Thông tin tuyển sinh Quản lý giáo dục

Ngành quản lý giáo dục đào tạo các chuyên viên ở cấp độ quản lý trong lĩnh vực giáo dục. Đây cũng là một chuyên ngành chuyên sâu đào tạo nhân lực phục vụ trong hệ thống quản lý giáo dục của nhà nước.

Các trường tuyển sinh quản lý giáo dục

Do tính chất chuyên sâu và đặc thù của ngành, chỉ một số ít trường mở đào tạo ngành này. Với những kỹ năng chuyên sâu được đào tạo, cử nhân quản lý giáo dục có thể đảm nhận các vị trí quản lý ở mọi cấp độ trong các tổ chức giáo dục.

Cử nhân quản lý giáo dục được đào tạo chuyên sâu để vận dụng kỹ năng kiến thức vào các hoạt động quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục ở các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra cư nhân giáo dục thường đảm nhận giám sát, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục và việc thực hiện các chức năng quản lý giáo dục. Xem thông tin tuyển sinh trong trang này để rõ hơn chỉ tiêu tuyển sinh của các trường.

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản lý giáo dục

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Định - tin 2019
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nghệ An - tin 2019
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Tuyển sinh hệ Cao đẳng + chính quy, chuyên nghiệp - Lào Cai - tin 2018
7