tích 1

- Nội dung: Trường và sóng điện từ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối Einstein, quang lượng tử, cơ lượng tử, nguyên tử-phân tử, vật liệu điện và từ, vật liệu quang laser, hạt nhân-hạt cơ bản.

2.12. Hoá học đại cương 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, áp dụng nhiệt động học cho hóa học. Dung dịch, dung dịch điện ly. Điện hóa học, động hóa học, hoá học hiện tượng bề mặt dung dịch keo, các chất hóa học, hóa học khí quyển.

  1. Tin học đại cương 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Tin học căn bản gồm sơ lược về cấu trúc máy tính, giải quyết bài toán bằng máy tính, biểu diễn thông tin trong máy tính, hệ thống máy tính, hệ điều hành; nhập môn lập trình (sử dụng một ngôn ngữ thông dụng như Pascal, Visual Basic, C hoặc Java) gồm: tổng quan về ngôn ngữ lập trình, kiểu dữ liệu, biểu thức và cấu trúc lập trình; các kiểu dữ liệu phức tạp: con trỏ, mảng và xâu, cấu trúc; tệp dữ liệu.

  1. Cấu kiện điện tử 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý 1, Vật lý 2

- Nội dung: Các loại vật liệu : điện môi, bán dẫn, từ; linh kiện thụ động: điện trở, tụ điện, cuộn cảm, cấu trúc, hoạt động và tham số của các loại cấu kiện bán dẫn rời rạc: điốt bán dẫn, transistor lưỡng cực, transistor trường, Tiristo, cấu trúc, hoạt động và tham số của các IC tương tự, IC số, cấu kiện quang điện tử, một số loại IC chuyên dụng.

  1. Cảm biến và kỹ thuật đo lường y sinh 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý 1, Vật lý 2

- Nội dung: Tín hiệu và nhiễu trong phép đo, các đặc tính tĩnh và động của phép đo, các đặc trưng của cảm biến, các nguyên lý cảm biến cơ bản (điện dung, điện cảm, điện trở; hiệu ứng áp điện, Hall, Nerst, Seebeck, Peltier…), cảm biến và các phương pháp đo áp suất, đo lưu lượng, đo lực và chuyển động, đo nhiệt độ, dòng nhiệt và độ bay hơi, đo điện sinh học và từ sinh học, đo hóa học.

  1. Giải phẫu và sinh lý học cơ thể người 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Cấu trúc giải phẫu, hoạt động sinh lý của các hệ cơ quan trong cơ thể người như hệ cơ xương khớp, tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, hệ điều nhiệt, hệ thần kinh, hệ nội tiết, hệ sinh sản.

  1. Sinh học đại cương 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Sinh học tế bào: cấu trúc tế bào, thành phần hóa học của tế bào, các hợp chất quan trọng trong tế bào, tổ chức mô, vận chuyển năng lượng, phát triển, gen, di truyền và tiến hóa, sinh thái học.

  1. Cơ sở điện sinh học 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Các thông số điện của mô, tế bào, các tế bào thần kinh và tế bào cơ, các hiện tượng và đáp ứng của màng tế bào, mô hình nguồn điện sinh và vật dẫn điện sinh.Giải phẫu tim, đo lường các tín hiệu điện của tim, các hệ thống đạo trình điện tim, các ảnh hưởng đến tín hiệu điện tim.Giải phẫu não, đo lường các tín hiệu điện của não, các hệ thống đạo trình điện não, các ảnh hưởng đến tín hiệu điện não.

2.19. Điện tử tương tự 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Cấu kiện điện tử

- Nội dung: Giới thiệu chung về mạch tuyến tính, mạch khuếch đại dùng linh kiện rời rạc, mạch khuếch đại dùng khuếch đại thuật toán. Các mạch cộng, trừ, tích phân, vi phân, lôgarít,…hồi tiếp và ổn định. Mạch tạo dao động, mạch biến đổi tần số, mạch biến đổi A/D, D/A, mạch nguồn: chỉnh lưu, ổn áp.

  1. Điện tử số 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Cấu kiện điện tử

- Nội dung:

+ Các hệ đếm và biểu diễn dữ liệu, đại số Boole, các cổng lo4gic cơ bản, công nghệ chế tạo (TTL, CMOS, …)

+ Thiết kế mạch logic tổ hợp: Bìa Karnaugh, Quine McClusky, hazard, các mạch cơ bản (encoder, decoder, ALU, MUX, DEMUX, Adder …)

+ Thiết kế mạch logic tuần tự: Các loại flip-flop, FSM (máy trạng thái hữu hạn Moore, Mealy), thực hiện FSM bằng FF, các mạch cơ bản (thanh ghi dịch, bộ đếm, hàng đợi…)

+ Thiết kế RTL: FSMD (cấu trúc xử lý dữ liệu và điều khiển).

+ Thiết kế dùng CAD: các vi mạch lập trình được (PAL, PLA, CPLD, FPGA), ngôn ngữ mô phỏng phần cứng VHDL (hoặc Verilog).

  1. Kỹ thuật vi xử lý 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Điện tử số

- Nội dung: Giới thiệu về vi xử lý: chức năng, cấu trúc và hoạt động của bộ vi xử lý, tập lệnh, các chế độ địa chỉ, tổ chức bộ nhớ, cổng vào ra. Thiết kế bộ vi xử lý RISC và CISC: thiết kế tập lệnh, thiết kế ALU và các thanh ghi, thiết kế đơn vị điều khiển. Lập trình assembly cho các họ vi xử lý thông dụng. Thiết kế hệ vi xử lý: lựa chọn bộ vi xử lý, bộ nhớ, thiết bị ngoại vi, viết chương trình phần mềm, bài tập tình huống.

  1. Tín hiệu và hệ thống 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Đại số, Giải tích 2

- Nội dung: Khái niệm chung về tín hiệu và hệ thống. Đáp ứng xung của hệ thống tuyến tính, tích chập, giải chập. Chuỗi Fourier, biến đổi Fourier, lọc. Lấy mẫu và biến đổi Laplace. Biến đổi Z. Ứng dụng cho các tín hiệu và hệ thống y sinh.

  1. An toàn bức xạ và an toàn điện trong y tế 2 tc

- Điều kiện tiên quyết: Vật lý 2

- Nội dung: Các biện pháp cũng như các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn đối với con người trong lĩnh vực an toàn bức xạ và an toàn điện. Vật lý bức xạ, hiệu ứng sinh học của bức xạ, các nguồn bức xạ tự nhiên và nhân tạo. Hệ thống giới hạn liều bức xạ, các phương pháp phát hiện, ghi đo bức xạ. Bảo vệ an toàn bức xạ trong y tế, tính toán phòng đặt máy chiếu xạ. Các khái niệm chung về an toàn điện, các hiệu ứng sinh học của dòng điện đối với cơ thể người, cơ chế giật vi mô và vĩ mô. Các biện pháp an toàn trong hệ thống cung cấp điện và trong thiết kế thiết bị y tế.

  1. Hệ thống thông tin y tế 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương

- Nội dung:

+ Cấu trúc của các thành phần trong hệ thống thông tin y tế, các chuẩn sử dụng cho thông tin y tế và các ứng dụng, hướng phát triển của hệ thống. Các tiêu chí dùng để thiết kế, đánh giá hiệu quả hoạt động của một hệ thống thông tin y tế. Các hệ thống thông tin dùng trong y tế: HIS, RIS, PACS…

+ Các thành phần trong mạng PACS (cổng tiếp nhận hình ảnh, thiết bị điều khiển và lưu trữ hình ảnh PACS, trạm hiển thị, kết nối HIS, RIS và PACS, quản lý cơ sở dữ liệu PACS). Thiết kế hạ tầng cơ sở của mạng PACS. Các chuẩn công nghiệp trong mạng PACS.

  1. Cơ sở xử lý ảnh y sinh 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Tín hiệu và hệ thống

- Nội dung:

+ Cơ sở thu nhận ảnh sinh, các hệ thống thu nhận ảnh y sinh (chụp X-quang thông thường, CT, MRI, hạt nhân, siêu âm, từ sinh học, hiển vi), các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ảnh của từng phương thức.

+ Các phép biến đổi ảnh: biến đổi đơn nhất, biến đổi DFT, biến đổi DCT, biến đổi Hadamard, biến đổi Karhunen-Loève, phân tích giá trị duy nhất SVD.

+ Tăng cường ảnh: các toán tử điểm, toán tử lược đồ mức xám; lọc không gian, lọc tần số. Phục hồi ảnh: lọc bình phương nhỏ nhất, lọc giả ngược SVD, lọc Wiener, lọc Entropy cực đại. Phát hiện đường biên: toán tử Gradient, toán tử Laplace. Phân vùng ảnh: phương pháp lấy ngưỡng, phân vùng theo đường biên, phân vùng theo miền. Ứng dụng cho ảnh y sinh.

  1. Thiết kế mạch điện tử y sinh 3 tc

- Điều kiện tiên quyết: Điện tử tương tự, điện tử số

- Nội dung: Lựa chọn phương án thiết kế theo từng yêu cầu cụ thể. Thiết kế sơ đồ nguyên lý. Tính toán chế độ và thông số làm việc. Tính toán các giá trị linh kiện.

Có thể chọn thiết kế một trong các mạch điện tử y sinh như: mạch nguồn cung cấp cách ly AC, DC/DC, mạch khuếch đại vi sai đầu vào cho máy ghi điện tim, điện cơ, điện não, mạch biến đổi tương tự số trong thiết bị ghi tín hiệu điện tim, điện não, điện cơ; mạch ghi tín hiệu nhiệt độ của cơ thể, mạch thu nhận tín hiệu SpO2 từ cảm biến, mạch tạo tín hiệu điện xung dùng trong các máy điều trị điện, mạch điều khiển dòng trong thiết bị X-quang, các loại mạch cảnh báo trong các thiết bị y tế….

(Phần thiết kế do từng sinh viên thực hiện; khuyến khích sinh viên lắp ráp mạch thực tế và đo đạc các thông số của mạch).

  1. Thiết kế kỹ thuật y sinh 4 tc

- Điều kiện tiên quyết: Cảm biến và kỹ thuật đo lường y sinh; Tín hiệu và hệ thống

- Nội dung: Các đặc thù của thiết bị và hệ thống y sinh. Nguyên lý thiết kế thiết bị và hệ thống y sinh. Mô phỏng nguyên lý hoạt động của một số thiết bị y sinh, các quá trình và hệ thống y sinh. Thiết kế các ứng dụng tin học y sinh.

(Phần thiết kế do từng nhóm từ 3-4 sinh viên thực hiện).

 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỤ THỂ

  1. Hướng dẫn chung

Chương trình khung giáo dục đại học là quy định về cấu trúc, khối lượng và nội dung kiến thức tối thiểu cho từng ngành đào tạo ở trình độ đại học. Đây là căn cứ để các đại học, học viện và các trường đại học (sau đây gọi chung là trường đại học) và các xây dựng chương trình giáo dục cụ thể phù hợp với mục tiêu đào tạo và điều kiện cụ thể của trường, đồng thời là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo tại các trường đại học trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình khung này được sử dụng để thiết kế chương trình cho các hệ đào tạo đại học 5 năm hoặc 4,5 năm (đối với các hệ 4,5 năm thì nội dung và thời lượng các học phần bắt buộc vẫn giữ nguyên). Nội dung phần chuyên sâu đưa vào khối kiến thức tự chọn của các trường. Các học phần bắt buộc cũng có thể tăng khối lượng tùy theo đặc thù từng trường và chuyên ngành đào tạo cụ thể.

  1. Hướng dẫn về trình tự bố trí các học phần cho kế hoạch 10 học kỳ

TT

Tên học phần

TC

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 1.  

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Đại số

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Giải tích 1

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Giải tích 2

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Vật lý 1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Vật lý 2

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Hoá học đại cương

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Ngoại ngữ cơ bản

6

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Giáo dục thể chất

5

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 1.  

Giáo dục quốc phòng-an ninh

3

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Cấu kiện điện tử

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 1.  

Cảm biến và kỹ thuật đo lường y sinh

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 1.  

Giải phẫu và sinh lý học cơ thể người

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 1.  

Sinh học đại cương

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 1.  

Cơ sở điện sinh học

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 1.  

Điện tử tương tự

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 1.  

Điện tử số

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 1.  

Kỹ thuật vi xử lý

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 1.  

Tín hiệu và hệ thống

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 1.  

An toàn bức xạ và an toàn điện trong y tế

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 1.  

Hệ thống thông tin y tế

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 1.  

Cơ sở xử lý ảnh y sinh

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 1.  

Thiết kế mạch điện tử y sinh

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 1.  

Thiết kế kỹ thuật y sinh

4

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 1.  

Thực tập tốt nghiệp

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 1.  

Đồ án tốt nghiệp

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Trình tự bố trí các môn học ở đây có tính chất tham khảo. Với các trường theo học chế tín chỉ có thể bố trí lại cho phù hợp điều kiện riêng của mình nhưng phải đảm bảo các điều kiện tiên quyết, học trước và song hành của các môn học như đã ghi rõ trong phần giới thiệu từng môn học.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PHẠM VŨ LUẬN