Ngành Sư phạm Âm nhạc (Music Education) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc (Music Education) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Sư phạm Âm nhạc (Music Education), các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Sư phạm Âm nhạc (Music Education)

Mã ngành:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 37 /2010/TT-BGĐT ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_________________

 

I. Môc tiªu ®µo t¹o

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc, có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các cấp học phổ thông, các tr­ường sư phạm, các khoa sư phạm âm nhạc của các trường nghệ thuật và văn hoá - nghệ thuật, góp phần giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh, sinh viên.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

2.2. Về kiến thức

Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng dạy âm nhạc, bao gồm các kiến thức khoa học xã hội - nhân văn, tâm lý học, giáo dục học, ngoại ngữ và âm nhạc.

Có khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc và khả năng quản lý công tác dạy học âm nhạc ở các cơ quan quản lý giáo dục.

2.3. Về kỹ năng

- Biết xây dựng kế hoạch giảng dạy âm nhạc.

- Có năng lực tổ chức các hoạt động về dạy và học âm nhạc.

- Có khả năng thể hiện các ca khúc nghệ thuật, diễn tấu được các bản nhac soạn cho đàn Electric Keyboard.

- Có nghiệp vụ dạy học âm nhạc ở các cấp học phổ thông và trình độ cao đẳng, đại học.

- Nắm đư­ợc phư­ơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc.

- Có năng lực tuyên truyền, giáo dục âm nhạc.

- Biết tổ chức, vận động cha mẹ học sinh, sinh viên, các tổ chức xã hội phối hợp với nhà tr­ường trong công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ.

- Biết theo dõi và xử lý kịp thời các thông tin về chuyên ngành bậc học nhằm không ngừng nâng cao trình độ.

- Trợ giúp cho các cơ quan quản lý giáo dục về công tác dạy học âm nhạc.

- Có khả năng đóng góp vào phong trào âm nhạc chung.

- Biết phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển cho những học sinh có năng khiếu âm nhạc

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế:

210 đơn vị học trình (đvht) không kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết).

Thời gian đào tạo: 4 năm.

2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo đvht

2.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

(Chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

80

2.2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

Trong đó tối thiểu:

130

- Kiến thức cơ sở ngành

10

- Kiến thức ngành

90

- Kiến thức bổ trợ

10

- Thực tập sư phạm

10

- Thực tập, thực tế chuyên môn

 

- Khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp)

10

 

3. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương 53 đvht*

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

5 tín chỉ*

2

Tư tưởng Hồ Chí minh

2 tín chỉ*

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3 tín chỉ*

4

Ngoại ngữ

10

5

Giáo dục thể chất

5

6

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

7

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

8

Tin học

4

9

Tâm lý học

5

10

Giáo dục học

6

11

Quản lý hành chính Nhà nước và QL ngành GD và ĐT

2

12

Nghệ thuật học đại cương

5

13

Cơ sở văn hoá Việt Nam

4

(*) Không kể học phần 5 và 6.

(**) 1 tín chỉ tương đương 1,5 đvht.

3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 61 đvht

 

a. Kiến thức cơ sở ngành:

5

1

Lý thuyết âm nhạc 1

3

2

Lý thuyết âm nhạc 2

2

 

b. Kiến thức ngành:

46

3

Ký X­ướng âm 1

4

4

Ký Xư­ớng âm 2

4

5

Ký X­ướng âm 3

4

6

Ký Xư­ớng âm 4

4

7

Hoà âm 1

3

8

Hoà âm 2

2

9

Hoà âm 3

2

10

Thanh nhạc 1

2

11

Thanh nhạc 2

2

14

Nhạc cụ (đàn phím điện tử) 1

2

15

Nhạc cụ (đàn phím điện tử) 2

2

18

Lý luận dạy học Âm nhạc

4

19

Hát đồng ca, hợp x­ướng

3

20

Phân tích tác phẩm âm nhạc 1

4

21

Phân tích tác phẩm âm nhạc 2

4

 

c. Thực tập sư phạm:

10

22

Thực tập sư phạm 1

5

23

Thực tập sư phạm 2

5

 

3.2. Mô tả nội dung các học phần bát buộc

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 tín chỉ

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 tín chỉ

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tín chỉ

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Ngoại ngữ 10 đvht

Đây là nội dung ngoại ngữ cơ bản nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, các kỹ năng giao tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp đối với những sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại ngữ 7 năm giáo dục phổ thông

5. Giáo dục thể chất 5 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/2002/GD-ĐT ngày 12/9/1995 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục đại học đại cương (giai đoạn I) dùng cho các trường đại học, cao đẳng sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục thể chất (giai đoạn II) các trường đại học, cao đẳng (không chuyên Thể dục thể thao).

6. Giáo dục Quốc phòng – an ninh 165 tiết

Nội dung ban hành tại Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn Giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

7. Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 đvht

Nội dung bao gồm: những kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học cũng như cấu trúc lô gic của một công trình khoa học; các thao tác nghiên cứu khoa học, xây dựng, chứng minh và trình bày các luận điểm khoa học; phương pháp trình bày một báo cáo khoa học; viết được một công trình khoa học và bước đầu biết vận dụng kỹ năng nghiên cứu khoa học vào việc học tập ở trình độ đại học.

8. Tin học 4 đvht Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về xử lí thông tin và máy tính điện tử. Đồng thời cũng giúp sinh viên nắm vững các thao tác truy cập Internet, các kỹ năng sử dụng hệ điều hành để thao tác trên máy tính điện tử, khai thác một số phần mềm ứng dụng, soạn thảo và khai thác các văn bản phục vụ công tác văn phòng, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu để tính toán khoa học và giải quyết các vấn đề chuyên môn.

9. Tâm lý học 5 đvht

Nội dung bao gồm kiến thức cơ bản về tâm lý học đại cương; tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm. Tâmlý học đại cương trình bày khái quát về hiện tượng tâm lý người; nguồn gốc và bản chất của các hiện tượng tâm lý; các yếu tố tác động đến sự hình thành và biểu hiện của hiện tượng tâm lý người. Tâm lý học mô tả khái quát về đặc điểm các giai đoạn phát triển của cá nhân từ sơ sinh đến trưởng thành. Tâm lý học sư phạm trình bày những cơ sở tâm lý học của các hoạt động dạy học và giáo dục trẻ em.

10. Giáo dục học 6 đvht

Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong học phần Tâm lý học.

Học phần trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về khoa học giáo dục bao gồm: Lý luận chung về giáo dục (những vấn đề về giáo dục, hệ thống giáo dục và giáo dục học); lý luận và thực hành đo lường, đánh giá trong giáo dục.

11. Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

2 đvht

Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo.

12. Nghệ thuật học đại cương 5 đvht

Học phần bao gồm những nội dung: Giới thiệu những vấn đề về nguồn gốc lịch sử, sự hình thành và những đặc trưng của các loại hình nghệ thuật.

13. Cơ sở văn hóa Việt nam 4 đvht

Học phần bao gồm những nội dung: các kiến thức về văn hóa học và văn hóa Việt nam, về hệ thống các thành tố văn hóa Việt Nam và những đặc trưng của chúng; những kỹ năng, phương pháp tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề về văn hóa Việt Nam.

14. Lý thuyết âm nhạc 1 3 đvht

Học phần bao gồm các nội dung: Nghiên cứu các vấn đề của lý thuyết âm nhạc từ khái niệm về Âm thanh - Âm nhạc đến Quãng ở các giọng trưởng và thứ.

15. Lý thuyết âm nhạc 2 2 đvht

Học phần bao gồm các nội dung: Đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề của lý thuyết âm nhạc từ Hợp âm đến Ký hiệu một số thủ pháp biểu diễn.

16. Ký xướng âm 1 4 đvht

Hướng dẫn phương pháp đọc cao độ, trường độ của các bài tập âm nhạc một bè âm gam đô trưởng, gam la thứ; ký âm gam trưởng có một dấu hoá; ký âm gam thứ có một dấu hoá.

17. Ký xướng âm 2 4 đvht

Rèn luyện kỹ năng nghe để ký âm được những bài tập âm nhạc một bè. Ký xướng âm gam trưởng có hai dấu hoá; ký xướng âm gam thứ có hai dấu hoá.

18. Ký xướng âm 3 4 đvht

Ký xướng âm gam trưởng có ba dấu hoá; ký xướng âm gam thứ có ba dấu hoá. Rèn luyện kỹ năng nghe để ký âm được những bài tập âm nhạc, những tác phẩm âm nhạc hai bè.

19. Ký xướng âm 4 4 đvht

Ký xướng âm gam trưởng có bốn, năm dấu hoá; ký xướng âm gam thứ có bốn, năm dấu hoá. Rèn luyện kỹ năng nghe để ký âm được những bài tập âm nhạc, những tác phẩm âm nhạc hai bè.

20. Hoà âm 1 3 đvht

Học phần bao gồm các nội dung: Giới thiệu từ những khái niệm ban đầu về hợp âm đến nối tiếp thể đảo.

21. Hoà âm 2 2 đvht

Tiếp theo cho đến hết Nối tiếp các Hợp âm

22. Hoà âm 3 2 đvht

Giới thiệu Ly điệu và Chuyển điệu cấp I.

23. Phân tích tác phẩm âm nhạc 1 4 đvht

Các phương tiện biểu hiện âm nhạc và khái niệm về phân tích tác phẩm âm nhạc; hình thức các loại đoạn đơn và đoạn phức; hình thức Biến tấu, Rondo, Sonate.

24. Phân tích tác phẩm âm nhạc 2 4 đvht

Những kiến thức cơ bản để phân tích tác phẩm âm nhạc cụ thể; ph­ương pháp và quy trình phân tích tác phẩm âm nhạc.

25. Thanh nhạc 1 2 đvht

Giới thiệu từ khái niệm thanh nhạc đến phương pháp hát cộng minh. Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong nước và ngoài nước), các ca khúc thể một đoạn đơn đến hai đoạn đơn, âm vực dưới 2 quãng 8; Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong nước và ngoài nước), các ca khúc thể một đoạn đơn, hai đoạn đơn, ba đoạn đơn âm vực dưới 2 quãng 8.

26. Thanh nhạc 2 2 đvht

Giới thiệu khái niệm hát liền giọng. Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong nước và ngoài nước), các ca khúc về hát liền giọng, thể hai đoạn đơn, ba đoạn đơn âm vực trong khoảng 2 quãng 8; Giới thiệu khái niệm hát nhanh, hát nẩy. Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong nước và ngoài nước), các ca khúc về hát nhanh, hát nẩy thể hai đoạn đơn, ba đoạn đơn âm vực trong 2 quãng 8. và trên 2 quãng 8.

27. Nhạc cụ 1 2 đvht

Luyện ngón các gam trưởng, thứ hoà thanh từ 1 đến 2 dấu hoá với các tiết tấu: liền tiếng, ngắt tiếng, móc đơn và móc kép (C, G, D, Am, Em): hợp âm rải ngắn, dài; hợp âm 3 nốt;

Luyện ngón các gam trưởng, thứ hoà thanh từ 1 đến 2 dấu hoá với các tiết tấu khác nhau: liền tiếng, ngắt tiếng, rời tiếng, móc đơn và móc kép (C, G, D, Am, Em): Hợp âm rải ngắn, dài; hợp âm 3 nốt; Tempo cần đạt nốt đen từ 60-80 khi luyện chơi nốt móc kép.

28. Nhạc cụ 2 2 đvht

Nâng cao sự điêu luyện trong kỹ thuật: biết phân câu nhạc, ý nhạc, đáp ứng được yêu cầu những chỗ ngắt, nghỉ, ngân, luyến láy, đặc biệt về cường độ mạnh nhẹ, sắc thái to nhỏ; sử dụng âm sắc các loại nhạc cụ trong đàn phím điện tử, để ứng dụng phù hợp cho mỗi đoạn nhạc ở từng tác phẩm cụ thể.

Sử dụng âm sắc các loại nhạc cụ trong đàn phím điện tử, để ứng dụng phù hợp cho mỗi đoạn nhạc ở từng tác phẩm cụ thể. Sử dụng bộ nhớ để phối hợp với phần thu hoà thanh tự động cho các bài Piano cổ điển hoặc các phong cách âm nhạc khác.

29. Hát đồng ca, hợp xướng 3 đvht

- Học phần giới thiệu các hình thức hát đồng ca, hợp xướng, giới thiệu vị trí, chức năng của các bè trong hát đồng ca, hợp xướng.

- Luyện tập kỹ năng về hát liền giọng, hát nảy và sử lý sắc thái, tình cảm một tác phẩm thuộc thể loại đồng ca, hợp xướng.

30. Lý luận dạy học âm nhạc 4 đvht

Học phần trình bày từ khái niệm về phương pháp đến các phương pháp dạy học và giáo dục âm nhạc.

31. Thực tập sư phạm 1 5 đvht

Điều kiện tiên quyết: đã học xong các môn Tâm lý học và Giáo dục học.

Sinh viên thực tập tại trường phổ thông 5 tuần tìm hiểu tình hình giáo dục ở địa phương, cơ cấu tổ chức của một trường học; làm công tác giáo dục ở một lớp Chủ nhiệm; thực tập giảng dạy (day 02 tiết để giáo viên hướng dẫn đánh giá).

32. Thực tập sư phạm 2 5 đvht

Điều kiện tiên quyết: Sau khi hoàn thành thực tập đợt 1.

Sinh viên thực tập tại trường phổ thông 05 tuần để củng cố những hiểu biết về thực tế giáo dục ở địa phương, chức năng nhiệm vụ của Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp; thực tập làm công tác giáo dục ở lớp chủ nhiệm; nghiên cứu quy chế chuyên môn: kiểm tra, cho điểm, đánh giá xếp loại học lực của học sinh. Mỗi sinh viên phải giảng dạy 06 tiết với số giáo án phải soạn tối thiểu là 05.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CỤ THỂ

Chương trình khung giáo dục đại học là cơ sở giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng của quá trình đào tạo đại học, do đó được quy định bắt buộc cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học.

4.1. Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Âm nhạc thuộc khối ngành sư phạm được thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các chương trình cấu trúc theo kiểu đơn ngành. Danh mục các học phần và khối lượng của chúng được đưa ra tại mục 3 chỉ là những quy định bắt buộc tối thiểu. Căn cứ vào mục tiêu, thời gian đào tạo, khối lượng và cơ cấu kiến thức quy định tại các mục 1 và 2, các trường đại học bổ sung những học phần cần thiết và có thể cấu trúc lại thành các học phần thích hợp để tạo nên các chương trình giáo dục cụ thể của trường mình, với tổng khối lượng kiến thức không dưới 210 đvht (không kể các nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).

4.2. Phần kiến thức tự chọn có thể được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên ngành hẹp như Thanh nhạc, Nhạc cụ…, tuỳ theo nhu cầu và điều kiện của từng trường, từng địa phương.

4.3. Phần kiến thức bổ trợ có thể được trường thiết kế như sau:

Bố trí các nội dung lựa chọn khá tự do, liên quan tới nhiều ngành đào tạo nhưng xét thấy có lợi cho việc mở rộng năng lực hoạt động của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

4.4. Định hướng xây dựng chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học ngành Sư phạm Âm nhạc

4.4.1 Về nội dung đào tạo

Ngoài học phần bắt buộc qui định tại mục 3.1.2. các học phần sau đây (với gợi ý về thời lượng tối thiểu) là cần có trong chương trình của ngành Sư phạm Âm nhạc thuộc khối ngành sư phạm của các trường đại học: Lịch sử âm nhạc phương Tây (7 đvht), Lịch sử âm nhạc phương Đông (2 đvht), Lịch sử âm nhạc Việt Nam (3 đvht), Âm nhạc cổ truyền (7 đvht), Phương pháp dàn dựng chương trình tổng hợp (5 đvht).

Khối kiến thức lý luận và phương pháp dạy học phải đạt tối thiểu 10 đvht, trong đó 4 đvht bắt buộc về lý luận dạy học Âm nhạc, các trường chủ động thiết kế tối thiểu 6 đvht còn lại về phương pháp dạy học bộ môn.

4.4.2. Về phương pháp, tổ chức đào tạo

Phương pháp tổ chức đào tạo phải hướng vào việc tổ chức cho sinh viên học tập một cách tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo. Vì vậy, cần lưu ý một số nội dung như sau:

Tận dụng những tiết học có hướng dẫn, nhưng không phải tiết lý thuyết như thực hành, chữa bài tập, xêmine để làm cho sinh viên chủ động hoạt động tích luỹ kiến thức. Cần bố trí thời gian theo tỷ lệ số giờ lý thuyết /số giờ bài tập, bài tập lớn, xêmine, thảo luận khoảng 30% / 70 %.

Thông qua việc dạy học các kiến thức khoa học, cần chú ý đến việc giúp sinh viên biết cách học môn học và tập dượt tự tìm hiểu các kiến thức có liên quan. Việc làm bài tập nghiên cứu, tập dượt nghiên cứu khoa học là cách tốt nhất để phát triển khả năng tự học.

Trong khi dạy các học phần chuyên môn, chú ý dùng các kiến thức mới làm rõ hơn một số vấn đề về nội dung hoặc phương pháp dạy học âm nhạc ở trường phổ thông. Cần tổ chức một số buổi xêmine về những vấn đề có liên quan đến âm nhạc ở cấp học phổ thông.

Tận dụng các phương tiện kỹ thuật như thiết bị nghe nhìn, máy tính để buổi học sinh động và có hiệu quả hơn.

Tổ chức tốt việc thực hành trong các giờ học Ký xướng âm, Thanh nhạc, Nhạc cụ rất cần thiết để giúp sinh viên thành thạo kỹ năng thực hành âm nhạc.

4.4.3. Đánh giá kết quả đào tạo

Cùng với cách đánh giá truyền thống bằng bài thi tự luận, nên phát triển hình thức thi vấn đáp hoặc trắc nghiệm khách quan (trên giấy hoặc trên máy tính). Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá từ hai phần: điểm kiểm tra, điểm xêmine, điểm bài tập và bài tập lớn với trọng số 30 %, điểm thi học phần với trọng số 70 %.

4.5. Chương trình được biên soạn theo hướng tinh giản số giờ lý thuyết, dành nhiều thời gian cho sinh viên tự nghiên cứu, đọc tài liệu, thảo luận, làm các bài tập. Khối lượng kiến thức của chương trình đã được xác nhận phù hợp với khuôn khổ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định cho một chương trình giáo dục đại học 4 năm. Chương trình cũng được biên soạn theo hướng đổi mới các phương pháp dạy và học đại học.

4.6. Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và ban hành các chương trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc thuộc khối ngành sư phạm để triển khai thực hiện trong phạm vi trường mình.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã kí

Bùi Văn Ga