Ngành Bệnh học Thuỷ sản (Aquatic Animal Pathology) học gì, học những môn học nào

Đăng tải lại nguyên văn chương trình khung đào tạo ngành Bệnh học Thuỷ sản (Aquatic Animal Pathology)  trình độ đại học do Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành. Nội dung giới thiệu mục tiêu chính chương trình học của ngành Bệnh học Thuỷ sản (Aquatic Animal Pathology) , các môn học liên quan và lộ trình chung nhất do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Bệnh học Thuỷ sản (Aquatic Animal Pathology)

Mã ngành: 52620302

 

(Ban hành theo thông tư số: 09/2011/TT-BGDĐT, ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

    1.  

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Mục tiêu chung

Chương trình này nhằm đào tạo cán bộ khoa học trình đđại học ngành Bệnh học Thuỷ sản, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn, có thể làm việc trong các cơ sở sản xuất, quản lý, dịch vụ, nghiên cứu và đào tạo về lĩnh vực bệnh học thuỷ sản.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Có kiến thức cơ bản chắc chắn, có kiến thức bản về nuôi trồng thuỷ sản, và kiến thức chuyên môn về sinh lý, bệnh lý thuỷ sản, chẩn đoán, phòng, trị và quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản.

Có kỹ năng chẩn đoán, xác định biện pháp phòng và trị bệnh ở động vật thuỷ sản.

Có khả năng nghiên cứu, xây dựng chương trình, giải pháp quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản cho một cơ sở nuôi trồng thuỷ sản.

 

 

 

 

 

 

 

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo

Chương trình đào tạo có khối lượng tối thiểu 120 TC, chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

Thời gian đào tạo: 4 năm.

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

 

Nhóm kiến thức

Số

TC

a)

Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu

(chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

48

b)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu

Trong đó tối thiểu:

72

 

- Kiến thức cơ sở ngành

18

 

- Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành)

35

 

- Kiến thức bổ trợ

6

 

- Thực tập nghề nghiệp

3

 

- Khoá luận tốt nghiệp

10

 

Cộng

120III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1 Kiến thức giáo dục đại cương

TT

Tên học phần

Số TC

I.

Lý luận chính trị

10

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

II

Giáo dục thể chất

3

III

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

IV

Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Môi trường

25

1

Ngoại ngữ

7

2

Hoá học

3

3

Hoá phân tích

3

4

Sinh học đại cương

2

5

Sinh học phân tử

2

6

Toán cao cấp

3

7

Xác suất - Thống kê

3

8

Tin học đại cương

2

 

Cộng (không kể II và III)

35

3.1.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

TT

Tên học phần

Số TC

I

Kiến thức cơ sở ngành

15

1

Hoá sinh đại cương

2

2

Hình thái và giải phẫu động vật thủy sản

3

3

Sinh thái thuỷ sinh vật

2

4

Nhập môn Bệnh học thuỷ sản

2

5

Phương pháp chẩn đoán bệnh Động vật thủy sản

2

6

Miễn dịch thuỷ sản

2

7

Mô bệnh học

2

II

Kiến thức ngành

15

1

Kỹ thuật Nuôi trồng thuỷ sản

3

2

Bệnh do phi sinh vật và địch hại

2

3

Bệnh Ký sinh trùng và Nấm

2

4

Bệnh Vi rút

2

5

Bệnh Vi khuẩn

2

6

Dịch tễ Thủy sản

2

7

Dược lý Thuỷ sản

2

 

Tổng cộng

303.2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 5 TC

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình đđại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Điều kiện tiên quyết: Không

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TC

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình đđại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 TC

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình đđại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin

4. Giáo dục thể chất 3 TC

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình giáo dục đại học đại cương (Giai đoạn 1) các trường đại học, cao đẳng sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

Điều kiện tiên quyết: không

5. Giáo dục quốc phòng - an ninh 165 tiết

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học, cao đẳng.

Điều kiện tiên quyết: không

6. Ngoại ngữ 7 TC

Nội dụng: bổ sung kiến thức, kỹ năng cơ bản; kiến thức và kỹ năng nâng cao về một ngoại ngữ. Sau khi hoàn thành các học phần người học đạt trình độ trung cấp (Intermediate Level) có khả năng sử dụng trong lĩnh vực chuyên ngành.

Điều kiện tiên quyết: không

7. Hoá học 3 TC

Lý thuyết 2 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: môn học tập trung vào những định luật cơ bản của hoá học, các nguyên lý nhiệt động hoá học, cấu tạo chất, phản ứng hoá học, dung dịch, điện hoá, và các hệ keo; các hợp chất vô cơ quan trọng; lý thuyết hữu cơ, các hợp chất hữu cơ quan trọng như hydrocacbon, dẫn suất halogen, ancol và phenol, ADNehit và xeton, axit cacboxylic và dẫn suất, gluxit, các hợp chất chứa nitơ, các hợp chất dị vòng và ancaloit, terpenoid-carotenoit và steroit .

Điều kiện tiên quyết: không

8. Hoá phân tích 3 TC

Lý thuyết 2 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: tập trung vào các phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu phân tích; các dụng cụ và thao tác cơ bản trong phân tích hoá học; phương pháp pha chế hoá chất, dung dịch; phân tích định tính, phân tích định lượng, phân tích thể tích và phân tích bằng công cụ (so màu, sắc ký, điện hoá).

Điều kiện tiên quyết: Hoá đại cương

9. Sinh học đại cương 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: Tổng quan về tổ chức của các cơ thể sống, các phương thức trao đổi chất, sự sinh sản, sinh trưởng và phát triển. Cảm ứng và thích nghi. Sự tiến hoá của sinh vật. Các mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường. Phân loại sinh vật.

Điều kiện tiên quyết: Không

10. Sinh học phân tử 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung môn học tập trung vào kiến thức cơ bản về: Tế bào và các đại phân tử sinh học; cơ chế tổng hợp ADN trong tế bào; tái bản và sửa chữa ADN; kỹ thuật tái tổ hợp ADN; cơ chế tổng hợp ARN; cơ chế tổng hợp protein trong tế bào; điều hoà biểu hiện của gen và các kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử.

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

11. Toán cao cấp 3 TC

Lý thuyết 2 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: tập trung vào hàm số; đạo hàm và vi phân; nguyên hàm, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân; phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân; hàm nhiều biến, tính liên tục của hàm nhiều biến, các đạo hàm riêng và các đạo hàm riêng cấp cao, cực trị của hàm nhiều biến; ma trận và hệ phương trình tuyến tính; Hệ Crame.

Điều kiện tiên quyết: Không

12. Xác suất-Thống kê 3 TC

Lý thuyết 2 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: môn học tập trung vào lý thuyết xác suất và thống kê bao gồm: phép thử và sự kiện; xác suất, phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục; các đặc trưng xác suất; các phân phối xác suất; luật số lớn và các định lý giới hạn.

Nội dung về thống kê gồm: tổng thể, mẫu, các đặc trưng mẫu, các phân phối thường gặp trong thống kê; bài toán ước lượng, khoảng tin cậy, độ tin cậy; ước lượng kỳ vọng của phân phối chuẩn, ước lượng phương sai của phân phối chuẩn, ước lượng xác suất; kiểm định giả thuyết thống kê và bài toán hồi quy.

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp

13. Tin học đại cương 2 TC

Lý thuyết 1 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: Môn học tập trung vào những khái niệm cơ bản về hệ điều hành, cấu tạo và cách sử dụng máy tính; các phần mềm ứng dụng; xử lý văn bản, quản lý dữ liệu; tập trung vào về internet và cách truy cập.

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp

14. Hoá sinh đại cương 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: Môn học tập trung vào thành phần hoá học của cơ thể sống: protein nucleic axit, carbonhydrat, lipid, vitamin, enzym, hormon của động thực vật; quá trình trao đổi chất và năng lượng sinh học.

Điều kiện tiên quyết: Hoá học; Sinh học đại cương

15. Hình thái và giải phẫu động vật thủy sản 3 TC

Lý thuyết 2 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: Môn học tập trung vào hình thái, giải phẫu cá, tôm và động vật thân mềm; những loài thuỷ sản có giá trị kinh tế, và các loài có triển vọng.

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

16. Sinh thái thuỷ sinh vật 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: giới thiệu khái niệm cơ bản về sinh thái thủy sinh vật; các hệ sinh thái và bảo vệ các hệ sinh thái và môi trường liên quan đến thủy sinh vật.

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

17. Nhập môn bệnh học thuỷ sản 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: giới thiệu khái niệm và đặc điểm chung của bệnh ký sinh trùng, bệnh truyền nhiễm, bệnh địch hại và bệnh do yếu tố vô sinh; nguyên nhân và các điều kiện để bệnh có thể bùng phát; tổ chức phòng trị bệnh cho động vật thủy sản.

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

18. Phương pháp chẩn đoán bệnh động vật thuỷ sản 2 TC

Lý thuyết 1 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: tập trung vào kỹ năng quan sát và thu mẫu cho chẩn đoán bệnh; phương pháp chẩn đoán vi sinh vật, ký sinh trùng, mô bệnh học và sinh học phân tử.

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

19. Miễn dịch Thuỷ sản 2 TC

Lý thuyết 2 TC

Nội dung: Môn học tập trung vào miễn dịch học đại cương: bản chất cơ chế đáp ứng bảo vệ của cơ thể đối với sự xâm nhập của tác nhân gây bệnh ở người và động vật bậc cao; các hệ thống miễn dịch của cá và các động vật thủy sản khác; ứng dụng miễn dịch học trong công tác nghiên cứu và phòng trị bệnh thủy sản.

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

20. Mô bệnh học 2TC

Lý thuyết 1 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: tập trung vào cấu tạo của tế bào động vật thủy sản; bệnh tích mô bào; sự thay đổi cấu trúc giữa mô bình thường và mô bệnh.

Điều kiện tiên quyết: Hình thái và giải phẫu động vật thuỷ sản

21. Vi sinh vật ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: tập trung vào sự phân bố của vi sinh vật trong nước và vai trò của nó đối với môi trường và sức khoẻ động vật thuỷ sản; quan hệ của vi sinh vật với các sinh vật khác trong một hệ sinh thái; ứng dụng của vi sinh vật học trong nuôi và phòng bệnh động vật thuỷ sản; một số chế phẩm vi sinh đã và đang dùng trong nuôi trồng thuỷ sản để quản lý môi trường và phòng bệnh; vi sinh vật gây bệnh; ứng dụng của vi sinh vật trong sản xuất vaccine.

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

22. Bệnh do phi sinh vật và địch hại 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: Môn học tập trung vào các bệnh do các yếu tố môi trường, độc tố và yếu tố dinh dưỡng gây ra ở động vật thuỷ sản; địch hại của động vật thủy sản.

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn Bệnh học thuỷ sản

23. Bệnh vi rút 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: giới thiệu về virus học đại cương: những khái niệm cơ bản về virus, đặc điểm của các họ virus gây bệnh trên các loài động vật thủy sản và biện pháp phòng trị tổng hợp các bệnh do virus gây ra; bệnh do virus trên các đối tượng nuôi trồng thủy sản quan trọng.

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn Bệnh học thuỷ sản

24. Bệnh vi khuẩn 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: tập trung vào cách nhận biết bệnh do vi khuẩn, cơ chế lây lan, độc lực và cách xác định độc lực của vi khuẩn ở động vật thủy sản , phương pháp chẩn đoán bệnh do vi khuẩn, các biện pháp phòng, trị bệnh do vi khuẩn ở động vật thủy sản và một số loại bệnh do vi khuẩn thường xảy ra ở động vật thủy sản nuôi.

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn Bệnh học thuỷ sản

25. Dịch tễ thuỷ sản 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: Trinhg bày khái niệm về dịch tễ học; dịch tễ một số bệnh thuỷ sản; phương pháp nghiên cứu dịch tễ học: mô tả, phân tích và thực nghiệm. Phân tích và đánh giá kết quả nghiên cứu dịch tễ học; ứng dụng dịch tễ học trong việc phòng chống dịch bệnh; thực hành phân tích hoặc điều tra dịch dễ học.

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn Bệnh học thuỷ sản

26. Dược lý thuỷ sản 2 TC

Lý thuyết 1,5 TC, thực hành 0,5 TC

Nội dung: Môn học tập trung vào dược lý học đại cương; thuốc kháng sinh dùng trong nuôi trồng thuỷ sản; thuốc diệt ký sinh trùng và nấm ở động vật thuỷ sản; Vaccine và chất kích thích miễn dịch; thuốc khử trùng và tẩy uế; thuốc có nguồn gốc thảo dược.

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn Bệnh học thuỷ sản

27. Kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản 3 TC

Lý thuyết 2 TC, thực hành 1 TC

Nội dung: giới thiệu các hình thức và hệ thống nuôi trồng thuỷ sản; kỹ thuật nuôi cá ao; kỹ thuật nuôi cá ruộng; kỹ thuật nuôi cá lồng; kỹ thuật nuôi cá biển; kỹ thuật nuôi tôm, cua và kỹ thuật nuôi động vật thân mềm.

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

4.1. Chương trình khung giáo dục đại học là quy định bắt buộc cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học.

4.2. Chương trình khung trình độ đại học ngành Bệnh học thủy sản được thiết kế theo hướng thuận lợi cho việc phát triển các chương trình cấu trúc kiểu đơn ngành (Single Major). Danh mục các học phần và khối lượng đưa ra tại mục III chỉ là những quy định bắt buộc tối thiểu. Căn cứ vào mục tiêu, thời gian đào tạo, khối lượng và cơ cấu kiến thức quy định tại các mục I và II, các trường bổ sung những học phần cần thiết để xây dựng thành chương trình giáo dục đại học cụ thể của trường mình với tổng số khối lượng kiến thức không dưới 120 TC (không kể các nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).

4.3. Phần kiến thức bổ trợ có thể được trường thiết kế theo hướng đưa thêm các kiến thức về quản lý, thị trường, hoặc của các ngành trong khối nông lâm thuỷ sản.

4.4. Phần kiến thức chuyên ngành có thể được thiết kế theo từng chuyên ngành. Sự khác biệt về nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành nằm trong giới hạn 20% kiến thức chung của ngành.

4.5. Một chương trình đào tạo cũng có thể xây dựng theo kiểu song ngành, ngành chính-ngành phụ hay 2 văn bằng trên cơ sở phối hợp chương trình khung của hai ngành đào tạo.

4.6. Chương trình được biên soạn theo hướng giảm số giờ lý thuyết, dành nhiều thời gian cho sinh viên tự nghiên cứu, đọc tài liệu, thảo luận, làm các bài tập. Chương trình cũng được biên soạn theo hướng đổi mới các phương pháp dạy và học đại học.

4.7. Cơ sở đào tạo chưa áp dụng học chế tín chỉ có thể chuyển đổi khối lượng theo đơn vị học trình theo quy định tại Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNGĐã kíBùi Văn Ga