Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học xây dựng

Văn bản ĐỀ ÁN TUYỂN SINH năm 2020 

Xem thông tin tại trang web chính thức của trường http://tuyensinh.nuce.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/DE-AN-TUYEN-SINH-TRINH-DO-DAI-HOC-NAM-2020_246