BÀI 5: PHÂN TÍCH SỬ DỤNG OP-AMPS

BÀI 5: PHÂN TÍCH SỬ DỤNG OP-AMPS

1. Phương pháp phân tích

Phân tích và thiết kế là hai quá trình thuận nghịch, khi nắm vững phương pháp phân tích sẽ hỗ trợ rất nhiều cho quá trình thiết kế. Để phân tích một mạch điện sử dụng Op-Amps lý tưởng, đầu tiên thay thế Op-Amps lý tưởng bởi sơ đồ tương đương

Sau đó tuần tự thực hiện ba bước sau:

- Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V+.

- Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V-.

- Cho V+=V-, ta tìm được mối quan hệ giữa Vin và Vo.

2. Các bài toán điển hình

a. Bài toán 1: Phân tích mạch điện sau

- Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V+.

            v+=0

- Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V-.    

        <![if !vml]><![endif]> 

- Cho v+=v- ®  v+=v-= 0, ta tìm được mối quan hệ giữa vinvout: vout = −RF/Rin .vin

b. Bài toán 2: Phân tích mạch điện sau

- Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V+.

            v+=0

- Viết phương trình Kirchhoff cho đầu vào V-.

                                         

- Cho v+=v- ®  v+=v-= 0, ta tìm được mối quan hệ giữa Vin và Vout.