BÀI 4: CÁC MẠCH CƠ BẢN

BÀI 4: CÁC MẠCH CƠ BẢN

Do giáo trình chỉ đặt nặng phần ứng dụng, do đó ở đây chỉ trình bày nguyên lý làm việc và công thức quan hệ giữa ngõ ra với ngõ vào.

1. Mạch khuếch đại đảo

Tín hiệu ngõ ra đảo pha so với tín hiệu ngõ vào

2. Mạch khuếch đại không đảo

Tín hiệu ngõ ra cùng pha so với tín hiệu ngõ vào

3. Mạch theo điện áp

Mạch này không khuếch đại điện áp, chỉ khuếch đại dòng

4. Mạch cộng đảo

Tín hiệu ngõ ra là tổng giữa các thành phần ngõ vào nhưng trái dấu.

5. Mạch khuếch đại vi sai (mạch trừ)

Mạch chỉ khuếch đại khi giữa hai tín hiệu ngõ vào có sự sai lệch về điện áp.

6. Mạch tích phân

Tín hiệu ngõ ra là tích phân tín hiệu ngõ vào.

7. Mạch vi phân

Tín hiệu ngõ ra là vi phân tín hiệu ngõ vào

8. Mạch tạo hàm mũ

9. Mạch tạo hàm logarith