Ngành Phát triển nông thôn (Rural Development) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Phát triển nông thôn (Rural Development) trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Phát triển nông thôn (Rural Development) , các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌCTrình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Phát triển nông thôn (Rural Development)

Mã ngành: 52620116(Ban hành theo thông tư số: 09/2011/TT-BGDĐT, ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ trình độ đại học về phát triển nông thôn có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; có kiến thức cơ bản vững vàng, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng tổ chức và phát triển nông thôn, có khả năng làm việc trong các đơn vị, tổ chức Nhà nước và tư nhân, các tổ chức đoàn thể - xã hội và tổ chức phi chính phủ liên quan đến phát triển nông thôn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Có kiến thức cơ bản về xã hội học và phát triển nông thôn, kinh tế nông thôn, phát triển cộng đồng, quản lý và phát triển nông thôn.

Có kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch phát triển, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án phát triển nông thôn, tư vấn các vấn đề phát triển trong nông thôn.

Có năng lực nghiên cứu, phát triển nông thôn theo hướng hiện đại và phát triển bền vững.II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo

Chương trình đào tạo có khối lượng tối thiểu 120 TC, chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

Thời gian đào tạo: 4 năm.

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

 

Nhóm kiến thức

Số

TC

a)

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

(chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

48

b)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

Trong đó tối thiểu:

72

 

- Kiến thức cơ sở ngành

18

 

- Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành)

35

 

- Kiến thức bổ trợ

6

 

- Thực tập nghề nghiệp

3

 

- Khoá luận tốt nghiệp

10

 

Cộng

120III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1 Kiến thức giáo dục đại cương

TT

Tên học phần

Số TC

I.

Lý luận chính trị

10

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

II

Giáo dục thể chất

3

III

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

IV

Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Môi trường

19

1

Ngoại ngữ

7

2

Hoá học

3

3

Hoá phân tích

2

4

Sinh học đại cương

2

5

Xác suất - Thống kê

3

6

Tin học đại cương

2

 

Cộng (không kể II và III)

293.1.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

TT

Tên học phần

Số TC

I

Kiến thức cơ sở ngành

14

1

Xã hội học nông thôn

2

2

Phát triển nông thôn

2

3

Kinh tế nông thôn

2

4

Phát triển cộng đồng

2

5

Chính sách phát triển nông thôn

2

6

Thống kê kinh tế - xã hội

2

7

Đánh giá nông thôn

2

II

Kiến thức ngành

16

1

Giới và phát triển

2

2

Chiến lược và Kế hoạch phát triển

3

3

Quản lý dự án phát triển

3

4

Công tác xã hội trong PTNT (Social work)

2

5

Nghiên cứu phát triển nông thôn

2

6

Phương pháp khuyến nông

2

7

Quản lý nông trại

2

 

Tổng cộng

30

3.2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 5 TC

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình đđại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Điều kiện tiên quyết: Không

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TC

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình đđại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 TC

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình đđại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin

4. Giáo dục thể chất 3 TC

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình giáo dục đại học đại cương (Giai đoạn 1) các trường đại học, cao đẳng sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

Điều kiện tiên quyết: không

5. Giáo dục quốc phòng - an ninh 165 tiết

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

Điều kiện tiên quyết: không

6. Ngoại ngữ 7 TC

Nội dung: bổ sung kiến thức, kỹ năng cơ bản; kiến thức và kỹ năng nâng cao về một ngoại ngữ. Sau khi hoàn thành các học phần người học đạt trình độ trung cấp (Intermediate Level) có khả năng sử dụng trong lĩnh vực chuyên ngành.

Điều kiện tiên quyết: không

7. Hoá học 3 TC

Lý thuyết 2 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: môn học tập trung vào những định luật cơ bản của hoá học, các nguyên lý nhiệt động hoá học, cấu tạo chất, phản ứng hoá học, dung dịch, điện hoá, và các hệ keo; các hợp chất vô cơ quan trọng; lý thuyết hữu cơ, các hợp chất hữu cơ quan trọng như hydrocacbon, dẫn suất halogen, ancol và phenol, ADNehit và xeton, axit cacboxylic và dẫn suất, gluxit, các hợp chất chứa nitơ, các hợp chất dị vòng và ancaloit, terpenoid-carotenoit và steroit .

Điều kiện tiên quyết: không

8. Sinh học đại cương 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: trình bày tổng quan về tổ chức của các cơ thể sống, các phương thức trao đổi chất, sự sinh sản, sinh trưởng và phát triển; cảm ứng và thích nghi; sự tiến hoá của sinh vật; các mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường; phân loại sinh vật.

Điều kiện tiên quyết: Không

9. Xác suất-Thống kê 3 TC

Lý thuyết 2 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: môn học tập trung vào lý thuyết xác suất và thống kê bao gồm: phép thử và sự kiện; xác suất, phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục; các đặc trưng xác suất; các phân phối xác suất; luật số lớn và các định lý giới hạn.

Nội dung về thống kê gồm: tổng thể, mẫu, các đặc trưng mẫu, các phân phối thường gặp trong thống kê; bài toán ước lượng, khoảng tin cậy, độ tin cậy; ước lượng kỳ vọng của phân phối chuẩn, ước lượng phương sai của phân phối chuẩn, ước lượng xác suất; kiểm định giả thuyết thống kê và bài toán hồi quy.

Điều kiện tiên quyết: Không

10. Tin học đại cương 2 TC

Lý thuyết 1 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: Tập trung vào những khái niệm cơ bản về hệ điều hành, cấu tạo và cách sử dụng máy tính; các phần mềm ứng dụng; xử lý văn bản, quản lý dữ liệu; tập trung vào về internet và cách truy cập.

Điều kiện tiên quyết: Không

11. Xã hội học nông thôn 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: giới thiệu tổng quan về xã hội học nông thôn; tổ chức và quản lý xã hội học nông thôn Việt Nam; phương pháp tiếp cận và phân tích xã hội học nông thôn.

Điều kiện tiên quyết: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

12. Phát triển nông thôn 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: Lý luận cơ bản về phát triển nông thôn; phát triển kinh tế nông thôn: nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ xã hội và môi trường nông thôn; vai trò của nhà nước và các tổ chức trong phát triển nông thôn (trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước, các tổ chức kinh tế và xã hội trong nông thôn).

Điều kiện tiên quyết: Xã hội học nông thôn

13. Kinh tế nông thôn 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: giới thiệu tổng quan về kinh tế nông thôn, vai trò kinh tế nông thôn trong nền kinh tế quốc dân; một số nguyên tắc kinh tế cơ bản; quy luật cung cầu trong nông thôn.

Điều kiện tiên quyết: Phát triển nông thôn

14. Phát triển cộng đồng 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: môn học tập trung vào những vấn đề cơ bản về phát triển cộng đồng; tổ chức phát triển cộng đồng; sự tham gia và hợp tác trong phát triển cộng đồng với sự tham gia của người dân; giám sát và đánh giá trong quá trình phát triển cộng đồng.

Điều kiện tiên quyết: Không

15. Chính sách phát triển nông thôn 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: môn học tập trung vào xây dựng và phân tích chính sách phát triển nông thôn; chính sách phát triển kinh tế; chính sách xã hội; và chính sách tài nguyên môi trường.

Điều kiện tiên quyết: Phát triển cộng đồng

16. Thống kê kinh tế-xã hội 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: trình bày khái niệm cơ bản trong thống kê kinh tế và xã hội học; điều tra chọn mẫu; thu thập, xử lý số liệu thống kê; tổng hợp và mô tả dữ liệu thống kê; và phân tích thống kê.

Điều kiện tiên quyết: Xác suất thống kê

17. Đánh giá nông thôn 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: trình bày khái niệm và phương pháp tiếp cận đánh giá nông thôn; các phương pháp và công cụ đánh giá nông thôn: đánh giá nhanh nông thôn (RRA), đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA), cùng nhau học hỏi và hành đông (PLA); tổ chức đánh giá nông thôn.

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế nông thôn

18. Giới và phát triển 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: Nhập môn về giới và phát triển; giới và phát triển trên thế giới và Việt Nam; những vấn đề cơ bản về giới; phương pháp nghiên cứu về giới và phát triển; chính sách về giới và phát triển.

Điều kiện tiên quyết: Phát triển nông thôn

19. Chiến lược và kế hoạch phát triển 3TC

Lý thuyết 2 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: trình bày khái niệm, vai trò và đặc điểm của chiến lược và kế hoạch phát triển; phương pháp xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển; cấu trúc của chiến lược và kế hoạch phát triển; tổ chức thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển. Điều kiện tiên quyết: Đánh giá nông thôn

20. Quản lý dự án phát triển 3 TC

Lý thuyết 2 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: giới thiệu khái quát về quản lý dự án phát triển, phương pháp tiếp cận và sự tham gia của cộng đồng trong các dự án phát triển; xây dựng dự án phát triển, lập kế hoạch dự án phát triển, tổ chức xây dựng dự án và kế hoạch thực hiện dự án; thực hiện dự án, tổ chức quản lý dự án; triển khai các hoạt động dự án; giám sát và kiểm soát chất lượng và đánh giá dự án phát triển.

Điều kiện tiên quyết: Chính sách phát triển nông thôn

21. Công tác xã hội trong phát triển nông thôn 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: giới thiệu tổng quan về công tác xã hội trong phát triển nông thôn; công tác xã hội trong các tổ chức xã hội chính thống; công tác xã hội trong các tổ chức xã hội phi chính thống; cán bộ thực hiện công tác xã hội trong phát triển nông thôn.

Điều kiện tiên quyết: Xã hội học nông thôn

22. Nghiên cứu phát triển nông thôn 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: giới thiệu những khái niệm cơ bản về nghiên cứu phát triển nông thôn; phương pháp lựa chọn và thiết kế đề tài nghiên cứu phát triển nông thôn; tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu phát triển nông thôn.

Điều kiện tiên quyết: Chính sách phát triển nông thôn

23. Phương pháp khuyến nông 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: trình bày đại cương về khuyến nông và phương pháp khuyến nông; kiến thức và kỹ năng về các phương pháp nhóm; phương pháp khuyến nông qua các phương tiện thông tin đại chúng: ấn phẩm, báo và tạp chí, truyền thanh và phát thanh, truyền hình, áp phích, Website; phương pháp cá nhân: thăm và tư vấn, thư, hướng dẫn, điện thoại.

Điều kiện tiên quyết: Nghiên cứu phát triển nông thôn

24. Quản lý nông trại 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: giới thiệu tổng quan về quản lý nông trại: khái niệm, vai trò, đặc điểm của quản lý nông trại; lập kế hoạch, tổ chức và quản lý sản xuất; quản lý sản phẩm nông trại; đánh giá hiệu quả trong sản xuất nông trại.

Điều kiện tiên quyết: Chính sách phát triển nông thônIV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

4.1. Chương trình khung giáo dục đại học là quy định bắt buộc cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học.

4.2. Chương trình khung trình độ đại học ngành Phát triển nông thôn được thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các chương trình cấu trúc kiểu đơn ngành (Single Major). Danh mục các học phần và khối lượng đưa ra tại mục III chỉ là những quy định bắt buộc tối thiểu. Căn cứ vào mục tiêu, thời gian đào tạo, khối lượng và cơ cấu kiến thức quy định tại các mục I và II, các trường bổ sung những học phần cần thiết để xây dựng thành chương trình giáo dục đại học cụ thể của trường mình với tổng số khối lượng kiến thức không dưới 120 TC (không kể các nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).

4.3. Phần kiến thức ngành có thể được thiết kế theo từng chuyên ngành. Sự khác biệt về nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành nằm trong giới hạn 20% kiến thức chung của ngành.

4.4. Một chương trình đào tạo cũng có thể xây dựng theo kiểu song ngành, ngành chính-ngành phụ hay 2 văn bằng trên cơ sở phối hợp chương trình khung của hai ngành đào tạo.

4.5. Phần kiến thức bổ trợ có thể được trường thiết kế theo hướng đưa thêm các kiến thức về quản lý, thị trường, hoặc của các ngành trong khối nông lâm thuỷ sản.

4.6. Chương trình được biên soạn theo hướng giảm số giờ lý thuyết, dành nhiều thời gian cho sinh viên tự nghiên cứu, đọc tài liệu, thảo luận, làm các bài tập. Chương trình cũng được biên soạn theo hướng đổi mới các phương pháp dạy và học đại học.

4.7. Cơ sở đào tạo chưa áp dụng học chế tín chỉ có thể chuyển đổi khối lượng theo đơn vị học trình theo quy định tại Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Văn Ga