Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học Quy Nhơn - DQN

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DQN

Năm 2016 trường ĐH Quy Nhơn không tuyển sinh hệ Cao đẳng

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-tin-tuy%E1%BB%83n-sinh-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-ch%C3%ADnh-quy-n%C4%83m-2016