Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Học viện kỹ thuật quân sự

_

Nguồn tham chiếu: http://www.mta.edu.vn/Tin-t%E1%BB%A9c/ArticleID/6089/%C4%90%E1%BB%81-%C3%A1n-tuy%E1%BB%83n-sinh-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-k%E1%BB%B9-s%C6%B0-qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1-n%C4%83m-2020-H%E1%BB%8Dc-vi%E1%BB%87n-K%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADt-Qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1