Điểm chuẩn năm 2023 - TDL-Trường đại học Đà Lạt

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 26.5
2 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A12; D90 24
3 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 24
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 20.25
5 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; C20; D14; D15 26
6 7140218 Sư phạm Lịch Sử C00; C19; C20; D14 26.75
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D72; D96 27
8 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; 007; 090 19
9 7140202 Giáo dục Tiểu học A16; C14; C15; D01 25.25
10 7460101 Toán học A00; A01; D07; D90 16
11 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D90 16
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D90 16
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 16
14 7510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 16
15 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D90 16
16 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A12; D90 16
17 7440112 Hóa học A00; B00; D07; D90 16
18 7720203 Hóa dược A00; B00; D07; D90 16
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 16
20 7420101 Sinh học A00; B00; B08; D90 16
21 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 16
22 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 18
23 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 16
24 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 16
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 16
26 7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 16
27 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 16
28 7380101 Luật A00; C00; C20; D01 18
29 7380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự A00; C00; C20; D01 16
30 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 18
31 7310630 Việt Nam Học C00; C20; D14; D15 16
32 7310608 Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) C00; D01; D78; D96 16.5
33 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 16
34 7229030 Văn học C00; C20; D14; D15 16
35 7810106 Văn hóa du lịch C00; C20; D14; D15 16
36 7310612 Trung Quốc học C00; C20; D14; D15 16
37 7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 16
38 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; D14 16
39 7760104 Dân số và Phát triển C00; C20; D01; D14 16
40 7310301 Xã hội học C00; C20; D01; D14 16
41 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 16.5

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023 Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 29
2 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A12; D90 27
3 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 28
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 24
5 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; C20; D14; D15 28
6 7140218 Sư phạm Lịch Sử C00; C19; C20; D14 26
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D72; D96 29
8 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; 007; 090 24
9 7140202 Giáo dục Tiểu học A16; C14; C15; D01 28
10 7460101 Toán học A00; A01; D07; D90 18
11 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D90 18
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D90 21
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 18
14 7510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 18
15 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D90 18
16 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A12; D90 18
17 7440112 Hóa học A00; B00; D07; D90 18
18 7720203 Hóa dược A00; B00; D07; D90 22
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 18
20 7420101 Sinh học A00; B00; B08; D90 20
21 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 18
22 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 24
23 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 24
24 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 23
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 18
26 7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 18
27 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 18
28 7380101 Luật A00; C00; C20; D01 23
29 7380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự A00; C00; C20; D01 23
30 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 23
31 7310630 Việt Nam Học C00; C20; D14; D15 18
32 7310608 Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) C00; D01; D78; D96 23
33 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 18
34 7229030 Văn học C00; C20; D14; D15 18
35 7810106 Văn hóa du lịch C00; C20; D14; D15 20
36 7310612 Trung Quốc học C00; C20; D14; D15 23
37 7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 18
38 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; D14 18
39 7760104 Dân số và Phát triển C00; C20; D01; D14 18
40 7310301 Xã hội học C00; C20; D01; D14 18
41 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 22

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023 Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 20
2 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A12; D90 20
3 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 20
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 20
5 7140217 Sư phạm Ngữ Văn C00; C20; D14; D15 20
6 7140218 Sư phạm Lịch Sử C00; C19; C20; D14 20
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D72; D96 20
8 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; 007; 090 20
9 7140202 Giáo dục Tiểu học A16; C14; C15; D01 20
10 7460101 Toán học A00; A01; D07; D90 15
11 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D90 15
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D90 15
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 15
14 7510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 15
15 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D90 15
16 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A12; D90 15
17 7440112 Hóa học A00; B00; D07; D90 15
18 7720203 Hóa dược A00; B00; D07; D90 15
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 15
20 7420101 Sinh học A00; B00; B08; D90 15
21 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 15
22 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 15
23 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 15
24 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D96 15
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 15
26 7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 15
27 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 15
28 7380101 Luật A00; C00; C20; D01 15
29 7380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự A00; C00; C20; D01 15
30 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 15
31 7310630 Việt Nam Học C00; C20; D14; D15 15
32 7310608 Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) C00; D01; D78; D96 15
33 7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 15
34 7229030 Văn học C00; C20; D14; D15 15
35 7810106 Văn hóa du lịch C00; C20; D14; D15 15
36 7310612 Trung Quốc học C00; C20; D14; D15 15
37 7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 15
38 7760101 Công tác xã hội C00; C20; D01; D14 15
39 7760104 Dân số và Phát triển C00; C20; D01; D14 15
40 7310301 Xã hội học C00; C20; D01; D14 15
41 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

TDL-Trường đại học Đà Lạt

Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng

Website chính: www.dlu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (063)3822246

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TDL-Trường đại học Đà Lạt