Giới thiệu về mạch tuần tự

Trong hệ thống số không chỉ có những mạch mà các trạng thái ngõ ra chỉ lệ thuộc vào trạng thái ngõ vào (như chương 2), còn có các mạch với trạng thái của nó tuỳ thuộc vào trạng thái trước đó của hệ thống: đó là mạch tuần tự (Sequency Circuits).