Mạch tổ hợp MSI

Các cổng logic được đề cập ở chương 1 là các mạch tổ hợp mang tính cơ bản, chương 2 sẽ trình bày mạch tổ hợp thuộc loại tích hợp với quy mô trung bình (MSI). Đây là các dạng mạch cơ bản ứng dụng trong lĩnh vực điện tử số. Nội dung của chương 2 gồm: