Ngành Công nghệ chế biến thủy sản (Fisheries Product Processing) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Công nghệ chế biến thủy sản (Fisheries Product Processing)  trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Công nghệ chế biến thủy sản (Fisheries Product Processing) , các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Công nghệ chế biến thủy sản

(Fisheries Product Processing)

Mã ngành: 52540105

(Ban hành theo thông tư số: 09/2011/TT-BGDĐT, ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)    1.  

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

      1.  

Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về chế biến thuỷ sản; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong ngành chế biến thuỷ sản.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Người học có hệ thống kiến thức sâu, rộng và kỹ năng thực hành về bảo quản, chế biến thuỷ sản; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ và sử dụng trang thiết bị tiên tiến; có năng lực tổ chức điều hành và quản lý sản xuất, quản trị chất lượng và an toàn thực phẩm nhằm đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao trong điều kiện phát triển ngành chế biến thuỷ sản bền vững.

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo

Chương trình đào tạo có khối lượng tối thiểu 120 TC, chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

Thời gian đào tạo: 4 năm.

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

 

Nhóm kiến thức

Số

TC

a)

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

(chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

48

b)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

Trong đó tối thiểu:

72

 

- Kiến thức cơ sở ngành

18

 

- Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành)

35

 

- Kiến thức bổ trợ

6

 

- Thực tập nghề nghiệp

3

 

- Khoá luận tốt nghiệp

10

 

Cộng

120III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1 Kiến thức giáo dục đại cương

TT

Tên học phần

Số TC

I.

Lý luận chính trị

10

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

II

Giáo dục thể chất

3

III

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

IV

Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Môi trường

25

1

Ngoại ngữ

7

1

Hoá học

3

2

Hoá phân tích

3

3

Sinh học đại cương

2

4

Sinh học phân tử

2

5

Toán cao cấp

3

6

Xác suất - Thống kê

3

7

Tin học đại cương

2

 

Cộng (không kể II và III)

353.1.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

TT

Tên học phần

Số TC

I

Kiến thức cơ sở ngành

14

1

Hoá sinh đại cương

2

2

Hóa học thực phẩm

3

3

Dinh dưỡng học

2

4

Vật lý học thực phẩm

3

5

Kỹ thuật thực phẩm

2

6

An toàn thực phẩm

2

7

Nhiệt kỹ thuật

2

II

Kiến thức ngành

16

1

Phân tích thực phẩm

2

2

Đánh giá cảm quan thực phẩm

2

3

Nguyên liệu chế biến thuỷ sản

2

4

Công nghệ lạnh thuỷ sản

2

5

Công nghệ đồ hộp thuỷ sản

2

6

Công nghệ chế biến thuỷ sản

2

7

Bao gói thực phẩm

2

8

Công nghệ chế biến bột cá, dầu cá và tận dụng phụ phế phẩm

2

 

Tổng cộng

303.2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 5 TC

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình đđại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Điều kiện tiên quyết: Không

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TC

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình đđại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 TC

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình đđại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin

4. Giáo dục thể chất 3 TC

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình giáo dục đại học đại cương (Giai đoạn 1) các trường đại học, cao đẳng sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

Điều kiện tiên quyết: không

5. Giáo dục quốc phòng - an ninh 165 tiết

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

Điều kiện tiên quyết: không

6. Ngoại ngữ 7 TC

Nội dụng: bổ sung kiến thức, kỹ năng cơ bản; kiến thức và kỹ năng nâng cao về một ngoại ngữ. Sau khi hoàn thành các học phần người học đạt trình độ trung cấp (Intermediate Level) có khả năng sử dụng trong lĩnh vực chuyên ngành.

Điều kiện tiên quyết: không

7. Hoá học 3 TC

Lý thuyết 2 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: môn học tập trung vào những định luật cơ bản của hoá học, các nguyên lý nhiệt động hoá học, cấu tạo chất, phản ứng hoá học, dung dịch, điện hoá, và các hệ keo; các hợp chất vô cơ quan trọng; lý thuyết hữu cơ, các hợp chất hữu cơ quan trọng như hydrocacbon, dẫn suất halogen, ancol và phenol, ADNehit và xeton, axit cacboxylic và dẫn suất, gluxit, các hợp chất chứa nitơ, các hợp chất dị vòng và ancaloit, terpenoid-carotenoit và steroit .

Điều kiện tiên quyết: không

8. Hoá phân tích 3 TC

Lý thuyết 2 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: tập trung vào các phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu phân tích; các dụng cụ và thao tác cơ bản trong phân tích hoá học; phương pháp pha chế hoá chất, dung dịch; phân tích định tính, phân tích định lượng, phân tích thể tích và phân tích bằng công cụ (so màu, sắc ký, điện hoá).

Điều kiện tiên quyết: Hoá đại cương

9. Sinh học đại cương 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: Tổng quan về tổ chức của các cơ thể sống, các phương thức trao đổi chất, sự sinh sản, sinh trưởng và phát triển. Cảm ứng và thích nghi. Sự tiến hoá của sinh vật. Các mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường. Phân loại sinh vật.

Điều kiện tiên quyết: Không

10. Sinh học phân tử 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung môn học tập trung vào kiến thức cơ bản về: Tế bào và các đại phân tử sinh học; cơ chế tổng hợp ADN trong tế bào; tái bản và sửa chữa ADN; kỹ thuật tái tổ hợp ADN; cơ chế tổng hợp ARN; cơ chế tổng hợp protein trong tế bào; điều hoà biểu hiện của gen và các kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử.

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

11. Toán cao cấp 3 TC

Lý thuyết 2 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: tập trung vào hàm số; đạo hàm và vi phân; nguyên hàm, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân; phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; hàm nhiều biến, tính liên tục của hàm nhiều biến, các đạo hàm riêng và các đạo hàm riêng cấp cao, cực trị của hàm nhiều biến; ma trận và hệ phương trình tuyến tính; Hệ Crame.

Điều kiện tiên quyết: Không

12. Xác suất-Thống kê 3 TC

Lý thuyết 2 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: môn học tập trung vào lý thuyết xác suất và thống kê bao gồm: phép thử và sự kiện; xác suất, phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục; các đặc trưng xác suất; các phân phối xác suất; luật số lớn và các định lý giới hạn.

Nội dung về thống kê gồm: tổng thể, mẫu, các đặc trưng mẫu, các phân phối thường gặp trong thống kê; bài toán ước lượng, khoảng tin cậy, độ tin cậy; ước lượng kỳ vọng của phân phối chuẩn, ước lượng phương sai của phân phối chuẩn, ước lượng xác suất; kiểm định giả thuyết thống kê và bài toán hồi quy.

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp

13. Tin học đại cương 2 TC

Lý thuyết 1 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: Tập trung vào những khái niệm cơ bản về hệ điều hành, cấu tạo và cách sử dụng máy tính; các phần mềm ứng dụng; xử lý văn bản, quản lý dữ liệu; tập trung vào về internet và cách truy cập.

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp

14. Hoá sinh đại cương 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: môn học tập trung vào thành phần hoá học của cơ thể sống: protein nucleic axit, carbonhydrat, lipid, vitamin, enzym, hormon của động thực vật; quá trình trao đổi chất và năng lượng sinh học.

Điều kiện tiên quyết: Hoá học; Sinh học đại cương

15. Hoá học thực phẩm 3 TC

Lý thuyết 2 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: nước và vai trò của nước đối với cấu trúc, chất lượng thực phẩm; thành phần hoá học cơ bản có trong thực phẩm, các hợp chất phenol thực vật, hợp chất tạo màu, tạo vị và tạo cấu trúc cho sản phẩm thực phẩm; tính chất công nghệ của một số hợp phần thực phẩm quan trọng, các phưong pháp biến hình lý, hoá và enzym học để cải biến cấu hình của các hợp phần nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm thực phẩm.

Điều kiện tiên quyết: Hoá sinh đại cương

16. Dinh dưỡng học 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: tập trung vào những khái niệm cơ bản về dinh dưỡng người; phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tính toán nhu cầu năng lượng cho cơ thể; các phương pháp công nghệ để đảm bảo dinh dưỡng học thực phẩm; các dạng rối loạn dinh dưỡng thường gặp; nhu cầu dinh dưỡng của các lứa tuổi và loại hình lao động; nguồn cung cấp dinh dưỡng; thành phần dinh dưỡng trong các loại lương thực thực phẩm và vai trò của chúng trong dinh dưỡng; các chất phản dinh dưỡng trong thực phẩm và biện pháp loại trừ.

Điều kiện tiên quyết: Hoá thực phẩm

17. Vật lý học thực phẩm 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: trình bày những nội dung cơ bản về tính chất vật lý của thực phẩm; các thông số vật lý và các phép đo, vai trò và ứng dụng của chúng trong xử lý, chế biến, bảo quản, phân tích thực phẩm.

Điều kiện tiên quyết: Nhiệt kỹ thuật

18. Kỹ thuật thực phẩm 4 TC

Lý thuyết 3 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: môn học tập trung vào những kỹ thuật, công nghệ sử dụng trong bảo quản chế biến thực phẩm; biến đổi của nguyên vật liệu; phương pháp và những diễn biến hoá, lý, sinh trong các quá trình công nghệ cơ bản của sản xuất thực phẩm; cấu tạo nguyên lý làm việc và cách sử dụng, vận hành các thiết bị bảo quản, chế biến thực phẩm; các thiết bị cơ giới hoá, vận chuyển và phụ trợ trong công nghệ thực phẩm.

Điều kiện tiên quyết: Vật lý thực phẩm

19. An toàn thực phẩm 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: tập trung vào các nhóm độc tố tự nhiên trong thực phẩm; độc tố sinh ra trong quá trình sản xuất, bảo quản chế biến thực phẩm; phương pháp nhận biết, phòng tránh và loại trừ; các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm và biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh trong chế biến và bảo quản thực phẩm.

Điều kiện tiên quyết: Quản lý chất lượng thực phẩm

20. Nhiệt kỹ thuật 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: tập trung vào các khái niệm cơ bản về truyền, dẫn nhiệt; quá trình trao đổi nhiệt giữa các vật, và trong cùng một vật; quá trình trao đổi nhiệt và trao đổi chất; năng lượng và các quy luật biến đổi năng lượng và ứng dụng kỹ thuật nhiệt trong các quá trình bảo quản và chế biến nông sản.

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp

21. Phân tích thực phẩm 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: tập trung vào các phương pháp lấy mẫu phân tích; phân tích định tính, định lượng thành phần phục vụ cho quá trình bảo quản, chế biến, sản xuất thực phẩm.

Điều kiện tiên quyết: Hoá học thực phẩm

22. Đánh giá cảm quan thực phẩm 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: giới thiệu chất lượng cảm quan sản phẩm thực phẩm; các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cảm quan thực phẩm; phương pháp đánh giá cảm quan của một sản phẩm thực phẩm.

Điều kiện tiên quyết: Quản lý chất lượng sản phẩm

23. Nguyên liệu chế biến thuỷ sản 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: bao gồm những kiến thức nền tảng về các thành phần và các tính chất của nguyên vật liệu chính, phụ trong công nghệ chế biến thuỷ sản và quy luật biến đổi của chúng; các phương pháp bảo quản vận chuyển nguyên liệu.

Điều kiện tiên quyết: Vật lý thực phẩm, Hoá học thực phẩm

24. Công nghệ lạnh thuỷ sản 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: tập trung vào nguyên lý chế biến, bảo quản lạnh và làm đông thực phẩm; các quy luật chung và đặc thù của sản phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản lạnh và đông; các quá trình cơ bản và các phương pháp công nghệ để sản xuất các sản phẩm thuỷ sản lạnh và đông; các phương pháp công nghệ hiện đại ứng dụng vào sản xuất và nghiên cứu phát triển công nghệ lạnh và lạnh đông thuỷ sản.

Điều kiện tiên quyết: Nhiệt kỹ thuật

25. Công nghệ chế biến thuỷ sản 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: ứng dụng kỹ thuật, công nghệ chế biến thuỷ sản truyền thống; tập trung vào các kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong chế biến những sản phẩm thuỷ sản chất lượng cao phục vụ tiêu dùng trong nước xuất khẩu.

Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật thực phẩm

26. Công nghệ đồ hộp thuỷ sản 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: tập trung vào kiến thức cơ bản về nguyên lý sản xuất đồ hộp thực phẩm và các phương pháp công nghệ ứng dụng vào sản xuất nghiên cứu phát triển các sản phẩm đồ hộp thuỷ sản nói riêng và đồ hộp thực phẩm nói chung.

Điều kiện tiên quyết: Công nghệ chế biến thuỷ sản

27. Bao gói thực phẩm 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: tập trung vào tầm quan trọng của bao bì thực phẩm, chức năng của bao bì, các loại bao bì thực phẩm, nguyên liệu sử dụng trong sản xuất bao bì thực phẩm; đặc tính cơ bản của các loại bao bì; tiêu chuẩn chất lượng bao bì thực phẩm, các phương pháp bao gói, các dạng thực phẩm; thiết bị và các quy trình cơ bản bao gói thực phẩm và bảo quản sau bao gói.

Điều kiện tiên quyết: Bảo quản nông sản thực phẩm

28. Công nghệ chế biến bột cá, dầu cá và tận dụng phế phụ phẩm 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: tập trung vào nguyên lý và phương pháp công nghệ để tận dụng các loại nguyên liệu và phế liệu thuỷ sản tạo ra các sản phẩm bột cá, dầu cá, các chế phẩm làm thực phẩm cho ngưòi, cho chăn nuôi, phục vụ cho công nghiệp y dược và nhiều ngành khác.

Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật thực phẩm

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

4.1. Chương trình khung giáo dục đại học là quy định bắt buộc cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học.

4.2. Chương trình khung trình độ đại học ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản được thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các chương trình cấu trúc kiểu đơn ngành (Single Major). Danh mục các học phần và khối lượng đưa ra tại mục III chỉ là những quy định bắt buộc tối thiểu. Căn cứ vào mục tiêu, thời gian đào tạo, khối lượng và cơ cấu kiến thức quy định tại các mục I và II, các trường bổ sung những học phần cần thiết để xây dựng thành chương trình giáo dục đại học cụ thể của trường mình với tổng số khối lượng kiến thức không dưới 120 TC (không kể các nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).

4.3. Phần kiến thức chuyên ngành thuộc ngành Chế biến thuỷ sản có thể được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên ngành. Sự khác biệt về nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành nằm trong giới hạn 20% kiến thức chung của ngành.

4.4. Một chương trình đào tạo cũng có thể xây dựng theo kiểu song ngành, ngành chính-ngành phụ hay 2 văn bằng trên cơ sở phối hợp chương trình khung của hai ngành đào tạo.

4.5. Phần kiến thức bổ trợ có thể được trường thiết kế theo hướng đưa thêm các kiến thức về quản lý, thị trường, hoặc của các ngành trong khối nông lâm thuỷ sản.

4.6. Chương trình được biên soạn theo hướng giảm số giờ lý thuyết, dành nhiều thời gian cho sinh viên tự nghiên cứu, đọc tài liệu, thảo luận, làm các bài tập. Chương trình cũng được biên soạn theo hướng đổi mới các phương pháp dạy và học đại học.

4.7. Cơ sở đào tạo chưa áp dụng học chế tín chỉ có thể chuyển đổi khối lượng theo đơn vị học trình theo quy định tại Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Văn Ga